Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

Wybrane zdjęcia

Spółka prowadzi działalność w dwóch jednostkach lokalnych: oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice (Mokra Prawa 30), gdzie znajduje się także siedziba Zarządu Spółki, oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego 22/24. ZWiK „WOD-KAN” wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Spółka oferuje usługi w zakresie: projektowania, budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, badania wydajności hydrantów i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz badań laboratoryjnych wody i ścieków. Zakład prowadzi również działalność polegającą na odbiorze nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Skierniewice i w ościennych gminach.

Oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej

To oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów: związków azotu i fosforu, przeznaczona do przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Obiekt wyposażony jest również w instalację do chemicznego usuwania związków fosforu ze ścieków oczyszczonych. Trafiają tam ścieki z systemu kanalizacji zbiorczej (sanitarnej i ogólnospławnej) z terenu Skierniewic oraz nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Łupii–Skierniewki. Ze względu na ogólnospławny charakter znacznej części sieci kanalizacyjnej w mieście w oczyszczalni funkcjonuje zbiornik retencyjny ścieków burzowych do magazynowania nadmiaru ścieków w okresach intensywnych opadów. 

Stacja uzdatniania wody

Zakład ujmuje wodę z ujęć głębinowych. jej pobór odbywa się zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Prezydenta Miasta Skierniewice. Średnioroczne zapotrzebowanie na wodę ze strony klientów nie przekracza 8 tys. m3/dobę. Natomiast w okresach największego zapotrzebowania (maj–czerwiec) jej maksymalny pobór dochodzi do 12 tys. m3/dobę.
Zakład eksploatuje 8 studni głębinowych o łącznej wydajności 11,58 tys. m3/dobę, które ujmują wodę z trzech poziomów wodonośnych:

  • czwartorzędowego: studnie o głębokościach 82 m, 83 m i 87 m zlokalizowane w parku miejskim;
  • górnokredowego: studnie o głębokościach 250 m, 300 m i 301 m zlokalizowane w parku miejskim, przy ul. Sierakowickiej i przy ul. Waryńskiego;
  • dolnokredowego: studnie o głębokościach 487 m i 507 m zlokalizowane przy ul. Łącznej i ul. Sierakowickiej.
Sieć Wodno-Kanalizacyjna

Zakład eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Skierniewic.  Łączna długość sieci wodociągowej i przyłączy na koniec 2016 r. wyniosła 257,2 km. Spółka dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców. Roczne zużycie wody w Skierniewicach wynosi ok 2,5 mln m3. Na terenie Skierniewic na koniec 2016 r. łączna długość  sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami wyniosła 198,7 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 47,2 tys. osób, co stanowi 96% ogółu mieszkańców miasta. W  istniejącym  systemie  kanalizacyjnym  funkcjonuje 30 przepompowni ścieków zlokalizowanych w następujących punktach:  park  miejski (2  szt.), Zadębie Tama, ul. Ziołowa, ul. Jodłowa, ul. Waryńskiego (3 szt.), ul. Gajowa (2 szt.), ul. Lipowa, ul. Skłodowskiej, ul. Mszczonowska, ul. Fabryczna, ul. Berlinga, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Kozietulskiego, ul. Miła, ul. Podleśna, ul. Trzcińska, ul. Strobowska, ul. Sosnowa, ul. Zadębie, ul. Przechodnia, ul. Zielna, ul. Pogodna, ul. Próchnika, ul. Bielańska, ul. Batorego, ul. Sienkiewicza.

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" 
Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice

 (46) 833-38-08, fax. (46) 833-46-68
 

Pogotowie wodociągowe: 994, 782 994 994

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:
pon.-pt. 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00

wodkan-skierniewice.com.pl
fb.com/wodkan.skierniewice

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.