Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze


 

Statystyka programu "Czyste Powietrze" | 31.03.2024

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”:

 • Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

Zmiany dot. pomp ciepła dofinansowywanych w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 • Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM.
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
 • Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.
 • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”.
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.
 • Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.
 • W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:
 • w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu przy spełnieniu wymogu, że moc pomp ciepła zakwalifikowanych do jednego typoszeregu nie będzie się różniła więcej niż +/- 50% od mocy pompy ciepła poddanej badaniom,
 • w przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów,
 • podtypy pomp ciepła uznaje się za należące do jednego typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

– identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,

– ten sam producent, typ i liczba sprężarek,

– ten sam typ elementu rozprężnego,

– ten sam typ skraplacza,

– ten sam typ parownika,

– ten sam typ procesu odszraniania,

– ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością,

– ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej),

– urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Wyciąg z wymogów technicznych dot. pomp ciepła zawartych w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do programu „Czyste Powietrze”:

Pompa ciepła powietrze/woda

 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

 3. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane
  i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

 4. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda (również
  w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.

 3. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

 4. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda
  o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 2. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/powietrze określone w rozporządzeniach 626/2011 i 206/2012, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825,
  EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane
  i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

 3. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.

 3. Wymogi dla gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

 4. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

 1. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

 2. Wymogi dla pompy ciepła do cwu określone w rozporządzeniach 812/2013, 814/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147,
  EN 12102 *. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane
  i potwierdzane jest wpisem pompy ciepła na listę ZUM.

 3. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM.

* Uwaga: W stosunku do zapowiedzi zmian Programu (opublikowanej w styczniu 2024 r.) zmianie uległ zakres wymaganych norm dla badań pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej. Wykreślona została norma EN 14825 (dotycząca pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania).

Zmiany dot. kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie:

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie kotły kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

 • Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.

Wprowadzenie możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku:

 • Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. .

 • Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. Niestety, zdarzają się na rynku nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. Szczególną ostrożność należy zachować udzielając pełnomocnictw .

Informacje przekazywane przez firmy można zawsze zweryfikować w gminnych punktach konsultacyjnych, bezpośrednio w WFOŚiGW w Łodzi i telefonicznie 42 208 20 91/ 42 66 34 116/ 42 66 34 106 / 22 340 40 80

 • termin naboru jest ciągły poprzez serwis „gov.pl” lub bezpośrednio poprzez system GWD
 • okres wdrażania Programu w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie do dnia 31.12.2027 r., rozliczenie do dnia 31.12.2029 r.
 • uważnie czytaj wszystkie dokumenty przed ich podpisaniem!!!
 • sam wybierasz wykonawcę i za niego odpowiadasz
 • możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy w naszych punktach konsultacyjnych
 • poproś wykonawcę aby przekazał kopię złożonego do Funduszu wniosku i wszelkich dokumentów

WFOŚiGW w Łodzi nie nawiązał współpracy z żadną firmą na potrzeby realizacji Programu Czyste Powietrze 
https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla?fbclid=IwAR1bxSy-XcspofqWNh1jbzzrswK7s2_iRQvPHzr5ylLrzAK5JLxtorU8egU

Skierniewiczanie pozyskali 4 mln złotych z programu "Czyste Powietrze".

Od rozpoczęcia działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze mieszkańcy miasta za jego pośrednictwem wnioskowali o 4 mln złotych. Pieniądze posłużą modernizacji systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków.
Dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" stanowią znaczący wkład w realizację projektów wymiany domowych systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków. Dane ze Skierniewickiego ratusza pokazują, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w ciągu ostatniego kwartału wpłynęło 46 nowy wniosków, a łączna liczba od momentu powstania punktu osiągnęła liczbę 683. Warto podkreślić, że kolejne wypłaty do mieszkańców są już tylko kwestią czasu. Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" stał się nie tylko miejscem składania wniosków, ale także centrum edukacyjnym. Zespół aktywnie wspiera mieszkańców, udzielając im niezbędnych informacji oraz pomagając w przygotowaniu dokumentacji. Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla zainteresowanych samodzielnym składaniem wniosków. 
 


 

Nowa odsłona strony czystepowietrze.gov.pl już dostępna

Dokumenty o programie „Czyste Powietrze” pod ręką, proste, intuicyjne menu, poprawiona nawigacja, odświeżona szata graficzna – tak wygląda nowa odsłona serwisu internetowego czystepowietrze.gov.pl.

Przebudowa strony „Czystego Powietrza” była ukierunkowana na potrzeby beneficjentów programu, którzy mają teraz dostęp do bardziej przystępnych i przejrzystych informacji.

Strona główna czystepowietrze.gov.pl to zbiór krótkich, najważniejszych informacji o „Czystym Powietrzu” z przekierowaniami do szczegółów programowych, ważnych, bieżących komunikatów, czy partnerów uczestniczących w bieżącej realizacji programu, pomocnych beneficjentom we wszystkich zakątkach Polski (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gminne punkty konsultacyjno‐informacyjne, banki biorące udział w programie).

Łatwiejszy dostęp do wiedzy dla beneficjenta

Górne menu strony zostało uproszczone i dostosowane do potrzeb potencjalnych beneficjentów programu, którzy znajdą tutaj m.in. podstawową wiedzę o dokumentach, ścieżce wnioskowania oraz dostęp do pomocnych narzędzi, ułatwiających przygotowanie wniosku o dofinansowanie (np. kalkulatory dotacji oraz grubości izolacji, czy też lista urządzeń i materiałów dofinansowywanych w programie – lista ZUM). Górne menu uzupełnia intuicyjna wyszukiwarka oraz czerwony kafel z hasłem „Instrukcja krok po kroku”, czyli sześć podpowiedzi, jak w prosty sposób otrzymać dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację domu.

Szczegóły dla partnerów

Pozostałe materiały, mniej użyteczne dla beneficjenta, ale potrzebne dla partnerów programu „Czyste Powietrze”, zostały skumulowane na dole serwisu – w mapie strony – gdzie zamieszczono dokumenty i informacje istotne np. dla wfośigw, gmin czy banków. Tutaj znalazło się także miejsce na bazę wiedzy i materiałów edukacyjno-informacyjno-promocyjnych, w tym np. ulotek, broszur czy grafik do pobrania oraz kompendium wiedzy w ramach Akademii Czystego Powietrza. Każdy zainteresowany znajdzie też odnośniki do efektów liczbowych programu oraz linkowanie do innych, pokrewnych „Czystemu Powietrzu”, programów NFOŚiGW („Stop Smog”, „Ciepłe Mieszkanie”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”) i do szczegółów ulgi termomodernizacyjnej. Te informacje uzupełnia m.in. okienko czatu oraz dane kontaktowe.

Nawigacja i parametry dostępności

Serwis ma teraz poprawioną nawigację oraz parametry dostępności zgodnie z WCAG (Web Content Accessibility Guidelines, standard 2.1), jest w pełni responsywny, ma udoskonaloną architekturę informacji przez lepsze etykietowanie i kategoryzowanie, dzięki czemu beneficjent „Czystego Powietrza” lepiej zrozumie zawartość i kontekst strony. Poprawienie użyteczności UX (User Experience) na stronie, pozwala na skuteczne korzystanie z niej beneficjentom o niższych umiejętnościach i mniejszym doświadczeniu w obszarze internetowym. Serwis jest też szybszy, czas od momentu kliknięcia adresu URL do pełnego załadowania, został skrócony do możliwego minimum.

Kolejne udogodnienia w przygotowaniu

To nie koniec prac nad ostatecznym kształtem odświeżonego serwisu „Czystego Powietrza”. Strona będzie się rozwijać pod kątem potrzeb beneficjentów i zmian programu. W ramach tych działań, został właśnie przygotowywany i udostępniony przewodnik wideo po nowej odsłonie strony dla nowych użytkowników, dostępny tutaj: https://youtu.be/OY9pdYutHNo.

Założenia merytoryczne strony zostały przepracowane i skoordynowane przez Zespół ds. Czystego Powietrza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami branży instalacyjnej i budowlanej.

czystepowietrze.gov.pl


 

637 wniosków o dofinansowanie w Skierniewicach!


 

 

 


 


 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”! Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.  Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.  Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

 • oferowanej ceny usługi i produktu,
 • oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
 • oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.  Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.  Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”. Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji! 

Uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.


 

593 wnioski o dofinasowanie z Programu Czyste Powietrze!

Program "Czyste Powietrze" stanowi bez wątpienia jedną z najbardziej popularnych inicjatyw umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację systemów ogrzewania opartych dotychczas na nieefektywnych źródłach ciepła związanych z paliwami stałymi. Celem programu jest zastąpienie tych przestarzałych źródeł nowymi, bardziej ekologicznymi technologiami, oraz udzielenie wsparcia finansowego w celu przeprowadzenia kompleksowych prac związanych z termomodernizacją budynków. Również mieszkańcy Skierniewic skorzystali z tej wartościowej inicjatywy, co jednoznacznie potwierdzają przedstawione poniżej statystyki.

Ponad 3 mln złotych trafiło do Skierniewiczan!

Program "Czyste Powietrze" jest niewątpliwie jedną z bardziej popularnych form uzyskiwania dofinansowania do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ekologiczne oraz wsparcia finansowego na przeprowadzenie prac związanych z termomodernizacją budynków. Skierniewiczanie również korzystają z tej możliwości, o czym świadczą poniższe statystyki.


 

Jak zdobyć pieniądze na modernizację ogrzewania z programu "Czyste Powietrze"?

Już 16 maja, odbędzie się szkolenie, które pozwoli szczegółowo zapoznać się z procesem pozyskiwania i rozliczania dotacji z programu Czyste Powietrze. 

W przyszły wtorek 16 maja, będzie doskonała okazja, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i skonsultować swoją sytuację indywidualną. Zapraszamy na szkolenie podczas którego będzie można szczegółowo zapoznać się z programem oraz procesem pozyskiwania i rozliczania dotacji. Szkolenie rozpocznie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (I- piętro) przy ulicy Senatorskiej 12. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, (plik do pobrania znajduje się poniżej), a następnie zgłoszenie przesłać na adres poczty elektronicznej czystepowietrze@um.skierniewice.pl lub bezpośrednio złożyć w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój 121 lub 212. Ponadto w tym czasie będzie także możliwość złożenia wniosku i aplikowania o pieniądze z programu Czyste Powietrze. Wystarczy wyznaczyć termin wizyty w dniu 16 maja br. od godz.17.00 w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dzwoniąc pod nr tel. 46 833 39 72.


 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Wybrane zdjęcia

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np. w nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Miejski Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”, Skierniewice ul. Senatorska 12 pokój 121.

Punkt czynny: Pn. 8:30-12:00, Wt. 9:00-14:00, Śr. 8:30-15:30, Czw. 9:00-14:00, Pt. 8:30-12:00,
Wizytę należy wcześniej umówić: Telefon: 46 833 39 72, email: czystepowietrze@um.skierniewice.pl

Zapraszamy!


 

Pliki do pobrania

Zmiany w programie “Czyste Powietrze"

Blisko 500 złożonych wniosków i około 3 mln zł wypłaconych dotacji. Tak w skrócie prezentują się statystyki programu “Czyste Powietrze” w Skierniewicach. Z początkiem roku ruszyła nowa odsłona programu a z nią nowe możliwości. 

W dniu 3 stycznia 2023 r. ruszył nowy Program Priorytetowy "Czyste Powietrze". Jego celem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa cieplnego Beneficjentom, ale także obniżenie kosztów ogrzewania. W ramach Programu wprowadzono zmiany, takie jak podwyższone progi dochodowe oraz większe dofinansowanie, które mają zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków.

Aby skorzystać z dofinansowania, niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego oraz wymiana źródła ciepła, która pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową. Wymagana jest redukcja zapotrzebowania na ciepło do 80 kWh/(m2*rok) lub o co najmniej 40%.

Nowy Program "Czyste Powietrze" daje możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie, co ma na celu zwiększenie liczby przeprowadzanych termomodernizacji. W kosztach kwalifikowanych wyłączono podatek VAT, a zwiększono intensywność dofinansowania, aby zrekompensować tę zmianę.

Program to kolejny krok w kierunku ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza w Polsce, a także skuteczny sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie, kontaktując się z punktem konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze”.

Zmieniony Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej :

_ _ _ _ _ _ _ _

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze”

Godziny funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze

Urząd Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, p.121:

poniedziałek 8:30-12:00

wtorek 9:00-14:00 

środa 8:30-15:30 

czwartek 9:00-14:00

piątek 8:30-12:00

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: czystepowietrze@um.skierniewice.pl lub telefonicznie - dzwoniąc na numer 46 833 39 72.

Wybrane zdjęcia

Szkolenie z programu Czyste Powietrze już 7 grudnia!

Godziny funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze

Urząd Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, p.121:

 • poniedziałek 8:30-12:00
 • wtorek 9:00-14:00 
 • środa 8:30-15:30 
 • czwartek 9:00-14:00
 • piątek 8:30-12:00

Jak poprawnie wypełnić wniosek? Na co zwrócić uwagę w procesie inwestycyjnym? O czym pamiętać podczas rozliczania dotacji? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań dotyczących dotacji z programu Czyste Powietrze, będzie można uzyskać podczas szkolenia organizowanego przez skierniewicki Urząd Miasta już 7 grudnia o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić załączony poniżej wniosek i przesłać na adres czystepowietrze@um.skierniewice.pl.

Jeżeli nie możecie uczestniczyć w szkoleniu to zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze jaki funkcjonuje w Skierniewickim ratuszu. Dostępny jest dla mieszkańców przez wszystkie robocze w pokoju nr 121 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Skierniewice, który mieści się przy ulicy Senatorskiej 12. 

Warto zaznaczyć, że funkcjonowanie punktu przełożyło się do tej pory na ponad 700 udzielonych porad i blisko 300 złożonych wniosków! Szczegółowe informacje na temat punktu można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny (czystepowietrze@um.skierniewice.pl) lub telefonicznie - dzwoniąc na numer 46 833 39 72.

Punkt informacyjno-konsultacyjny ma ułatwić mieszkańcom Miasta Skierniewice aplikowanie o środki z programu Czyste Powietrze. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą uzyskać wsparcie finansowe na na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak otrzymać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie.

Ponad 850 tys złotych trafiło do Skierniewiczan!

Program Czyste Powietrze jest niewątpliwie jedną z bardziej popularnych form zdobycia dofinansowania na ekologiczną modernizację kotłowni przydomowej. Skierniewiczanie również korzystają z tej możliwości. Czego potwierdzeniem są statystyki. 

Jak słyszymy w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych skierniewickiego ratusza, koordynującego pracę punktu konsultacyjn-informacyjnego, z porady każdego tygodnia korzysta od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.  Przekłada się to na konkretne efekty, bowiem za pośrednictwem punktu skierniewiczanie złożyli już 166 wniosków o dofinansowanie i zawarli 129 umów. 75 projektów zostało już zrealizowanych, a kwota wypłaconych dotacji osiągnęła poziom przeszło 850 tys. zł. Przełoży się to w sposób oczywisty na  poprawę jakości powietrza w naszym mieście. 


 

Punkt Programu Czyste Powietrze - nowe godziny funkcjonowania

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, działający w Urzędzie Miasta Skierniewice, zwiększa zakres swojego funkcjonowania. Teraz wszystkie zainteresowane osoby będa mogły skorzystać z informacji dostępnych przez cały tydzień.

Od poniedziałku 12 września punkt informacyjny zmienia zasady i miejsce swojego funkcjonowania. Będzie dostępny dla mieszkańców w określonych godzinach przez wszystkie robocze dni tygodnia w pokoju nr 121 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Skierniewice, który mieści się przy ulicy Senatorskiej 12. Warto zaznaczyć, że funkcjonowanie punktu przełożyło się do tej pory na ponad 700 udzielonych porad i wiele złożonych wniosków! Szczegółowe informacje na temat punktu można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny () lub telefonicznie - dzwoniąc na numer 46 833 39 72.

Punkt informacyjno-konsultacyjny ma ułatwić mieszkańcom Miasta Skierniewice aplikowanie o środki z programu Czyste Powietrze. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą uzyskać wsparcie finansowe na na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak otrzymać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie.

Godziny funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze
Urząd Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, p.121:

 • poniedziałek 8:30-12:00
 • wtorek 9:00-14:00 
 • środa 8:30-15:30 
 • czwartek 9:00-14:00
 • piątek 8:30-12:00

Szkolenie z programu Czyste Powietrze już 28 marca!

Już 28 marca zapraszamy na kolejne szkolenie podczas którego, wyjaśniać będziemy proces pozyskiwania i rozliczania dotacji z programu Czyste Powietrze.  

Jak poprawnie wypełnić wniosek? Na co zwrócić uwagę w procesie inwestycyjnym? O czym pamiętać podczas rozliczania dotacji? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań dotyczących dotacji z programu Czyste Powietrze, będzie można uzyskać podczas szkolenia organizowanego przez skierniewicki Urząd Miasta już 28 marca godzinie 14.00 w sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić załączony poniżej wniosek i przesłać na adres czystepowietrze@um.skierniewice.pl.

Program przypomnijmy ma służyć poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Zainteresowanie możliwością otrzymania dofinansowania w kwocie do 30 tys zł. jest ogromne. w Skierniewicach od 20 lipca, czyli od momentu uruchomienia Punktu, przeprowadzonych zostało już kilkaset konsultacji. Udało się również złożyć wiele wniosków o dofinansowanie i skutecznie je rozliczyć!

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Przypomnijmy też że punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze funkcjonuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 14:00. Mieszkańcy Skierniewic mogą otrzymać pomoc w przygotowaniu, wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosku. Punkt zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ulicy Senatorskiej 12. Do dyspozycji zainteresowanych osób jest stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie będzie można elektronicznie złożyć swój wniosek. 

Aby wizyta w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przebiegała sprawnie, warto przed wcześniej przygotować odpowiednie informacje, w tym przede wszystkim opis planowanej inwestycji, jej wstępną wycenę oraz czas realizacji zadania. Tu warto zaznaczyć, że inwestycja dofinansowywana z programu Czyste Powietrze może rozpocząć się 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, a zakończyć w okresie 30 miesięcy. Podczas tworzenia wniosku niezbędne będą także dane: numery pesel właścicieli budynku, numer księgi wieczystej nieruchomości, numer działki, wartość dochodu z PIT czy chociażby numer rachunku bankowego. Przydadzą się także szczegółowe wyliczenia powierzchni, co do której planowane są prace termomodernizacyjne lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej. 

Punkt jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie (nr: 46 833 39 72), bądź mailowo czystepowietrze@um.skierniewice.pl.


 

Program Czyste Powietrze [SZKOLENIE ON-LINE] - 15 grudnia

Blisko 200 konsultacji udzielono w Punkcie Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze, jaki od 20 lipca działa w Skierniewickim ratuszu. Zainteresowanie wymianą starych źródeł ciepła nie słabnie, dlatego czas na kolejne szkolenie już 15 grudnia!

Program Czyste Powietrze ma służyć poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Zainteresowanie możliwością otrzymania dofinansowania w kwocie do 30 tys zł. jest ogromne. Od 20 lipca, czyli od momentu uruchomienia Punktu, przeprowadziliśmy już blisko 200 konsultacji. Udało się również złożyć wiele wniosków o dofinansowanie! Niesłabnące zainteresowanie programem oraz konieczność rozliczenia wniosków już złożonych sprawiły, że już w najbliższą środę odbędzie się szkolenie podczas którego jego uczestnicy poznają program od strony formalnej.  Szkolenie odbędzie się 15 grudnia o godz. 15:00 w formie on-line. 


 

Program Czyste Powietrze [SZKOLENIE] - 29 września

130 konsultacji i 51 złożonych wniosków, to statystyki Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, jaki od 20 lipca działa w ratuszu. Zainteresowanie dofinansowaniem na wymianę starych źródeł ciepła nie słabnie, dlatego czas na kolejne szkolenie!

Program Czyste Powietrze ma służyć poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Zainteresowanie możliwością otrzymania dofinansowania w kwocie do 30 tys zł. jest ogromne.

 - Od 20 lipca czyli od momentu uruchomienia Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w skierniewickim ratuszu przeprowadziliśmy już 130 konsultacji. Udało się również złożyć mieszkańcom naszego miasta 51 wniosków o dofinansowanie! - informuje Zbigniew Sawicki Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice. 

Niesłabnące zainteresowanie programem oraz konieczność rozliczenia wniosków już złożonych sprawiły, że już w najbliższą środę odbędzie się szkolenie podczas którego jego uczestnicy poznają program od strony formalnej.  Szkolenie odbędzie się 29 września br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Senatorska 12, na pierwszym piętrze. 


 

Skierniewicki ratusz z informacyjnym wsparciem programu Czyste Powietrze

Urząd Miasta Skierniewice będzie służył wsparciem w aplikowaniu o środki z programu Czyste Powietrze. Pierwszym etapem działań jest organizacja szkolenia, które zaplanowano na 25 czerwca. 

Wsparcie konsultacyjne oraz informowanie na temat zasad funkcjonowania programu Czyste Powietrze - to główne działania, które będą realizowane w specjalnym punkcie uruchamianym przez skierniewicki ratusz. Warto przypomnieć, że Czyste Powietrze to program, który pozwala pozyskać środki na ekologiczne inwestycje w gospodarstwach domowych. Do zdobycia jest nawet 37 tys. złotych, za które będzie można wymienić stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. 

Aby efektywnie sięgać po wspomniane środki, mieszkańcy będą musieli składać poprawnie złożone wnioski. W tym działaniu pomoc zapewni Urząd Miasta Skierniewice. Pierwszym etapem wsparcia jest organizacja szkolenia, na którym mieszkańcy będą mogli poznać zasady funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz podstawowe fakty na temat programu Czyste Powietrze. 

Szkolenie odbędzie się w 25.06.2021 r. godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Senatorskiej 12 (I piętro). Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu należy składać poprzez wypełnienie formularza (druk w załączeniu poniżej) i odesłanie go na adres mailowy czystepowietrze@um.skierniewice.pl  Fizyczną wersję dokumentu można również złożyć w Urzędzie Miasta, ul. Senatorska 12, pok. 212. w terminie do 24.06.2021. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, a o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Materiał ze szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej ratusza. 

Punkt, który docelowo będzie funkcjonował w budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ulicy Senatorskiej powinien wystartować w połowie lipca. Tam na bieżąco mieszkańcy będą mieli możliwość szerokiego skonsultowania wniosku, zaczerpnięcia informacji na temat niuansów wspomnianego programu oraz finalnego złożenia dokumentów. 

Program Czyste Powietrze - jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 • Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 • Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl


 

20 lipca rusza punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze 

20 lipca w Urzędzie Miasta Skierniewice rusza punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie funkcjonował w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 14:00. 

Wsparcie konsultacyjne oraz informowanie na temat zasad funkcjonowania programu Czyste Powietrze - to główne działania, które będą realizowane w punkcie. Mieszkańcy Skierniewic będą mogli otrzymać pomoc w przygotowaniu, wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosku. Punkt zostanie zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ulicy Senatorskiej 12. Co ważne, do dyspozycji zainteresowanych osób będzie stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie będzie można elektronicznie złożyć swój wniosek. 

Aby wizyta w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przebiegała sprawnie, warto przed wcześniej przygotować odpowiednie informacje, w tym przede wszystkim opis planowanej inwestycji, jej wstępną wycenę oraz czas realizacji zadania. Tu warto zaznaczyć, że inwestycja dofinansowywana z programu Czyste Powietrze może rozpocząć się 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, a zakończyć w okresie 30 miesięcy. Podczas tworzenia wniosku niezbędne będą także dane: numery pesel właścicieli budynku, numer księgi wieczystej nieruchomości, numer działki, wartość dochodu z PIT czy chociażby numer rachunku bankowego. Przydadzą się także szczegółowe wyliczenia powierzchni, co do której planowane są prace termomodernizacyjne lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej. 

Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie (nr: 46 834 51 85 / 46 834 51 86), bądź mailowo czystepowietrze@um.skierniewice.pl 

Program Czyste Powietrze - jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 • Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 • Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl


 

Ruszył punkt informacyjny programu Czyste Powietrze 

Pierwsze obsłużone osoby i zapisy na kolejne dni. Skierniewicki punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze wystartował w budynku urzędu przy ul. Senatorskiej. 

Punkt informacyjno-konsultacyjny ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta Skierniewice aplikowanie o środki z programu Czyste Powietrze. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbedne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. Właśnie w tym procesie mają pomagać pracownicy obsługujący lokalny punkt konsultacyjno-informacyjny w Skierniewicach. 

– Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób skorzystało z tych środków i sprawnie sięgnęło po dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Staramy się w pełni zaangażować w ten proces, służyć radą i techniczną pomocą. Mamy świadomość, że każda taka jednostkowa inwestycja w domostwach naszych mieszkańców, to w bezpośrednim przełożeniu jeden kopcący komin mniej i czystsze powietrze w mieście – tłumaczy Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk. 

 

Do dyspozycji zainteresowanych osób w punkcie udostępniane jest stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie można elektronicznie złożyć swój wniosek. 

Aby wizyta w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przebiegała sprawnie, warto wcześniej przygotować odpowiednie informacje, w tym przede wszystkim opis planowanej inwestycji, jej wstępną wycenę oraz czas realizacji zadania. Tu warto zaznaczyć, że inwestycja dofinansowywana z programu Czyste Powietrze może rozpocząć się 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, a zakończyć w okresie 30 miesięcy. Podczas tworzenia wniosku niezbędne będą także dane: numery pesel właścicieli budynku, numer księgi wieczystej nieruchomości, numer działki, wartość dochodu z PIT czy chociażby numer rachunku bankowego. Przydadzą się także szczegółowe wyliczenia powierzchni, co do której planowane są prace termomodernizacyjne lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej. 

Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9:00-14:00. Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie (nr: 46 833 39 72) bądź mailowo czystepowietrze@um.skierniewice.pl 


 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.