Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165) - wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie m.in.:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do zadań MKRPA zgodnie z art. 18 ust. 3a, ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy również:

 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży na terenie Miasta Skierniewice z uchwałą rady gminy (Uchwała Nr LI/81/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 roku);
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Posiedzenia MKRPA odbywają się w każdą środę od godz. 16.30. W czasie trwania posiedzeń możliwy jest bezpośredni kontakt zainteresowanych osób z członkami MKRPA

Adres do korespondencji:

 • Urząd Miasta ul. Rynek 1 96-100 Skierniewice
 • adres e-mail: komisjaalkoholowa.skce@gmail.com

Miejsce odbywania  posiedzeń:

 • ul. Kozietulskiego 3,  96-100 Skierniewice (teren Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Ametyst")

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 206.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 2 września 2023 roku. 

Skład komisji:

 

 • Małgorzata Stefanowska - Przewodnicząca Komisji
 • Tomasz Rochmiński - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • Ewa Juraś - Sekretarz Komisji
 • Magdalena Krawczyńska - Członek
 • Agnieszka Kuchta - Członek
 • Violetta Kacprzyk-Puszcz - Członek
 • Sławomir Kamiński - Członek
 • Sylwester Staniszewski - Członek
 • Krystyna Cieślak - Członek
 • Zbigniew Wyszogrodzki - Członek
 • Artur Sułek - Członek

 

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

Art. 24 i 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165.).

Zgodnie z art. 24  w/w ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 – o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. 

Pliki do pobrania

Procedura zgłoszenia na leczenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy złożyć wniosek do MKRPA. Może to zrobić osoba z kręgu rodziny lub inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego, lub instytucja, np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd.

Wariant 1

Wezwani zgłaszają się. Komisja informuje o tym, że wpłynął wniosek i o celu spotkania. Członkowie Komisji zadają pytania w oparciu o zebrany wywiad po to, aby stworzyć konkretny obraz sytuacji. Jeśli z rozmowy i zebranych informacji wynika, że zgłoszony na leczenie już wielokrotnie leczył się albo deklaruje chęć uczestnictwa w terapii lub już ją zaczął, Komisja ustala, w której placówce to leczenie będzie odbywał. Osoba, która nie wyraża chęci uczestnictwa w terapii, wniosek kierowany jest do sądu.

Wariant 2

Zgłasza się tylko wnioskodawca. Zbierany jest wywiad i wysyła się ponownie wezwanie do osoby zgłoszonej na leczenie.

Wariant 3

Osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie, ani przed Komisją. Wówczas sprawę kieruje się do Sądu z wnioskiem zastosowania leczenia odwykowego.

Monitorowanie udziału w terapii
Przebieg leczenia jest monitorowany przez Komisję. Placówki odwykowe przesyłają informację o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.

Skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego (Wydział III Rodzinny i Nieletnich)
Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z Komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu w której są przesłanki do tego.

Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Sąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się leczyć. Często Sąd za pierwszym razem kieruje na leczenie w warunkach ambulatoryjnych – do poradni odwykowej. Jeżeli leczenie nie odbywa się w sposób właściwy, poradnia odwykowa przesyła do Sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarny.
 

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.