Zasady używania logo Miasta Skierniewice

ZARZĄDZENIE Nr 10.2022
PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie ustanowienia zasad użytkowania logo Miasta Skierniewice.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372, 1834), zarządzam, co następuje:


§ 1
1. Ustanawia się zasady używania logo Miasta Skierniewice.

§ 2
1. Miasto Skierniewice jest właścicielem znaku graficznego (zwanego dalej logo) oraz posiada prawa autorskie i pokrewne do logotypu.

§ 3
1. Logo Miasta Skierniewice może być używane:
1) podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Miasto Skierniewice jest gospodarzem, współgospodarzem, organizatorem lub uczestnikiem,
2) podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, a także wydarzeń kulturalno-religijnych, które są wspierane finansowo przez Miasto Skierniewice lub odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice,
3) przez instytucje i jednostki organizacyjne Miasta Skierniewice,
4) na pismach i dokumentach urzędowych,
5) na materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, foldery, identyfikatory, wizytówki, materiały biurowe z nadrukiem itp.),
6) jako oznaczenie upominków, gadżetów, pamiątek itp. związanych z Miastem Skierniewice,
7) do sygnowania wydawnictw Urzędu Miasta,
8) przez podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane przez Miasto Skierniewice,
9) na oficjalnej stronie internetowej Miasta Skierniewice, w mediach społecznościowych, na których Miasto Skierniewice prowadzi swoje konta,
10) w innych przypadkach, jeżeli jest to bezpośrednio związane z działaniami promocyjno-reklamowymi Miasta Skierniewice.

§4
1. Prawo do używania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje:
1) Urzędowi Miasta Skierniewice,
2) jednostkom organizacyjnym Miasta Skierniewice.
2. Prawo do używania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje także podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują projekty kulturalne, promocyjne, sportowe i inne, na zlecenie Miasta realizują powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice, a używanie logo ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, zadań i przedsięwzięć oraz w związku z ich realizacją.

§5
1. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zawartych w księdze identyfikacji wizualnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§6
1. Wykorzystanie logo w celach komercyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Skierniewice.
2. Przez komercyjne wykorzystanie logo rozumie się w szczególności:
1) umieszczenie logo na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach powiązanych bezpośrednio z takim produktem, jak opakowania, instrukcje i itp.,
2) wykorzystanie logo w każdy inny sposób, mający na celu promocję produktów lub usług.

§7
1. Zgoda bądź odmowa wykorzystania logo zostaje wydana w odpowiedzi na złożony przez zainteresowaną stronę wniosek zawierający informację na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystania logo (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
2. Prezydent Miasta Skierniewice wyraża zgodę na wykorzystanie logo, określając zakres posługiwania się logo. Wyrażanie zgody może uzależnić od przedstawienia do akceptacji projektu graficznego wykorzystania logo.
3. Wszelkie działania i materiały promocyjne przygotowane z użyciem logo Miasta Skierniewice, według wytycznych zawartych w księdze identyfikacji wizualnej, należy konsultować z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta.

§8
1. Zgoda na wykorzystanie logo może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego zarządzenia, odstępstwa od warunków wydanej zgody, odstępstwa od zasad określonych w księdze identyfikacji wizualnej.
2. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie logo lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało prawo do jego wykorzystania, korzystający z logo jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nim.

§9
1. Logo nie może być wykorzystane w sposób godzący w interes i dobre imię Miasta Skierniewice, jego organów i jednostek organizacyjnych.
2. Logo nie może być wykorzystane w kampaniach związanych z wyborami lub referendum.
3. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystanie logo, nie mogą odstępować osobom trzecim prawa do posługiwania się nim.

§10
1. Udzielona zgoda wygasa wskutek:
1) upływu okresu, na który została udzielona,
2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z logo Miasta Skierniewice,
3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,
4) przeniesienia prawa do używania logo miasta Skierniewice bez zgody Prezydenta Miasta na osobę trzecią,
5) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

§11
1. Udzielenie zgody, o której mowa w §6 ust. 1, następuje nieodpłatnie.

§12
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Skierniewice.

§13
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.