Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie pn. Przebudowa / rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice

Kwota Promesy wynosi: 28.452.500,00 PLN

Całkowita wartość zadania wynosi: 33.522.547,10 PLN

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych na wybranych drogach gminnych, położonych w mieście Skierniewice. Planuje się:

1. Rozbudowę ul. Miedniewickiej (wraz z rozbudową odcinka ul. Mszczonowskiej w związku z rozbudową skrzyżowania) obejmującą wykonanie: jezdni o nawierzchni asfaltowej; poboczy; chodników; peronów autobusowych; ścieżki pieszorowerowej o nawierzchni asfaltowej; zatok postojowych; przebudowę istniejących zjazdów; budowę wyniesionego skrzyżowania; wykonanie rowów przydrożnych; wykonanie odcinków rowów krytych; wykonanie przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; budowę sieci drenarskiej; budowę kanału technologicznego; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę mediów infrastruktury technicznej (wodociągu, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej).

2. Rozbudowę ul. Działkowej (wraz z przebudową sięgacza) obejmującą wykonanie: nowej jezdni asfaltowej; ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej; wyniesionych skrzyżowań; przebudowę i budowę zjazdów do posesji; budowę odcinków chodników; przebudowę poboczy; umocnienie odcinków rowów odwadniających; wykonanie zieleńców; wykonanie oświetlenia ulicznego; budowę kanału technologicznego; przebudowę kolizji z siecią teletechniczną, gazową i elektroenergetyczną; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

3. Przebudowę ul. Sybiraków obejmującą wykonanie: jezdni o nawierzchni asfaltowej; jednostronnego chodnika; zjazdów do posesji; pobocza; rowów odwadniających; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; urządzonej zieleni; przebudowy kolidujących mediów infrastruktury technicznej: słupów oświetleniowych, wodociągu.

4. Rozbudowę ul. Starbacicha (wraz z przebudową dwóch sięgaczy) obejmującą wykonanie: nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej i na odcinku nawierzchni z kostki betonowej; wyniesionych skrzyżowań; chodnika; zjazdów do posesji; poboczy; urządzonych zieleńców; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; przebudowę mediów infrastruktury technicznej; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 [Aktualizacja]

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał dodatkowe środki z  FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 zgodnie z aneksem do umowy  nr 8/2022/DPS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 20 692,00 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenia DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym:

 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 • zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. 

 

Program Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn. „Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4 (2 poł.XVIII w.): kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie – etap II (PINB)” dofinansowano w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 431 (kontynuacja w 2022 roku prac rozpoczętych w lipcu 2021). Zostaną wykonane roboty budowlane, prace związane z instalacjami elektrycznymi (wewnętrzna instalacja elektryczna, przyłącze elektroenergetyczne) oraz instalacje sanitarne. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół zabytku oraz zakup mebli.
Celem zadania jest remont najstarszego istniejącego w Skierniewicach zabytku architektury drewnianej – Dworku Konstancji Gładkowskiej. Remont obiektu ma na celu udostępnienie go jako miejsca kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w którym stale i wielostronnie poszukuje się nowych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Dworek Konstancji Gładkowskiej jest zapisany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. Remont kapitalny pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytkowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, czyli funkcji społecznokulturalnej. 

 

 • całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 888 213,75 zł
 • dotacja w kwocie: 482 000,00 zł  

 


 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie pn. Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach

Kwota Promesy wynosi: 28.478.098,23 PLN

Całkowita wartość zadania wynosi: 41.810.826,40 PLN

Zadanie obejmuje przebudowę/remont boiska głównego, boisk treningowych (w tym również z zadaszeniem pneumatycznym), budynku klubowego (z wyposażeniem), trybun (częściowo zadaszonych), kortów tenisowych, terenów zielonych. Zrealizowana zostanie również przebudowa sieci energetycznej, sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonane zostaną drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe w tym dla osób z niepełnosprawnością.


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr PU2/000002/05/D w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" w wysokości 113 022,68 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w tym:

 • zakup niezbędnego wyposażenia, doposażenia pokoi, pomieszczeń, miejsc pobytu osób niepełnosprawnych z Ukrainy wraz z opiekunami,
 • wynagrodzenie personelu zatrudnionego w związku z pobytem w DPS osób niepełnosprawnych z Ukrainy wraz z opiekunami.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej – Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Kwota dofinansowania: 4 420 083,00 zł

Całkowita wartość zadania: 7 366 805,20 zł

Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej – Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rondo o następujących parametrach: klasa drogi: G; średnica zewnętrzna: 48,0m; średnica wewnętrzna: 28,0m; szerokość pasa ruchu: 5,0m; szerokość pierścienia wewnętrznego: 1,50m; pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 4%; pochylenie poprzeczne pierścieni: jednostronne 6%; nawierzchnia jezdni: bitumiczna; odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do wpustów kanalizacji deszczowej.


 

Remont dworku Konstancji Gładkowskiej

Dotacja celowa udzielona przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 431 (prace przewidziane na 2022r). Zostaną wykonane roboty budowlane (pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i posadzki, ściany działowe i obudowy wewnętrzne, sufity podwieszane, roboty malarskie, rusztowania, roboty elewacyjne) oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi (instalacja systemu SSWiN, instalacje SSP, wewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja odgromowa) i zagospodarowaniem terenu (utwardzenie terenu, ogrodzenie, zieleń).

Celem zadania jest remont najstarszego istniejącego w Skierniewicach zabytku architektury drewnianej – Dworku Konstancji Gładkowskiej położonego przy ul. Floriana 4. Remont obiektu ma na celu udostępnienie go jako miejsca kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w którym stale i wielostronnie poszukuje się nowych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Dworek Konstancji Gładkowskiej jest zapisany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. Remont kapitalny pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytkowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, czyli funkcji społecznokulturalnej.

 • całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 038 939,17 zł
 • dotacja w kwocie: 236 173,97 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

 

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał środki z  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z umową nr 8/2022/DPS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 72 820,00 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenia DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym:

 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 • zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach

Kwota Promesy wynosi: 3.090.079,80 PLN

Całkowita wartość zadania wynosi: 3.433.422,00 PLN

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędną i przyjazną środowisku technologię LED. Demontażu przestarzałych opraw typu rtęciowego i sodowego, usunięciu zniszczonych słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. Instalacji słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych, montażu wysięgników aluminiowych lub stalowych, modernizacji okablowania. Efektem realizacji zadania będzie ograniczenie emisji CO2, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Siedem skierniewickich placówek otrzymało z budżetu państwa dofinansowanie na łączną kwotę 57 tysięcy złotych. Wszystko w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to rozwiązanie, które ma przyczynić się do poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Jego praktyczną stroną jest wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Kwota 57 tysięcy złotych, która trafiła do Skierniewic zostanie rozdysponowana do siedmiu placówek. Po 3 tysiące złotych otrzymają miejskie przedszkola: nr 4, nr 8 i nr 10. Po 12 tysięcy trafiło zaś do szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Technikum im. Ppłk. Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół nr 4, Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie. 

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Dofinansowanie docelowo ma pokryć do 80% kosztów planowanych inwestycji. Placówki mają czas na zrealizowanie działań do końca roku. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 


 

Aktywna Tablica 2021

Kolejne środki płyną do skierniewickiej oświaty. Tym razem na liście beneficjentów projektu rządowego - „Aktywna Tablica” znalazło się pięć skierniewickich szkół, które dofinansowano kwotą 153 800 tys. zł. 

Dzięki solidnej dotacji, już za chwilę pięć kolejnych placówek w mieście wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny. Program umożliwia bowiem wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Nazwa szkoły / placówki Przyznana kwota wsparcia finansowego
Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 14 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach 35 000,00
Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach 34 800,00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach 35 000,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach 35 000,00

Warto dodać, że w latach 2020–2024 na ten cel rząd przewidział kwotę 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 70 000 000 zł w 2021 r., Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę czyli w tym wypadku Urzędu Miasta Skierniewice.


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadania gminne:

1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

2. Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach"

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

Zadania powiatowe:

1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

2. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

3. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

4. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 17 200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 21 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

5. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

6. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.


 

Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4 (2 poł.XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie

Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 - OCHRONA ZABYTKÓW

Zadanie pn. „Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4 (2 poł.XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie” dofinansowano w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

 

W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 431 (prace przewidziane na 2021r). Zostaną wykonane roboty budowlane (rozbiórkowe, ziemne, betonowe i żelbetowe, izolacje fundamentów, roboty murarskie i murowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, podłogi i posadzki, ściany działowe i obudowy wewnętrzne, rusztowania, roboty elewacyjne) oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi (wewnętrzna instalacja elektryczna, przyłącze elektroenergetyczne).

Celem zadania jest remont najstarszego istniejącego w Skierniewicach zabytku architektury drewnianej – Modrzewiowego Dworku Konstancji Gładkowskiej. Remont obiektu ma na celu udostępnienie go jako miejsca kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w którym stale i wielostronnie poszukuje się nowych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Modrzewiowy dworek Konstancji Gładkowskiej jest zapisany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. Remont kapitalny pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytkowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, czyli funkcji społecznokulturalnej.

 • całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 465 041,35 zł
 • dotacja w kwocie: 139 276,16 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Zadania gminne:
 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 66 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 82 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) i aktywnych punktowych elementów odblaskowych; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach"

Wartość dofinansowania: 58 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 72 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie znaku D-6 (przejście dla pieszych) w formie znaku aktywnego, dwustronnego, zawieszonego w osi jezdni, nad jezdnią, na wysięgniku wraz z funkcją centralnego doświetlenia przejścia (w związku z ograniczoną widocznością oznakowania pionowego – podstawowego po stronie placówki handlowej wielkopowierzchniowej) oraz zastosowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; wykonanie oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); wykonanie obustronnego montażu płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku (system informacji fakturowej); wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 17 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 23 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle; wykonanie oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); uzupełnienie oznakowania pionowego o tabliczki T-27 (przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci; tzw. „Agatka”); wykonanie obustronnego montażu płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku (system informacji fakturowej); wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED. 

 

Zadania powiatowe:
 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 52 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 65 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych z jednostronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku po stronie LO im. B. Prusa; zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) z tabliczką T-27 oraz nieaktywnych znaków pionowych B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h) i znaku ostrzegawczego A-11a (próg zwalniający); wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach"

Wartość dofinansowania: 81 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 102 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) i aktywnych punktowych elementów odblaskowych; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle. Przyłączenie istniejącego aktywnego oznakowania do sieci energetycznej; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 58 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 72 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) i aktywnych punktowych elementów odblaskowych; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 52 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 65 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez przeniesienie przejścia dla pieszych o około 5 metrów w kierunku ul. Mszczonowskiej; zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) oraz nieaktywnych znaków pionowych B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h), znaku ostrzegawczego A-11a (próg zwalniający); wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 44 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 55 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie wyspy-azylu z materiałów prefabrykowanych wraz z zastosowaniem obustronnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci słupków-pylonu ze znakiem nakazu C-9 i oznakowaniem poziomym P-21 (powierzchnia wyłączona z ruchu); zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami, montaż płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. W. Stwosza) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 46 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 57 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 


 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kwota otrzymanych przez Miasto Skierniewice środków: 7 375 722,00 zł

Dofinansowane inwestycje:

 • Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej

 • Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach

 • Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy

 • Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

 • Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach


 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

 • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku dziecięcym

Dofinansowanie: 153 600,00 zł – Umowa 4/M2/2021 z 20 lipca 2021 r.

Dofinansowanie: 172 800,00 zł – Umowa 23/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z 9 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość: 1 776 000,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 160 dzieci w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58.

 • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku dziecięcym

Dofinansowanie: 45 120,00 zł - Umowa 5/M2/2021 z 20 lipca 2021 r.

Dofinansowanie: 50 760,00 zł - Umowa 24/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z 9 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość: 664 956,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 47 dzieci w Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 6.

Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach.  

Dofinansowanie: 80 000 zł

Całkowita wartość: 100 000 zł


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. Przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach

Kwota dofinansowania: 3 036 012,00 zł

Całkowita wartośc projektu: 6 830 057,41 zł

Zadanie polega na przebudowie trzech dróg gminnych na osiedlu Halinów tj.: ulicy Halinów, ulicy Napoleońskiej oraz ulicy Podmiejskiej. Zadanie przewiduje powstanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, na części ulicy Podmiejskiej chodnika dla pieszych, przebudowę 6 skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym budowę 4 wyniesionych skrzyżowań; budowę 8 przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, w tym budowę 8 oświetlonych przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów. Celem zadania jest poprawa istniejącego systemu komunikacyjnego na terenie osiedla Halinów. Realizacja zadania zapewni znaczną poprawę bezpieczeństwa i poprawę powiązania wymienionych ulic z innymi drogami publicznymi.


 

Państwowy Fundusz Celowy Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1301E - ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości w Skierniewicach w ramach zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa ulicy Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach’’

Kwota dofinansowania: 3 970 667,40

Całkowita wartość: 4 963 336,00

Krótki opis zadania:
Roboty realizowane były na ulicy Rawskiej, na odcinku od ul. Mszczonowskiej do skrzyżowania z al. Niepodległości. Główny odcinek przewidziany do rozbudowy to droga powiatowa - ulica Rawska wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 705 - al. Niepodległości, skrzyżowaniem z drogą powiatową - ul. Mszczonowską i skrzyżowaniami z drogami gminnymi: - ul. Mireckiego, - ul. Długą, - ul. Ogrodową, - ul. Św. Stanisława. W wyniku realizacji robót bezpośrednie połączenie z bezkolizyjnym skrzyżowaniem ul. Rawskiej i al. Niepodległości uzyskała ul. Kilińskiego, będąca drogą powiatową. W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Rawskiej z al. Niepodległości dotychczasowe skrzyżowanie zastąpiono rondem jednopasowym z 5 wlotami, dostosowano niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, wykonano ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokość 2,5m, chodnik z płyt betonowych o szerokości 2,0m, oświetlenie ronda i przejść dla pieszych, nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z projektem zieleni.

W ramach rozbudowy drogi przebudowano sieci teletechniczną, wodociągową, gazową, elektryczną i oświetleniową oraz wybudowano sieć kanalizacyjną i kanał teletechniczny. W ramach inwestycji został także wykonany projekt zieleni. 


 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.