Wyniki głosowania

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice rok 2021

 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zmienionej Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice, przeprowadzono głosowanie na zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok projekty. Głosowanie odbywało się w dniach 26.10-30.10.2020 r.

Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 29 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 11 projektów zakwalifikowano jako zadania ogólnomiejskie, a 18 jako zadania lokalne.

Głosowanie rozpoczęło się 26 października o godz. 8.00 i zakończyło 30 października o godz. 16.00. Głosować można było:

 • w wersji papierowej – w terminie 26.10-30.10.2020 w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12;
 • w wersji elektronicznej – platforma do głosowania dostępna była na stronie internetowej www.skierniewice.eu w terminie od godz. 8.00 pierwszego dnia głosowania tj. 26.10.2020 r. do godz. 16.00 ostatniego dnia głosowania tj. 30.10.2020 r.

W głosowaniu wzięło w sumie udział 3 134 mieszkańców, z czego 3 129 osób głosowało przy pomocy platformy elektronicznej, a 5 osób oddało głosy w wersji papierowej. Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 8 492 głosy, z czego 4 były nieważne. Ostatecznie ważnych głosów oddano 8 488.

Głosowanie na projekty miało charakter niejawny. Prawo udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice. Głosowanie odbywało się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania (w wersji papierowej i elektronicznej). Głosujący mógł poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim (jeżeli głosujący zaznaczył więcej niż 4 pola lub nie zaznaczył żadnego pola, było to traktowane jako głos nieważny). Karty do głosowania na projekty lokalne miały kolor żółty, natomiast na projekty ogólnomiejskie niebieski. Papierową wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych. Elektroniczną wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice. Obliczenie wyniku głosowania polegało na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów.

WYNIKI Z GŁOSOWANIA - projekty lokalne

 1. „Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej” - 296
 2. „American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni” - 261
 3. „Szkoła otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach - 353
 4. „Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” - 445
 5. „Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” - 598
 6. „Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” - 76
 7. „Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102” - 613
 8. „Stworzenie Terenowej Bazy Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach”  - 138
 9. „Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny” - 230
 10. „System wystawienniczy w parku miejskim” - 166
 11. „Wymiana ogrodzenia terenu ZSZ nr 2 w Skierniewicach” - 124
 12. „Nowe technologie nie takie straszne” - 162
 13. „Gladiatorzy na 5” - 212
 14. Plac zabaw „EDUŚ” - 332
 15. „Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach” - 375
 16. „Robotyka dla przedszkola” - 280
 17. „Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych” - 112
 18. „Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego” - 157

WYNIKI Z GŁOSOWANIA - projekty ogólnomiejskie

 1. „Psi park. Psie szczęście”- 570
 2. „Jak dbam tak mam” – październik miesiącem świadomości raka piersi - 243
 3. „Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja” - 483
 4. „Sielska Stacja Rowerowa” - 213
 5. „Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku” - 197
 6. „Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej i terapii multisensorycznej”- 508
 7. „Bezpieczne Miasto – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach”- 631
 8. „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanin” - 352
 9. „Roczniki skierniewickie” - 82
 10. „Pożegnaj pajączki” - 163
 11. „Zdrowa skóra to piękna skóra” - 116

Do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Skierniewice mogą być przyjęte te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Pula tych środków zgodnie z Zarządzeniem Nr 92.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2021 rok wynosi 1 580 000 zł, z czego 632 000,00 zł przeznacza się na projekty ogólnomiejskie oraz 948 000,00 zł przeznacza się na projekty lokalne z uwzględnieniem podziału na 4 rejony (po 237 000,00 zł na każdy z rejonów). W związku z powyższym do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. zostają skierowane niżej wymienione projekty:

Lista projektów ogólnomiejskich – do realizacji
 1. „Bezpieczne Miasto – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach” 20 000,00 zł
 2. „Psi park. Psie szczęście” 100 000,00 zł
 3. „Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej i terapii multisensorycznej” 20 000,00 zł
 4. „Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja” 20 000,00 zł
 5. „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanin” 20 000,00 zł
 6. „Jak dbam tak mam” – październik miesiącem świadomości raka piersi 20 000,00 zł
 7. „Sielska Stacja Rowerowa” 97 500,00 zł
 8. „Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku” 100 000,00 zł
 9. „Pożegnaj pajączki” 20 000,00 zł
 10. „Zdrowa skóra to piękna skóra” 20 000,00 zł
 11. „Roczniki skierniewickie” 20 000,00 zł

SUMA: 457 500,00 zł

Lista projektów lokalnych – do realizacji
 1. „Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej” 100 000,00 zł
 2. „American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni” 100 000,00 zł
 3. „Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102” 100 000,00 zł
 4. „Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” 100 000,00 zł
 5. „Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach” 100 000,00 zł
 6. Plac zabaw „EDUŚ” 99 000,00 zł
 7. „Robotyka dla przedszkola” 20 000, 00 zł
 8. „Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych” 100 000,00 zł
 9. „Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego” 100 000,00 zł

SUMA: 819 000,00 zł

W związku z § 9 ust. 1, 3, 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice będących załącznikiem do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice, listę projektów lokalnych przeznaczonych do realizacji powiększa się o następujące zadania:

 1. „Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” 99 000,00 zł
 2. „Szkoła otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach” 96 700,00 zł
 3. „Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny” 98 000,00 zł

SUMA: 293 700,00 zł

Informacja o wyniku głosowania podlega upublicznieniu:

 • na stronie Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Skierniewice,
 • w lokalnych mediach.

 

Już wiemy, które projekty powalczą o głosy skierniewiczan!

Komisja weryfikacyjna zakończyła pracę i poznaliśmy ostateczną liczbę projektów zgłoszonych do Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Skierniewiczanie do końca września mieli czas na przesłanie swoich propozycji do kolejnej odsłony budżetu partypacyjnego. Łącznie wpłynęły 34 wnioski. Wszystkie zostały szczegółowo zbadane przez Zespół ds Budżetu Obywatelskiego w skład którego wchodzą pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek kultury i sportu. Pozytywnie zaopiniowano aż 29 projektów. 11 z nich znalazło się na liście projektów ogólnomiejskich, zaś kolejne 18 powalczy o głosy w poszczególnych regionach (2 w Rejonie I,  6 w Rejonie II, 8 w Rejonie III, 2 w Rejonie IV). Dwa projekty dotyczyły tego samego pomysłu, czyli budowy parku dla psów nad Zalewem Zadębie. Na wniosek komisji i przy aprobacie wnioskodawców projekty zostały połączone w jeden. Zespół negatywnie zaopiniował cztery propozycje. Listy projektów oraz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wniosków zaopinownych negatywnie znajdują się w załącznikach poniżej. 

Przypominamy, głosowanie rusza 26 października i potrwa do końca miesiąca. Do tego czasu wnioskodawcy mają czas, aby swoje propozycje rozpromować wśród mieszkańców. Szczegółowe informacje jak i gdzie głosować opublikujemy niebawem na naszej stronie. 


 

Czekamy na projekty do Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego 

Mimo opóźnienia spowodowanego sytuacją epidemiczną rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego! Więc jeżeli macie pomysł na ciekawe inwestycje czy projekty, to czekamy na wasze propozycje. Na wnioski czekamy do 30 września!

W tym roku rusza kolejna edycja wspólnego planowania miejskich wydatków. Ile osób, tyle pomysłów do zrealizowania. Do dyspozycji mieszkańców będzie ponad 1,5 mln złotych.40 procent kwoty, czyli 632 000 zł trafi do puli projektów ogólnomiejskich. Na projekty projekty lokalne ratusz przewidział po 15 procent, czyli po – 237 000 zł. Za tę kwotę zostaną zrealizowane projekty w czterech rejonach miasta.

Budżet obywatelski w Skierniewicach rozkręca się z roku na rok. Do tej pory skierniewiczanie poddali poddali pod głosowanie blisko 100 pomysłów. Efekty widać gołym okiem: siłownie plenerowe, zmodernizowane place zabaw, szkolenia, warsztaty – słowem, wszystko to, co służy mieszkańcom naszego miasta.

Kliknij i przeczytaj więcej o dotychczasowych edycjach miejskiego budżetu obywatelskiego.

Na przedstawienie swoich pomysłów mieszkańcy mają czas do końca września. Wypełnione wnioski należy złożyć w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych skierniewickiego ratusza przy ul. Senatorskiej 12. Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje (w tym jak przygotować i złożyć poprawny wniosek) można znaleźć poniżej. Głosowanie będzie odbywać się w terminie 26-30 października. Szczegóły w załączonych poniżej plikach. 

Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2021 rok

18-30 września 2020 

 • składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu obywatelskiego;

01-13 października 2020

 • sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
 • uzupełnianie braków formalnych przez wnioskodawców;
 • ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;
 • podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu;

26-30 października 2020

 • głosowanie

do 5.11.2020

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania.

   

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.