Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Rynek 1
Naczelnik: Dorota Mosakowska 


tel. 46 834-51-18, e-mail:

prowadzi sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi oraz sprawy wojskowe, stowarzyszeń, wyborów powszechnych i referendów, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

w zakresie ewidencji ludności:

 • prowadzenie rejestru mieszkańców,
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania z pobytu stałego, wymeldowania z pobytu czasowego, zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu wyjazdu poza granice obywateli polski oraz rejestracja tych zmian w systemie teleinformatycznym,
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania z pobytu stałego, wymeldowania z pobytu czasowego od cudzoziemców oraz rejestracja tych zmian w systemie teleinformatycznym,
 • rejestracja danych w rejestrze PESEL zawartych w zgłoszeniu, o których mowa w ppkt b) i ppkt c),
 • przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL oraz przekazywanie ich do ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • występowanie z wnioskiem o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach przewidzianych w ustawie o ewidencji ludności,
 • powiadamianie o nadaniu numeru PESEL,
 • usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym,
 • powiadamianie właściwych organów i przekazywanie zleceń o stwierdzeniu niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców,
 • zawiadamianie zainteresowanych osób o sposobie załatwienia sprawy w przypadku stwierdzonych niezgodności, o których w ppkt h) i ppkt g),
 • przyjmowanie i realizacja zleceń od innych organów o stwierdzonych niezgodnościach danych, o których mowa w ppkt h) i ppkt i),
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń z prowadzonego rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • udostępnianie upoważnionym podmiotom danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,
 • przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji ludności dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego,
 • rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub wymeldowaniu, jeżeli dane w zgłoszeniu do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości,
 • rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem,
 • opracowywanie sprawozdań i przekazywanie danych statystycznych, których zbieranie objęte jest obowiązkiem na podstawie odrębnych przepisów o statystyce publicznej,
 • przygotowywanie informacji o danych statystycznych w zakresie demografii i ich udostępnianie zgodnie z zasadami dot. dostępu do informacji publicznej

w zakresie dowodów osobistych:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną,
 • unieważnianie dowodów osobistych w sytuacjach określonych w ustawie o dowodach osobistych oraz prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji w tych sprawach,
 • weryfikacja danych zgłoszonych w p.pkt a) z dokumentami i danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej oraz wydawanie osobie dokonującej zgłoszenia zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie,
 • wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych i ich przetwarzanie,
 • przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych i wprowadzanie ich danych do Rejestru Dowodów Osobistych,
 • prowadzenie w formie papierowej kartoteki kopert dowodowych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o odmowie wydania dowodu osobistego, o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tych sprawach,
 • przyjmowanie zgłoszeń o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych,
 • udostępnienie w trybie jednostkowym uprawnionym podmiotom danych z Rejestru Dowodów Osobistych, wydawanie decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych w tym trybie,
 • udostępnianie uprawnionym podmiotom dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • przyjmowanie zleceń o stwierdzonych niezgodnościach w danych osobowych i usuwanie tych niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • przekazywanie zleceń usunięcia niezgodności danych zawartych w zbiorze PESEL z posiadanymi dokumentami,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • załączanie do kopert dowodowych informacji o zgonie i wyłączanie w celu przekazywania do archiwum kopert dowodowych osób zmarłych,
 • przekazywanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dowodów osobistych do zniszczenia,
 • zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego
 • wydanie w miejscu pobytu wnioskodawcy na terenie miasta Skierniewice oraz na terenie powiatu skierniewickiego,
 • prowadzenie na wniosek uprawnionych organów audytu przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz audytu wydanych dowodów osobistych,
 • opracowywanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rejestracji zdarzeń w Rejestrze dowodów osobistych
 • w zakresie wyborów i referendów:
  • prowadzenie i aktualizacja gminnego rejestru wyborców oraz sporządzanie na jego podstawie spisu wyborców do udziału w wyborach i referendach,
  • wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców,
  • skreślanie z rejestru wyborców osób pozbawionych prawa wybierania,
  • przekazywanie danych obywateli państw UE niebędących obywatelami polskimi,
  • przekazywanie meldunku kwartalnego,
  • prowadzenie Centralnego Rozliczenia Informacji Dodatkowych Rejestru „CRID”,
  • udostępnianie informacji na wniosek wyborcy w zakresie niezbędnym do złożenia przez wyborcę reklamacji do rejestru wyborców,
  • udostępnianie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców,
  • prowadzenie odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.
  • wydawanie decyzji w sprawie wniesionej reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

w zakresie stowarzyszeń:

 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego posiadających siedzibę na terenie miasta utworzonych na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dokonywanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń i udostępnianie jej na stronie BIP organu

w zakresie spraw wojskowych:

 • prowadzenie rejestracji wojskowej ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób objętych rejestracją, w celu założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • prowadzenie rejestracji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób objętych rejestracją,
 • przekazywanie rejestru osób objętych rejestracją wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby założenia ewidencji wojskowej,
 • przekazywanie informacji pisemnej i liczbie osób objętych rejestracją do Wojewody.
 • przygotowywanie pomieszczeń do pracy powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem w przedmioty niezbędne do pracy tych organów, a także pomieszczenia wraz z wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
 • zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia, osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa,
 • zapewnienie porządku w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz bezpieczeństwa pracy organów, a także zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych organów,
 • sporządzanie dokumentacji kwalifikacji wojskowej tzn. listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, księgi orzeczeń lekarskich, akt spraw indywidualnych,
 • przygotowywanie i wysyłanie wezwań dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 • zlecanie rozplakatowania obwieszczeń w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w miejscach publicznych, najbardziej uczęszczanych i widocznych na terenie objętym kwalifikacją,
 • sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • nakładanie grzywny w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniania przyczyny na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej w celu przymuszenia,
 • zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniania przyczyny osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
 • przekazywanie ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące zawiadomienia pisemnego, w ciągu 3 dni, do właściwej gminy ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej,
 • sporządzanie opisowej analizy kwalifikacji wojskowej z wyników pracy powiatowej komisji lekarskiej przeprowadzonej w danym roku kalendarzowym,
 • sporządzanie szczegółowej informacji stanowiącej rozliczenie otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania kwalifikacji wojskowej wraz z kompletem dokumentów księgowych,
 • nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązku świadczeń osobistych na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki zmilitaryzowanej bądź kierownika innej jednostki organizacyjne wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,
 • wydawanie w czasie pokoju decyzji administracyjnych o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki zmilitaryzowanej bądź kierownika innej jednostki organizacyjne wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,
 • przeznaczenie osób do funkcji kuriera z urzędu bądź na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień,
 • sporządzanie wezwań osób przeznaczanych do funkcji kuriera do wykonania świadczenia osobistego polegającego na dostarczeniu dokumentów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki zmilitaryzowanej bądź kierownika innej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,
 • nakładanie w drodze decyzji administracyjnej świadczeń osobistych i rzeczowych na podstawie doraźnie zgłoszonych wniosków wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki zmilitaryzowanej bądź kierownika innej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,
 • nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych w szczególnych sytuacjach w drodze obwieszeń,
 • dokonywanie oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych na które zostały nałożone świadczenia rzeczowe, bądź mogą zostać przedmiotem świadczeń,
 • opracowywanie, na podstawie decyzji, rocznego planu świadczeń osobistych, które mają być wykonane w następnym roku kalendarzowym,
 • opracowywanie, na podstawie decyzji, planu świadczeń osobistych, przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wraz z bieżącą aktualizacją,
 • sporządzanie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń osobistych oraz przesyłanie ich do właściwego wojewody,
 • opracowywanie na podstawie decyzji, rocznego planu świadczeń rzeczonych, które mają być wykonane w następnym roku kalendarzowym,
 • opracowywanie, na podstawie decyzji, planu świadczeń rzeczowych, przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wraz z bieżącą aktualizacją,
 • sporządzanie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń rzeczowych oraz przesyłanie ich do właściwego wojewody,
 • ustalanie i wypłacanie na udokumentowany wniosek żołnierza rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy
  lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, który mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych,
 • współdziałanie w zakresie wypłacania utraconych wynagrodzeń z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi,
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza o konieczności bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • uznawanie za osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, w tym służby przygotowawczej – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • uznawanie za osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, w tym służby przygotowawczej – za żołnierza samotnego,
 • wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym; wypłacanie powyższych należności opłat mieszkaniowych,
 • udział w doręczaniu kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej pełnionej
  w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, za potwierdzeniem odbioru na terenie objętym właściwością,
 • opracowywanie planu rozplakatowania obwieszczeń i przekazywanie jego kopii właściwemu wojewodzie i wojskowemu komendantowi uzupełnień,
 • udział w rozplakatowywaniu obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • opracowywanie planu akcji kurierskiej w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom,
 • przekazywanie opracowanego planu akcji kurierskiej do właściwego wojewody i wojskowego komendanta uzupełnień,
 • organizacja szkolenia kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych realizujących zadania AKAP,
 • organizacja ćwiczeń obronnych z przyjętych rozwiązań w zakresie alarmowego uzupełniania sił zbrojnych,
 • sporządzenie corocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
 • współpraca przy planowaniu operacyjnym, oraz aktualizacji planu operacyjnego dla miasta Skierniewice,

 

w zakresie ustawy o rzeczach znalezionych:

 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 • przyjmowanie od znalazcy, przechowywanie, wydawanie rzeczy znalezionych,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
 • udzielanie informacji dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie rzeczy znalezionych,
 • informowanie zainteresowanych osób o przedmiotach znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
 • zamieszczanie informacji w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach w dzienniku
  o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim,
 • wydawanie rzeczy znalezionych oraz likwidację nie podjętych depozytów,
 • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
 • zawiadamianie właściwego miejscowo konserwatora zabytków w przypadku gdy znaleziona rzecz posiada wartość historyczną,
 • odmowa przyjęcia do Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908) oraz Regulaminem Biura Rzeczy Znalezionych,
 • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
 • sporządzanie protokołów przyjęcia rzeczy znalezionych,
 • wydawanie znalazcy poświadczenia o znalezieniu rzeczy,
 • udzielanie informacji znalazcy o możliwości żądania znaleźnego, a także przysługującego znalazcy prawa nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną,
 • wzywanie do odbioru rzeczy znalezionych, ustalanie danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, jej adresu zamieszkania lub siedziby,
 • szacowanie kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy przed wydaniem
  i odbiorem z depozytu rzeczy znalezionej,
 • wydawanie rzeczy znalezionych z depozytu oraz sporządzanie protokołów wydania rzeczy oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających upływ terminów przechowywania rzeczy,
 • likwidacja depozytów.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.