Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

  1. stypendium szkolne; 
  2. zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

  1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
  2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., nie może być większa niż kwota 600 zł netto ( art. 8 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).     

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

  • długotrwałej choroby;
  • śmierci jednego z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
  • klęski żywiołowej (np. powódź, pożar, huragan).

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Z uwagi na przedłużający się stan pandemii i jego negatywny wpływ na sytuację materialną rodzin, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało dodatkowy podział środków finansowych dla gmin na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.

Otrzymane przez Miasto Skierniewice z budżetu państwa dodatkowe dofinansowanie na wypłatę ww. świadczeń oraz posiadane w budżecie Miasta Skierniewice środki pozwoliły Prezydentowi Miasta Skierniewice na zmianę decyzji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie wydłużenie okresu przyznania stypendium do czerwca 2021 r. oraz zwiększenie miesięcznej kwoty świadczenia w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.