Powołanie zespoł ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice

Zarządzenie Nr 141. 2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2023 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z § 5 ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego będących załącznikiem do uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice (Dz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1634, poz. 4391), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2023 rok” w składzie:

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

Dorota Bogatko – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Skierniewice;

Dariusz Chęcielewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice;  

Dariusz Boguszewski – Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice;

Mariola Broniarek – Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Skierniewice;

Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice;

Grażyna Gruchała – Naczelnik Wydziału Inwestycji Kubaturowych Urzędu Miasta Skierniewice;

Dawid Szymczak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Skierniewice;

Barbara Tracz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice;

Zbigniew Zagawa – Naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice;

Natalia Bielska – pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Festiwal dobrych pomysłów! Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Skierniewiczanie już od 16 maja będą mogli zgłaszać swoje pomysły do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku do wydania na inwestycje będzie 1 mln 900 tysięcy złotych!

Budżet partycypacyjny w Skierniewicach to rozwiązanie, które z powodzeniem od lat wpływa na inwestycyjny obraz miasta. Mieszkańcy inicjują projekty, promują je oraz wybierają te najlepsze, które realizowane są w miejskiej przestrzeni. 

– Skierniewicki budżet obywatelski jest wyjątkowym festiwalem dobrych pomysłów. Dziś już chyba każdy mieszkaniec kojarzy inwestycje czy wydarzenia realizowane przy wsparciu z tego rozdania środków. To ważne! Nic bowiem tak nie promuje partycypacyjnych rozwiązań, jak skuteczne realizacje, z których można korzystać – podkreśla Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

Aktualna edycja partycypacyjnego rozwiązania dotyczy inwestycji, które będą realizowane w budżetowym roku 2023.  Aby skierniewiczanie mogli w pełni skorzystać z proponowanych rozwiązań, powinni przede wszystkim poznać harmonogram działań. Jeden z ważniejszych etapów, dotyczący zbierania pomysłów mieszkańców, rusza dokładnie 16 maja i potrwa do 17 czerwca. 

Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2023 rok

16.05-17.06.2022 

 • składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu obywatelskiego;

18.06-29.07.2022

 • sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
 • uzupełnianie braków formalnych przez wnioskodawców;
 • ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;
 • podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu;

5-16.09.2022

 • głosowanie;

do 23.09.2022

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania.
Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice muszą spełniać określone wymogi formalne:
 • projekt musi być złożony na formularzu uwzględniającym dane o projekcie, a w szczególności jego tytuł, charakter, lokalizację, skrócony opis, opis szczegółowy zawierający wykaz działań niezbędnych do realizacji projektu, beneficjentów zadania, oraz uzasadnienie potrzeb społecznych, szacunkowe koszty realizacji projektu, dane osoby zgłaszającej projekt (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);
 • projekt musi być złożony w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Skierniewice;
 • złożony formularz musi być wypełniony kompletnie i czytelnie oraz posiadać załączoną listę z podpisami mieszkańców Skierniewic popierającymi w liczbie nie mniejszej niż 30;
 • każdy mieszkaniec Skierniewic w ciągu roku kalendarzowego może zgłosić tylko jeden projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice.

Do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice można zgłaszać projekty o charakterze: lokalnym, które dotyczą mieszkańców jednego z czterech rejonów Miasta Skierniewice oraz
ogólnomiejskim, które dotyczą mieszkańców całego Miasta Skierniewice.

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice mogą dotyczyć zadań:
 • inwestycyjnych, czyli budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, przy czym teren, na którym będzie realizowana inwestycja, musi stanowić mienie Miasta Skierniewice nieobciążone na rzecz osób trzecich;
 • nieinwestycyjnych, czyli wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywających się na terenie Miasta Skierniewice.
Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice muszą:
 • być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego;
 • być zgodne z prawem obowiązującym w Mieście Skierniewice, tj. strategiami, planami, politykami i programami, a w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi Uchwałami Rady Miasta Skierniewice oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Skierniewice;
 • kompleksowe, tj. obejmować realizację całego zadania, a nie jeden z elementów (etapów) realizacji zadania (np. sporządzenia dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania kolejnych jego elementów (etapów);
 • gospodarne, tj. budżet całkowity na realizację zadania nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w § 4; 5) zasadne z punktu widzenia potrzeb społecznych;
 • wykonalne technicznie.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych dokumentach. Wśród nich znajduje się także edytowalny formularz zgłoszeniowy. 

 

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Zarządzenie Nr 69.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę przeznaczoną na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok w wysokości 1 900 000 zł, z czego:

 • przeznacza się 760 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 • przeznacza się po 285 000,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice 2023

W Mieście Skierniewice, przeprowadzono głosowanie na zgłoszone projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Głosowanie odbywało się w dniach 05.09- 16.09.2022 r. Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 32 projekty zgłoszone przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 14 projektów zakwalifikowano jako zadania ogólnomiejskie, a 18 jako zadania lokalne.

Głosowanie rozpoczęło się 5 września o godz. 8.00 i zakończyło 16 września o godz. 17.00. Głosować można było:

 • w wersji papierowej – w terminie 05.09-16.09.2022, w godz. 9.00-17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12;
 • w wersji elektronicznej – platforma do głosowania dostępna była na stronie internetowej www.skierniewice.eu w terminie od godz. 8.00 pierwszego dnia głosowania tj. 05.09.2022 r. do godz. 17.00 ostatniego dnia głosowania tj. 16.09.2022 r.

W głosowaniu wzięło w sumie udział 5 073 mieszkańców, z czego 5063 osoby głosowały przy pomocy platformy elektronicznej, a 10 osób oddało głosy w wersji papierowej. Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 13 141 głosów. Wszystkie z oddanych głosów były ważne.

Pełne wyniki głosowania w załączonym protokole (plik PDF)

 

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.