Określenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 81.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę przeznaczoną na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok w wysokości 2 150 000 zł, z czego:

 • przeznacza się 860 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 • przeznacza się po 322 500,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Jażdżyk

Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice 2024 - harmonogram

Znamy szczegółowy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice 2024. Mieszkańcy Skierniewic od 1 czerwca będą mogli składać propozycję projektów do realizacji w ramach tego partycypacyjnego rozwiązania.

Każdą kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice uruchamia zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice. Partycypacyjny budżet realizowany jest w oparciu o zasady uchwalone przez Radę Miasta Skierniewice w czerwcu 2019 roku. Rokrocznie aktualizowana jest także kwota środków, które przeznaczane są na projekty skierniewiczan. W aktualnej edycji budżetu łącznie będzie to kwota w wysokości 2 150 000 zł, z czego: 860 000,00 zł  przeznacza się na projekty o charakterze ogólnomiejskim, a po 322 500,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów Miasta Skierniewice.

Budżet Obywatelski realizowany jest także w ramach przyjmowanego harmonogramu, który określa najbardziej istotne działania oraz terminy ich realizacji:

1.06 do 30.06.2023

 • składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice;

10.07-31.08.2023

 • sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
 • uzupełnianie braków formalnych przez wnioskodawców;
 • ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;
 • podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu;

29.09-10.10.2023

 • głosowanie

do 31.10.2023

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania
   

Pełne informacje na temat zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice 2024 dostępne są w załączonych dokumentach. 

Pliki do pobrania

Powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice

Zarządzenie Nr 151. 2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z § 5 ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego będących załącznikiem do uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice (Dz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1634, poz. 4391), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok” w składzie:

Przewodniczący Komisji:

 1. Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

 1. Dariusz Chęcielewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice;  
 2. Jacek Gędek – Radny Rady Miasta Skierniewice;  
 3. Dariusz Boguszewski – Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice;
 4. Mariola Broniarek – Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Skierniewice;
 5. Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice;
 6. Grażyna Gruchała – Naczelnik Wydziału Inwestycji Kubaturowych Urzędu Miasta Skierniewice;
 7. Mirosław Kubik – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Skierniewice;
 8. Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice;
 9. Dawid Szymczak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Skierniewice;
 10. Barbara Tracz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice;
 11. Zbigniew Zagawa – Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice;
 12. Piotr Zawadzki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 2. Regulamin pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk


 

Pliki do pobrania

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice [AKTUALIZACJA]

Zarządzenie Nr 155.2023

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 13 lipca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 151.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z § 5 ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego będących załącznikiem do uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice (Dz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1634, poz. 4391), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 151.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok” w § 1 okt 14 otrzymuje brzmienie:

,, 14) Anna Traczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Skierniewice ’’

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Protokół z głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice rok 2024

Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zmienionej Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Skierniewice, przeprowadzono głosowanie na zgłoszone projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Głosowanie odbyło się w dniach 29.09-10.10.2023 r.

Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 51 projekty zgłoszone przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 29 projektów zakwalifikowano jako zadania ogólnomiejskie, a 22 jako zadania lokalne.

Głosowanie rozpoczęło się 29 września o godz. 00.00 i zakończyło 10 października o godz. 00.00. Głosować można było:

 • w wersji papierowej – w terminie 29.09-10.10.2023, w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12;

 • w wersji elektronicznej – platforma do głosowania dostępna była na stronie internetowej www.skierniewice.budzet-obywatelski.org w terminie od godz. 00.00 pierwszego dnia głosowania tj. 29.09.2023 r. do godz. 00.00 ostatniego dnia głosowania tj. 10.10.2023 r.

W głosowaniu wzięło w sumie udział 7 638 mieszkańców, z czego 7612 osoby głosowały przy pomocy platformy elektronicznej, a 26 osób oddało głosy w wersji papierowej. Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 22 300 głosów.

Głosowanie na projekty miało charakter niejawny. Prawo udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice. Głosowanie odbywało się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania (w wersji papierowej i elektronicznej). Głosujący mógł poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim. Karty do głosowania na projekty lokalne miały kolor żółty, natomiast na projekty ogólnomiejskie niebieski. Papierową wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice. Elektroniczną wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice. Obliczenie wyniku głosowania polegało na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów.

Szczegóły w załączonym poniżej protokole.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.