MiniPAKT Gminne Pracownie Komputerowe

MiniPAKT Gminne Pracownie Komputerowe - realizowany w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.
Beneficjent: Miasto Skierniewice 

Cel projektu: Stworzenie pracownik multimedialnej, która będzie wykorzystywana jako przestrzeń do kreowania i produkcji różnorodnych treści w ramach komunikacji wizualnej oraz do realizacji warsztatów/zajęć obejmujących działania edukacyjne oparte na modelu STEAM. Niezbędne w tym celu będzie stworzenie zaplecza warsztatowego,służącego do edukacji. Odpowiednio sprofilowany dobór narzędzi pozwoli nie tylko zagłębić się w bazowe techniki produkcji filmowej oraz audiowizualnej, ale także rozwijać znajomość zaawansowanych rozwiązań,takich jak streaming. Metoda “nauki poprzez praktykę” umożliwi os. uczestniczącym w części edukacyjnej projektu rozwój cyfrowych kompetencji,w tym otworzy na poznanie szerokiego zakresu wykorzystania profesjonalnego sprzętu,co z kolei przełoży się na optymalne przystosowanie dostępnych rozwiązań do późniejszych potrzeb określonej grupy odbiorców (np.seniorów,przedsiębiorców czy osób zrzeszonych w lokalnych stowarzyszeniach). Zaletą rozwiązania będzie możliwość mobilnego i modułowego wykorzystania wyposażenia do organizacji produkcji oraz szkoleń.
 

 


 

Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Skierniewice w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 • Oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
 • Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
 • Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0089/22-00 z dnia 16.03.2023 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Miasta Skierniewice, którego układ drogowy jest również częścią krajowej sieci dróg.

Wyznaczono 36 przejść dla pieszych, które doposażone zostaną w ramach projektu łącznie
w 94 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pobliżu doposażanych przejść dla pieszych znajdują się obiekty użyteczności publicznej, wokół których zawsze występuje wzmożony ruch pieszych. Doposażenie przejść w urządzenia, takie jak wyświetlacz prędkości (radar) i wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”), przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Skierniewice, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - pieszych, a także ruchu kołowego. Nastąpi poprawa jakości infrastruktury drogowej Miasta Skierniewice oraz jej unowocześnienie.

Dosprzętawiane przejścia dla pieszych stanowią ogólnodostępną infrastrukturę przeznaczoną dla nieograniczonej liczby użytkowników, zatem produkt powstały w wyniku realizacji projektu będzie dostępny dla ogółu mieszkańców Miasta Skierniewice.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 528 279,13 PLN
Wysokość dofinansowania z UE ogółem: 449 037,26 PLN

 • Informacje niezbędne - mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
lub: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Elektroniczny system zgłoszeń nieprawidłowości lub nadużyć finansowych:
https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
email:


 

Cyfrowa Gmina

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Umowa o powierzenie grantu o numerze 5050/3/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Realizacja zadania ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Skierniewice poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. Przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa. Przewidziano również rozbudowę wewnętrznej sieci LAN o przełączniki stackable, zakup specjalistycznego oprogramowania (narzędzie do zarządzania dostępem użytkowników i urządzeń do sieci) oraz realizację szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za ciągłość działania systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Skierniewice.

Miasto Skierniewice uzyskało dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 100.000 zł (stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu)


 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych...

Projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.05.59 z dnia 30. 10.2020r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020-31.12.2020

Realizator projektu: Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wysokość uzyskanego grantu : 45 998,59 zł, w tym:

1. Dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek: 42 525,54 zł.

2. Zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu: 3 473,05 zł.


 

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa o powierzenie grantu nr 1413/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu komputerowego w postaci 88 szt. komputerów przenośnych (laptopów) oraz 40 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. Zaplanowano, że zakupiony sprzęt zostanie przekazany do 12 publicznych szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta Skierniewice, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Zakupione laptopy posłużą do nauki realizowanej w sposób zdalny, zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Realizacja przedmiotowego projektu grantowego w ramach Programu Zdalna Szkoła+ jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych - w formie zdalnej nauki.

Miasto Skierniewice - Grantobiorca uzyskał dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 115 000,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0002/17-00 z dnia 16.05.2019r.

Głównym celem projektu jest: Zwiększenie partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze poprzez poszerzenie oferty kulturalnej dzięki przebudowie budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych zadań:

 1. Prace przygotowawcze - opracowania dokumentacji projektowej.
 2. Roboty budowlane – w ramach robót budowlanych zaplanowano:
 • nowy układ odprowadzenia wód deszczowych z budynku i jego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku wraz z przyłączeniem tego układu do sieci kanalizacji deszczowej.
 • nadbudowa/rozbudowa części budynku w poziomie drugiego piętra (nad zadaszeniem pierwszego piętra). Działanie to pozwoli na powstanie sali koncertowej, która umożliwi realizację imprez z zakresu kultury niemożliwych obecnie do zrealizowania ze względu na brak takiej sali w mieście.
 • przebudowa stref wejściowych części wejść do budynku oraz części klatek schodowych wewnątrz budynku zapewniających dostęp do wszystkich części budynku dla osób z dysfunkcjami ruchu, słuchu, widzenia (działanie to umożliwi korzystanie ze wszystkich części pomieszczeń budynku CKiS osobom z wskazanymi dysfunkcjami, które możliwości tej nie posiadają z uwagi na brak wind, pochylni).
 • Remont/przebudowa piwnic w szczególności pomieszczeń „Piwnicy u Artystów” – działanie to umożliwi korzystanie z pomieszczeń klubowych, które z uwagi na zalewanie wodą są niedostępne oraz zapewni możliwość korzystania z pomieszczeń osobom z dysfunkcjami, które pozbawione są tej możliwości z uwagi na brak wind, pochylni, oznakowania wewnątrz budynku.
 • Remont/przebudowa atrium budynku celem jego wykorzystania na cele kultury (działanie to zwiększy ilość i rodzaj imprez w szczególności wystaw w budynku).
 • Wprowadzenie do budynku wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją oraz klimatyzacją części pomieszczeń z zasilaniem tych urządzeń z energii elektrycznej pozyskiwanej z zamontowanych w ramach inwestycji ogniw fotowoltaicznych.
 • Remont/przebudowa pozostałej części budynku CKiS obejmującej część piwnic, część zespołów sanitarnych, stolarkę drzwiową pomieszczenia do stworzenia studia nagrań pomieszczenia sal prób. Działania te pozwolą na spełnienie standardów technicznych w zakresie: wymagań sanitarnych, wprowadzenia nowych funkcji (m.in. studio nagrań), poprawy akustyki istniejących sal prób, ograniczenia kosztów eksploatacji poprzez przebudowę oświetlenia wraz z nową instalacją elektryczną w budynku, w wprowadzeniem oświetlenia energooszczędnego, wprowadzeniem źródeł oszczędzania energii w postaci fotowoltaiki dla zasilania wentylacji/klimatyzacji.
 1. Zakup wyposażenia – zakup wyposażenia dla instytucji kultury związany z prowadzeniem działalności kulturalnej.
 2. Zarządzanie projektem – nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i montażowymi.

Planowana data zakończenia projektu: 31.12.2020r.

Wartość projektu ogółem: 8.508.610,02 zł

Dofinansowanie: 4.648.439,06 zł


 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa o powierzenie grantu nr 1413/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu komputerowego w postaci 100 szt. komputerów przenośnych (laptopów).
Zakupiony sprzęt jest sprzętem używanym - poleasingowym. Zaplanowano, że zakupiony sprzęt zostanie przekazany do 11 publicznych szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta Skierniewice, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Zakupione laptopy posłużą do nauki realizowanej w sposób zdalny, zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Realizacja przedmiotowego projektu grantowego w ramach Programu #zdalnaszkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych - w formie zdalnej nauki.

Miasto Skierniewice - Grantobiorca uzyskał dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 99.901,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0013/18-00 z dn. 23.07.2019r.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii – energię słoneczną oraz montaż kotłów opalanych biomasą (pellet). Projektem zostaną objęte 122 budynki prywatne mieszkańców Miasta Skierniewice. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na zastosowanie systemu przetwarzającego energię promieniowania słonecznego na energię cieplną oraz zastosowanie kotłów na biomasę , pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Miasta Skierniewice. Projekt obejmuje montaż 117 zestawów solarnych (zestaw 2 kolektory, zbiornik 250 l – 33 instalacji; Zestaw – 3 kolektory, zbiornik 300 l – 62 instalacji; Zestaw – 4 kolektory, zbiornik 400 l – 22 instalacje) instalowanych, w zależności od uwarunkowań technicznych, na dachach lub elewacjach budynków mieszkalnych. Łaczna moc Instalacji solarnych wynosi 578  kW. W projekcie przewidziano również montaż 5 kotłów na pelet, przy czym planuje się następujące ich rodzaje: Typ 1 – 25kW – 4 kotły; Typ 2 – 20kW – 1 kocioł. Montaż kotłów na pellet przewiduje się w pomieszczeniach kotłowni. Łączna moc instalacji - 120 kW.

Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w Mieście Skierniewice.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb Beneficjenta. Są to mianowicie:

 1. Zwiększenie wielkości produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w Mieście Skierniewice.
 2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta.
 3. Podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Planowana data zakończenia projektu: 31.12.2020r.

Wartość projektu ogółem: 1.656.726,00 zł

Dofinansowanie: 1.156.840,65 zł


 

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

(nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego poprzez realizację szkoleń w gminie Miasto Skierniewice z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.  W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia w ramach następujących obszarów tematycznych: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Kultura w sieci". Łącznie w szkoleniach wzięło udział 312 osób (26 grup po 12 osób każda grupa). Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy województwa łódzkiego, w tym mieszkańcy gminy Miasto Skierniewice. Uprawnionymi do udziału w szkoleniach były osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa łódzkiego, które nie posiadały lub chciały podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Osoby 65 + stanowiły w projekcie ok 60% wszystkich uczestników.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 148.320 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kliknij i pobierz wyniki rekrutacji 


Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Podstawowe informacje o Projekcie
Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Wartość: 1 305 004,50 PLN,

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 PLN

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Termin realizacji: 02.01.2019 – 30.06.2020

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast
Partnerstwo: Miasta: Skierniewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno
Lider: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Produkty:
• Wdrożenie portalu podatkowego i magistrali usług
• Zakup i wdrożenie podsystemu sms
• Szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych
• Szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami
• Opracowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów zarządczych
w Gospodarowaniu Nieruchomościami – proces BPMN
• Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Link do strony projektu znajduje się TUTAJ


 

Rowerowe Łódzkie

Projekt nr UDA-RPLD.03.01.02 -10-0005/17-00 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” nazwa marketingowa „Rowerowe Łódzkie”, zrealizowany został w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski.

Zgodnie z obowiązująca umową o dofinansowanie projektu wynosi:

 • unijne dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020: 2 703 320,00 PLN
 • budżet państwa dofinansowanie: 318 037,51 PLN
 • wkład własny: 159 018,94 PLN

Realizacja projektu:01.10.2017 r. – 31.10.2019 r.

 

Projekt jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020

rowerowe.lodzkie.pl - strona internetowa Województwa Łódzkiego o projekcie.

Wojewódzki Rower Publiczny

Wojewódzki rower publiczny jest kolejnym dostępnym dla mieszkańców województwa publicznym środkiem transportu, umożliwiającym poruszanie się  po regionie: do pracy, do szkół oraz w celach turystycznych. Rowerem dojedzie się do stacji/przystanków kolejowych bez konieczności zabierania go do pociągu.

Projekt „Rowerowe Łódzkie” zrealizowany został w formule partnerskiej. Partnerzy Projektu są to jednostki samorządowe zlokalizowane przy trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz.

Cele Projektu

W ramach Projektu na terenie województwa łódzkiego powstał jednolity system wypożyczalni roweru publicznego, dodatkowo stworzona została sieć parkingów rowerowych przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu.

Cel bezpośredni projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego będących partnerami projektu za sprawa podniesienia jego jakości : elastyczności, dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej miedzy poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym w szczególności kolejowym organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Cele pośrednie projektu to:
 • Zwiększenie integracji wewnętrznej i dostępności komunikacyjnej miast i ich obszarów funkcjonalnych, przyczyniając się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy , edukacji, i usług społecznych.
 • Zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów ntermodalnych zapewniających efektywne wykorzystanie różnych środków transportu.
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportu publicznego za sprawą zwiększenia liczby pasażerów i ograniczenia liczby przewożonych rowerów w transporcie publicznym,
 • Zmniejszenie ruchu samochodowego w podróżach międzymiastowych, a także ma krótki dystans w obszarze miast, prowadząc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu publicznego rowerowego, miejskiego i kolejowego. Obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast województwa za sprawą promocji aktywnego trybu życia i przejazdów rowerem do kolei,
 • Obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenia układu drogowego.

 rowerowelodzkie.pl - kliknij w link i korzystaj z Wojewódzkiego Roweru Publicznego!


 

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu prymasów Polski

REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z UMOWĄ 
NR UDA-RPLD.06.01.00-00-007/11-00 
Z DN. 28 PAŹDZIERNIKA 2011R.

OŚ PRIORYTETOWA VI ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH
DZIAŁANIE VI.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:     12 450 772,00 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:       9 930 311,79 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 – 2014


CELE BEZPOŚREDNIE:

 • Rewitalizacja substancji architektonicznej parku - przebudowa alejek parkowych, małej architektury;
 • Przywrócenie i poprawa funkcjonalności ruchu pieszego na terenie parku - przebudowa alejek w parku oraz remont oświetlenia;
 • Przebudowa małej architektury oraz tworzenie i modernizacja  miejsc rekreacji i terenów zielonych;
 • Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Parku poprzez instalację monitoringu.

 

Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury przestrzennej oraz świadczenie e-usług w Skierniewicach

 W dniu 01.12.2017 roku między Województwem Łódzkiem a Miastem Skierniewice podpisana została umowa  o dofinansowanie zadania:

„Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 968 000,00 zł.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 1 360 000,00 zł.

W ramach informatyzacji Urzędu Miasta Skierniewice wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt informatyczny w skład którego wchodzi:

- infrastruktura obliczeniowa oraz do przechowywania danych

W ramach zadania przeprowadzona zostanie również modernizacja istniejącego oprogramowania, wraz z integracją z nowo powstałym oprogramowaniem, wdrożenie e-usług i systemów informatycznych, digitalizacja danych, skaning wybranych części miasta oraz zabytkowych budynków i obiektów. Systemu umożliwi wirtualny spacer po mieście z możliwością e-zwiedzania wybranych budynków i obiektów objętych skaningiem laserowym.

Projekt zakłada stworzenie portalu mapowego w zakresie informacji związanych z planowaniem przestrzennym w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, informacjami w zakresie infrastruktury oraz kierunków zagospodarowania. Dodatkowym elementem wdrażanego oprogramowania będą informacje w zakresie inwestycji miejskich oraz ofert inwestycyjnych.

Wdrożone oprogramowanie umożliwi zgłaszanie drogą elektroniczną problemów związanych z infrastrukturą miejską – drogi, oświetlenie, mała architektura. Celem projektu jest: stworzenie portalu umożliwiającego załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu:

 • udostępnienie nowych e-usług,
 • zwiększenie dostępu do cyfrowych informacji sektora publicznego.
 • składanie deklaracji podatkowych
 • uzyskiwanie informacje  w zakresie danych przestrzennych 

Planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2018 r.


 

Projekt „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”


O projekcie „POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

Wprowadzenie
Projekt „POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk” w Skierniewicach w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A012/19-00 z dnia 19 października 2020 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Fundacją Pomocy Wykluczonym „Płomyk”. Łączna wartość projektu wynosi: 6 268 168,58 zł, łączna kwota dofinansowania: 5 641 355,50 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 5 327 943,29 zł.

Główny cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych dla 160 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (96K i 64M) oraz 92 mieszkańców Skierniewic - osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (56K, 36M) w formie: stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej; prowadzenia Dziennego Domu Pobytu i jego filii; prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających z usług opiekuńczych.

Opis działań
W ramach projektu zostanie utworzonych:
    • 24 miejsca świadczenia usług społecznych dla 48 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (30K i 18M) w formie Dziennego Domu Pobytu i filii Dziennego Domu Pobytu;
    • 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 80 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (48K i 32M) w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
    • 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 32 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (18K i 14M) w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
    • 1 miejsce świadczenia usług społecznych dla 60 mieszkańców Skierniewic (40K i 20M) w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego;
    • 6 miejsc świadczenia usług społecznych dla 100 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (60K i 40 M) oraz 92 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (56K, 36M) z terenu miasta Skierniewice w formie poradnictwa specjalistycznego.
Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (36K i 24M) korzystających z usług opiekuńczych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Skierniewice, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.

Biura projektu:

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk”
96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 92A
Tel. 607 11 77 02, e-mail: fundacjaplomyk@gmail.com
http://fundacjaplomyk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 12
tel./fax.: (46) 833 39 48, e-mail: sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl
http://bip.moprskierniewice.nv.pl

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 92b
tel./fax: 46 833 39 08, tel.: 666 05 22 04, e-mail: sonsi.skierniewice@gmail.com
http://sonsiskc.type.pl

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
tel.: 730 000 198, e-mail: cus@wsparciespoleczne.pl
http://wsparciespoleczne.pl


 

Projekt pn. "Łódzkie pomaga"

Projekt pn. "Łódzkie pomaga" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizator projektu: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Wnioskodawca: Miasto Skierniewice ( Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach)

Czas realizacji działania: 15.07.2020-14.10.2020

Data podpisania umowy: 9 września 2020r.

Wysokość uzyskanego grantu: 245 462,50 złotych w tym:

 1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami ( z wyłączeniem kadry medycznej ): 84 462,50 złotych
 2. Koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania: 115 000,00 złotych
 3. Koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami: 46 000,00 złotych

 

Projekt pn. "Łódzkie pomaga" II edycja 

Projekt pn. "Łódzkie pomaga" II edycja  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizator projektu : Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Wnioskodawca: Miasto Skierniewice (Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach)

Czas realizacji działania: 01.01.2021 - 14.05.2021

Data podpisania umowy: 7 kwietnia 2021 r.

Wysokość uzyskanego grantu : 77 873,28  złotych

w tym:

1. Zakup sprzętu i wyposażenia - 23 306,00 złotych

2. Zakup środków ochrony indywidualnej - 54 567,28 złotych        

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.