ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE W 2019 ROKU

I WPROWADZENIE

1. Cel przygotowania analizy

Dokument ten stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Skierniewice, która została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.)

3. Materiały do przygotowania analizy

Niniejsze opracowanie sporządzano na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Skierniewice

II GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE

1. Zagadnienia ogólne

Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców odbywa się na podstawie złożonych deklaracji i jest realizowany przez Gminę Miasto Skierniewice. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych realizowany jest na podstawie indywidualnych umów zawartych przez nich z przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczenia usług w tym zakresie.

Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Skierniewic:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

1.

Zakład Usług Komunalnych

„HAK” Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25

97-300 Piotrków Trybunalski

2.

PHU SANITEX Dorota Gajewska

Miedniewice Topola 23a

96-100 Skierniewice

3.

ENERIS SUROWCE S.A. Kielce

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Zagnańska 232a 25-563 Kielce

ul. Majowa 87/89

97-200 Tomaszów Mazowiecki

4.

EKO – REGION Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 18

97-400 Bełchatów

5.

TONSMEIER CENTRUM/PREZERO Sp. z o.o.

Oddział w Łowiczu

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

ul. Nadbzurzańska 1/3

99-400 Łowicz

6.

JUKO Sp. z o.o.

ul. Topolowa 1

97-300 Piotrków Trybunalski

7.

A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Lecha 10

41- 800 Zabrze

8.

REMONDIS Sp. z o.o.

Oddział w Sochaczewie

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

ul. Żyrardowska 6

96-500 Sochaczew

9.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Zakład ZGO

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

Pukinin Nr 140

96-200 Rawa Mazowiecka

10.

SUEZ Sp. z o.o.

02-981 Warszawa ul. Zawodzie 5

11.

SUEZ WSCHÓD Sp. zo.o.

ul. Ciepłownicza 6

20-479 Lublin

Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące rodzaje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ,

2) odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone),

3) papier i tektura,

4) tworzywa sztuczne ,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metale,

7) szkło.

Odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej dzieli się na cztery grupy odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

3) odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone),

4) opakowania ze szkła.

Zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej gromadzi się
w pojemnikach ustawionych w pergolach, a odpady w postaci papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali, szkło białe i kolorowe gromadzi się w gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady komunalne z terenów nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi lub z terenów innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dzieli się na trzy grupy odpadów ze względu na sposób gromadzenia i częstotliwość odbioru:

1. zmieszane odpady komunalne lub pozostałości po segregacji,

2. papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, (tzw. odpady suche),

3. opakowania ze szkła.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać w ramach uiszczonej opłaty, następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:

1) papier,

2) tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady zielone,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów w ilości do 5 m3 od nieruchomości, w ciągu roku,

12) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony oraz średnicy do 1,1 m,

13) odzież i tekstylia,

14) popiół.

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Skierniewice dostarczane były do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ów):

1) EKOREGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 Bełchatów Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów – Zakład w Julkowie, gmina Skierniewice,

1) ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Maz. RIPOK Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

W gminie miejskiej Skierniewice zostało spełnione ustawowe kryterium dotyczące przetworzenia wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych w regionalnych instalacjach. Moce przerobowe trzech instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniły ciągłe i nieprzerwane zagospodarowanie odebranych z terenu Miasta Skierniewice odpadów komunalnych, w związku z tym nie było potrzeby realizowania zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców miasta Skierniewice wraz z utrzymaniem PSZOK w 2019 r. wyniosły: 4.298,572,80 zł.

5. Liczba mieszkańców

Liczba zameldowanych mieszkańców w mieście Skierniewice na dzień 31.12.2019 r. na pobyt stały i czasowy wyniosła 47.031 osoby.

Liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne – 6690

Liczba mieszkańców miasta Skierniewice zgłoszonych w deklaracjach wynosi: 43128 osób. Przyjmuje się, że liczba mieszkańców zmniejsza się w okresie roku szkolnego i akademickiego oraz w związku z emigracją zarobkową.

Na terenie miasta Skierniewice do końca 2019 r. nie odnotowano konieczności wydania przez Prezydenta Miasta decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, który nie złożyli deklaracji bądź nie zawarli umowy w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnyc [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

10.905.2440

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2.100,9310

20 02 03

Odpady nieulegające biodegradacji

10,3

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1.246,5390

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

296,32

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

614,87

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01i 17 06 03

1,14

17 01 02

Gruz ceglany

9,98

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

75,92

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

2,91

16 01 03

Zużyte opony

8,64

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji8) [Mg]

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2.100,9310


 

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8) [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

219,98

15 01 02

Opakowania tworzyw sztucznych

0

15 01 04

Opakowania z metali

0

15 01 07

Opakowania ze szkła

608,84

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1.246,5390


 

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych7)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych7)

Masa zebranych odpadów komunalnych8) [Mg]

PSZOK Skierniewice ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice

15 01 02

Opakowania tworzyw sztucznych

0

15 01 04

Opakowania z metali

3,28

16 01 03

Zużyte opony

8,24

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

364,98

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

5,19

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 201 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

4,48

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 201 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

3,45

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

131,08

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

11,28

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

97,21

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 35,20 %

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia15) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,46 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 64,47 %

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetworzonych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do składowania

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania [Mg]

10.905.2440

10.905.2440

 

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2.100,9310

R3

W 2019 r. z przetwarzania odpadów komunalnych powstało 4.355,587 Mg pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

III. PODSUMOWANIE

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Skierniewicach wykazała, że Gmina Miasto Skierniewice wywiązała się z obowiązku odbierania odpadów komunalnych nałożonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miasto Skierniewice osiągnęło w 2019 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku odpadów.

 

POZIOM RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych na terenie miasta skierniewice – 49,46%
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 35,20%
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 64,47%
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.