Zadanie pn. Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach

Promesa dofinansowania inwestycji nr: Edycja8/2023/1691/PolskiLad

Kwota Promesy wynosi: 7.817.203,50 PLN

Całkowita wartość zadania wynosi: 9.196.710,00 PLN

Zadanie dotyczy szeroko rozumianej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 3, zlokalizowanego przy ul. Działkowej 10 w Skierniewicach. Inwestycja realizowana będzie w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”, w związku z czym w pierwszej kolejności wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi do budowy zgodami (pozwoleniami). W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: osuszenia absorpcyjnego budynku szkoły wraz z przygotowaniem odpływu wód deszczowych do zbiornika retencyjnego zamkniętego; wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych; wymianę orynnowania wraz z rurami spustowymi; modernizację dachu oraz remont kominów; wymianę okien; wymianę drzwi zewnętrznych; naprawę elewacji budynku wraz z malowaniem ścian oraz naprawą schodów przy wyjściach ewakuacyjnych; roboty dotyczące wind dla osób niepełnosprawnych (blok B montaż nowego dźwigu; blok C modernizacja istniejącego dźwigu); wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły; malowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy i klatek schodowych z modernizacją barierek schodowych; remont węzłów sanitarnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; wymianę grzejników wraz montażem zaworów termostatycznych; wykonanie izolacji rur c.o.; modernizację instalacji oświetleniowej z wymianą lamp na energooszczędne; modernizację i rozbudowę systemu monitoringu w szkole i wokół szkoły; budowę parkingu szkolnego i modernizację istniejącego wraz z bramami wjazdowymi (automatyczne bramy wjazdowe) ponadto przygotowanie parkingu wraz z wiatami dla jednośladów; rewitalizację terenów zielonych wokół szkoły; montaż fotowoltaiki i instalację pompy ciepła.


 

Zadanie pn. Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji

Promesa dofinansowania inwestycji nr: Edycja8/2023/3073/PolskiLad

Kwota Promesy wynosi: 30.000.000,00 PLN

Całkowita wartość zadania wynosi: 114.845.100,00 PLN

Zadanie polega na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jana III Sobieskiego w Skierniewicach. W skład inwestycji wchodzą:

1. Obiekt obejmujący budynek trzykondygnacyjny i zintegrowane zadaszenie części sportowej przynależnej do budynku, stanowiące całość techniczną. Powierzchnia całkowita budynku ok. 10440m², użytkowa ok. 9916,6m², kubatura brutto ok. 82000m³. Obiekt będzie zawierał: basen sportowy 25,0m z ośmioma torami dla zawodników; basen treningowy, w tym do nauki pływania, do korzystania rekreacyjnego i rehabilitacji; basen dla najmłodszych dzieci do nauki kontaktu z wodą poprzez zabawę realizowany w niecce wodnej i wodnym placu z zabawkami wodnymi; dwie zjeżdżalnie wodne; cztery wanny jacuzzi; widownię, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; strefę odnowy biologicznej dla sportowców z możliwością rekreacyjnego wykorzystania dla zabiegów normobarycznych, z gabinetami zabiegów borowinowych, fizjoterapii, masażu i sześcioma saunami z salą odpoczynku; pomieszczenia dla ratowników i sędziów z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie pierwszej pomocy; pomieszczenie dla sędziów zawodów sportowych, zamiennie wykorzystywane dla trenerów; pomieszczenie treningów pływackich ze specjalistycznym sprzętem dla zawodników; sala zabaw dla dzieci z możliwością korzystania z obiektu przez osoby dorosłe, przybywające do obiektu z dziećmi, które nie mogą korzystać z strefy basenowej; szatnie przy wejściu w strefę mokrą, z wydzieleniem szatni dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin, dla zawodników; w obiekcie przewidziano pomieszczenia techniczne, technologiczne, magazyny, warsztaty napraw sprzętu i wyposażenia, węzeł cieplny, rozdzielnie elektryczne, poczekalnie, kasy, administracyjne, salkę konferencyjną dla potrzeb realizacji zawodów sportowych, oraz szatnie odzieży wierzchniej, natryski, pokój dla matki z dzieckiem; wszystkie funkcje w obiekcie zaprojektowano do wykorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; przygotowanie kompleksu do włączenia w powyższy zakres dwóch basenów z wodami termalnymi (jeden wewnątrz budynku, drugi zewnętrzny, bezpośrednio przyległy do budynku). Pozostałe sporty możliwe do uprawiania w Centrum, to squosch, hokej na lodzie, tenis ziemny. W tym zakresie obiekt obejmuje salę z zapleczem do gry w squosch, zadaszoną płytę lodowiska. Płyta w okresie wiosenno-jesiennym wykorzystywana będzie do treningu i zawodów w zakresie tenisa ziemnego. Funkcja ta realizowana będzie na dwóch kortach, których wyposażenie montowane będzie na płycie lodowiska. Będzie wyposażona we właściwą do gry nawierzchnię, osprzęt, sprzęt do konserwacji, wypożyczalnie sprzętu, odrębne szatnie, kasy.

2. Zagospodarowanie terenu: miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, dla autokarów, drogi wewnętrzne, wiaty na odpady, zieleń; zewnętrzne elementy infrastruktury technicznej: zbiorniki wody deszczowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, obiektów siłowni plenerowej.


 

Zadanie pn. Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach
Promesa dofinansowania inwestycji nr: Edycja8/2023/1191/PolskiLad
Kwota Promesy wynosi: 1.768.192,47 PLN
Całkowita wartość zadania wynosi: 1.964.658,30 PLN

Zadanie polega na budowie skateparku w Skierniewicach. Realizowane będzie w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Zaplanowano wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi do budowy zgodami (pozwoleniami). Celem inwestycji jest stworzenie w sąsiedztwie Zalewu Zadębie przestrzeni z przeszkodami przystosowanymi do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Skatepark to budowla, w której rozmieszczenie każdej z przeszkód skutkowało będzie możliwością płynnej i dynamicznej jazdy. Na płycie żelbetowej znajdą się elementy, które stworzą spójną przestrzeń, zorganizowaną w taki sposób, aby była w pełni funkcjonalna dla osób początkujących jak i zaawansowanych. W trakcie realizacji, oprócz klasycznego toru zostanie także zorganizowane zagospodarowanie terenu w postaci oświetlenia toru, monitoringu, niezbędnych dojść/dojazdów, nasadzeń, jak również miejsc służących do odpoczynku.


 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zadanie pn. Przebudowa Rynku w zakresie zieleni
Promesa dofinansowania inwestycji nr: RPOZ/2022/45/PolskiLad
Kwota Promesy wynosi: 3.430.000,00 PLN
Całkowita wartość zadania wynosi: 4.248.556,59 PLN

Rynek im. Jana Odrowąża w Skierniewicach jest głównym placem miejskim, przy którym znajduje się zabytkowy Ratusz, będący siedzibą władz samorządowych Miasta Skierniewice. Rynek znajduje się w Strefie A Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej i Ochrony Nawarstwień Kulturowych Miasta Skierniewice oraz stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków. Rynek jest miejscem spotkań, w tym ogólnomiejskich, wydarzeń cyklicznych oraz wystaw zdjęć. 

Celem inwestycji jest wzbogacenie zagospodarowania głównej przestrzeni publicznej Miasta dla powiększenia jego części wypoczynkowej. Zakłada się osiągnięcie tego efektu poprzez zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej. Niezbędne jest wprowadzenie zieleni wysokiej umożliwiającej stworzenie miejsc ocienionych.
W celu poprawienia funkcjonalności i atrakcyjności placu miejskiego projektuje się wprowadzenie kwater zieleni oraz częściową wymianę posadzki. Wewnątrz projektowanej zieleni zaprojektowano główny ciąg pieszy w formie alei otoczonej obustronnie drzewami. Posadzkę alei pieszej zaprojektowano z płyt granitowych o wymiarach 50 cm x 100 cm uzupełnionych drobną kostką granitową o wymiarach 5/7 cm. Przewiduje się także remont istniejących uszkodzonych okładzin fontanny oraz nawierzchni placu rynkowego wraz z przylegającymi jezdniami i chodnikami, polegający na wymianie i ponownym montażu uszkodzonych elementów oraz na regulacji zapadniętych części nawierzchni. Wzdłuż alei i przy płycie rynku projektuje się ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych w specjalnie do tego celu zaprojektowanych wnękach w zieleńcach. Proponuje się wymianę wyżej wymienionych elementów małej architektury na nowe także na pozostałej części placu rynkowego. Projekt zakłada zmianę lokalizacji czterech istniejących dużych lamp na płycie rynku, pozostałe słupy oświetleniowe wzdłuż elewacji pozostaną w tym samym miejscu. Ponadto wymianie na ledy ulegną źródła światła w istniejących oprawach. Zmiana ta dotyczy wszystkich lamp na placu rynkowym. Jako dodatkowe oświetlenie proponuje się rozmieszczenie naświetlaczy poszczególnych drzew oraz rozlokowanie niskich słupków oświetleniowych wzdłuż projektowanej alejki. Aby uniemożliwić nielegalne parkowanie na projektowanym chodniku projektuje się wyniesienie go do góry przy zastosowaniu wysokiego krawężnika wzdłuż ulic równoległych do elewacji południowej, północnej i wschodniej, z lokalnymi obniżeniami dla ruchu pieszego.


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: ul. Mszczonowska

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zadanie pn. „Remont drogi dla pieszych i rowerów w ulicy Mszczonowskiej”

Kwota dofinansowania: 1 862 810,00 zł
Całkowita wartość zadania: 3 386 927,79 zł
Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Przedmiotem dofinansowanego zadania jest zamierzenie budowlane polegające na remoncie drogi dla pieszych i rowerów znajdującej się w ciągu ulicy Mszczonowskiej w Skierniewicach. Zadaniem objęty został odcinek drogi dla pieszych i rowerzystów od skrzyżowania z ul. Miedniewicką do skrzyżowania z ul. Podleśną. Zaplanowano wykonanie remontu drogi dla pieszych i rowerów z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego. W ramach przedsięwzięcia przewidziano także: remont nawierzchni zjazdów indywidualnych wraz z wymianą rur przepustowych i profilowaniem rowów odwadniających; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; wykonanie innych robót towarzyszących, np. regulację wysokościową urządzeń zlokalizowanych w obrębie wykonywanych prac, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; wykonanie zieleni.


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: ulica Szarotek

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni ulicy Szarotek”

Kwota dofinansowania: 495 611,00 zł
Całkowita wartość zadania: 901 112,03 zł
Data podpisania umowy: sierpień 2023 r.


Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ulicy Szarotek, w tym jezdni, poboczy i zjazdów. Na całym odcinku tj. od ul. Lipowej do ul. Narcyzowej zaplanowano następujące roboty: sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, położenie warstwy asfaltobetonowej wyrównawczej, położenie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej. Przewidziano wyregulowanie wysokościowe (podniesienie) do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni ulicy, nawierzchni istniejących utwardzonych poboczy i zjazdów, w tym ich obramowań (krawężniki i obrzeża betonowe). Powtórne wykorzystanie istniejących materiałów nawierzchniowych. Wykonanie krawężników i obrzeży betonowych z materiałów nowych (nie przewiduje się wykorzystania istniejących krawężników i obrzeży). Uzupełnienie zjazdów z kruszywa poprzez użycie kruszywa łamanego. Wykonanie na odcinkach ulicy o łącznej długości ok. 50 m, przy jej krawędzi ścieków z kostki betonowej o szerokości 0,2 m, obniżonych o 2 cm w stosunku do projektowanej krawędzi jezdni asfaltowej. Nawiązanie wysokościowe poboczy gruntowych do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni, poprzez: zebranie i usunięcie gruntu na szerokości 1,5 m w przypadku wyniesionych poboczy, uzupełnienie kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m w przypadku obniżonych poboczy, wyprofilowanie i zagęszczenie obydwu rodzajów poboczy.


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Poniatowskiego

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego”

Kwota dofinansowania: 2 949 082,00 zł

Całkowita wartość zadania: 5 898 164,98 zł

Zadanie polega na przebudowie ulicy Poniatowskiego, której celem jest stworzenie wyodrębnionych części pasa drogowego dla pieszych, rowerzystów, kierowców oraz uporządkowanie możliwości parkowania. Prace obejmują: wykonanie nowej konstrukcji drogi w częściach wymiany i wzmocnienia; na całej długości: ukształtowanie jednorodnej szerokości jezdni, ustawienie nowych krawężników oraz wykonanie wszystkich warstw nowej nawierzchni na całej powierzchni nowej ulicy; wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz ewentualnych koniecznych odcinków kanalizacji deszczowej; przebudowa zieleni i wprowadzenie skupisk zieleni niskiej w pasie szerszego z chodników. Planowany przekrój drogowy: chodnik z możliwością parkowania o szerokości ok. 4,0 m; jezdnia o szerokości 6,0 m; ścieżka rowerowa lub chodnik z możliwością parkowania o szerokości ok. 2,1 m. Łączna szerokość pasa drogowego (ok. 12,0 m) nie ulegnie zmianie. Zakres inwestycji nie przewiduje przebudowy innych elementów infrastruktury.


 

OGRODY PRZYJAZNE NATURZE - OGRÓD MIODODAJNY

Umowa o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego nr 6/IIIK/PF/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Okres realizacji projektu: 10.03.2023-31.12.2023

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 150 000,00 złotych

Środki finansowe własne JST: 3 600,00 złotych

 

Korpus Wsparcia Seniorów 2023

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023i „Gminnym Programem Osłonowym Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 w Mieście Skierniewice Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zaprasza seniorów spełniających kryteria do udziału w programie.

Cel programu

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Skierniewice, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zgłaszające się zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ - 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, tel.: 46 880 95 37, 46 880 95 29 lub 46 832 83 82.

Miasto Skierniewice w ramach programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 będzie realizowało Moduł I i Moduł II.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom Moduł I

Senior z terenu Miasta Skierniewice dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Numer infolinii: 22 505 11 11. Może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach (MOPR), pod nr: 46 832 83 82, 46 880 95 29 lub 46 880 95 37. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPR w Skierniewicach kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior. (Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.)

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach poinformuje seniora o:

 • sposobie realizacji usługi;
 • imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby;
 • konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.) wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi;

Procedura udzielania wsparcia Seniorom Moduł II

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” zakupionych w ramach programu w 2023 r. wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
 • lokalizator GPS,

Opaski muszą być połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej np. pracownika socjalnego lub wezwać służby ratunkowe.

Planowana ilość osób objętych wsparciem w ramach Modułu II – 30 osób.

Na terenie Miasta Skierniewice opaski bezpieczeństwa zostaną zakupione w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, edycja na rok 2023.

Gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Otrzymana kwota dotacji:

Moduł I – 20 516,00 zł

Moduł II – 34 664,00 zł

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  lub pod numerem tel.: 46 880 95 37 lub 46 832 83 82.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

W ramach programu na terenie Miasta Skierniewice przewiduje realizacje programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” Moduł I i Moduł II m.in: świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Działania te objęte są modułem I i II programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Realizując program będziemy korzystać z możliwości jakie stwarza nam dzisiejsza technika. Dzięki realizacji programu zapewnimy seniorom natychmiastową pomoc w razie nagłej potrzeby, co dodatkowo wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa a także możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

UWAGA!

Osoba realizująca usługę (pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach lub osoba wyznaczona przez MOPR) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!

Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości oraz „Skierowania” z MOPR, służących weryfikacji osoby.

Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do MOPR w Skierniewicach pod nr telefonu: 46 832 83 82, 46 880 95 29.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00. Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w godzinach od 08:00 do 16:00. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku. Więcej informacji dotyczących Programu „Korpus Wsparcia seniorów na rok 2023” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach

 

„Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach” zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa
dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 45); 8.000.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 51.746.468,64 zł  

Zadanie obejmuje przebudowę/remont boiska głównego, boisk treningowych (w tym również z zadaszeniem pneumatycznym), budynku klubowego (z wyposażeniem), trybun, kortów tenisowych, terenów zielonych, wykonanie zadaszenia oraz zakup stosownego wyposażenia. Przebudowane zostaną również sieci energetyczne, sanitarne, wodociągowe i kanalizacyjne (budowa wewnętrznej instalacji zasilania (WLZ), instalacji oświetlenia terenu, kortów tenisowych i boisk, instalacji teletechnicznej, wewnętrznej instalacji wod-kan i deszczowej na terenie inwestycji). Wykonane zostaną utwardzone ciągi piesze i jezdne (wewnętrzne na terenie stadionu, zapewniające prawidłową, bezpieczną komunikację na obiekcie oraz połączenie z istniejącymi zjazdami publicznymi, spełnienie wymogów bezpieczeństwa) oraz miejsca postojowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice
Kwota Promesy wynosi: 3.749.962,50 PLN
Całkowita wartość zadania wynosi: 4.166.625,00 PLN

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice na energooszczędną i przyjazną środowisku technologię LED. Obszarami, w których przeprowadzona zostanie inwestycja są: Osiedle Bajkowa, Osiedle Północna, Osiedle Widok (część druga), Osiedle Zadębie, Osiedle Makowska. W ramach inwestycji zdemontowane zostaną przestarzałe oprawy typu rtęciowego i sodowego, a także usunięte zostaną zniszczone słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem. Do modernizacji zastosowane zostaną słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane, które posadowione zostaną na fundamentach betonowych, a także wysięgniki aluminiowe lub stalowe. W niezbędnym zakresie, dla prawidłowego funkcjonowania instalacji oświetleniowej zmodernizowane zostanie okablowanie i systemy sterujące. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na ograniczenie emisji CO2 a także podniesie poziom bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego. Inwestycja wpłynie także korzystnie na zmniejszenie poboru mocy dla potrzeb oświetlenia ulicznego w mieście Skierniewice oraz zmniejszy wydatki z budżetu Miasta Skierniewice na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie pn. Przebudowa / rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice

Kwota Promesy wynosi: 28.452.500,00 PLN

Całkowita wartość zadania wynosi: 33.522.547,10 PLN

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych na wybranych drogach gminnych, położonych w mieście Skierniewice. Planuje się:

1. Rozbudowę ul. Miedniewickiej (wraz z rozbudową odcinka ul. Mszczonowskiej w związku z rozbudową skrzyżowania) obejmującą wykonanie: jezdni o nawierzchni asfaltowej; poboczy; chodników; peronów autobusowych; ścieżki pieszorowerowej o nawierzchni asfaltowej; zatok postojowych; przebudowę istniejących zjazdów; budowę wyniesionego skrzyżowania; wykonanie rowów przydrożnych; wykonanie odcinków rowów krytych; wykonanie przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; budowę sieci drenarskiej; budowę kanału technologicznego; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę mediów infrastruktury technicznej (wodociągu, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej).

2. Rozbudowę ul. Działkowej (wraz z przebudową sięgacza) obejmującą wykonanie: nowej jezdni asfaltowej; ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej; wyniesionych skrzyżowań; przebudowę i budowę zjazdów do posesji; budowę odcinków chodników; przebudowę poboczy; umocnienie odcinków rowów odwadniających; wykonanie zieleńców; wykonanie oświetlenia ulicznego; budowę kanału technologicznego; przebudowę kolizji z siecią teletechniczną, gazową i elektroenergetyczną; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

3. Przebudowę ul. Sybiraków obejmującą wykonanie: jezdni o nawierzchni asfaltowej; jednostronnego chodnika; zjazdów do posesji; pobocza; rowów odwadniających; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; urządzonej zieleni; przebudowy kolidujących mediów infrastruktury technicznej: słupów oświetleniowych, wodociągu.

4. Rozbudowę ul. Starbacicha (wraz z przebudową dwóch sięgaczy) obejmującą wykonanie: nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej i na odcinku nawierzchni z kostki betonowej; wyniesionych skrzyżowań; chodnika; zjazdów do posesji; poboczy; urządzonych zieleńców; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; przebudowę mediów infrastruktury technicznej; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.


 

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 [Aktualizacja]

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał dodatkowe środki z  FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 zgodnie z aneksem do umowy  nr 8/2022/DPS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 20 692,00 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenia DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym:

 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 • zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. 

   

 

Program Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn. „Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4 (2 poł.XVIII w.): kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie – etap II (PINB)” dofinansowano w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 431 (kontynuacja w 2022 roku prac rozpoczętych w lipcu 2021). Zostaną wykonane roboty budowlane, prace związane z instalacjami elektrycznymi (wewnętrzna instalacja elektryczna, przyłącze elektroenergetyczne) oraz instalacje sanitarne. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół zabytku oraz zakup mebli.
Celem zadania jest remont najstarszego istniejącego w Skierniewicach zabytku architektury drewnianej – Dworku Konstancji Gładkowskiej. Remont obiektu ma na celu udostępnienie go jako miejsca kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w którym stale i wielostronnie poszukuje się nowych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Dworek Konstancji Gładkowskiej jest zapisany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. Remont kapitalny pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytkowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, czyli funkcji społecznokulturalnej. 

 

 • całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 888 213,75 zł
 • dotacja w kwocie: 482 000,00 zł  

 


 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie pn. Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach
Kwota Promesy wynosi: 28.478.098,23 PLN
Całkowita wartość zadania wynosi: 41.810.826,40 PLN

 

Zadanie obejmuje przebudowę/remont boiska głównego, boisk treningowych (w tym również z zadaszeniem pneumatycznym), budynku klubowego (z wyposażeniem), trybun (częściowo zadaszonych), kortów tenisowych, terenów zielonych. Zrealizowana zostanie również przebudowa sieci energetycznej, sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonane zostaną drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe w tym dla osób z niepełnosprawnością.


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr PU2/000002/05/D w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" w wysokości 113 022,68 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w tym:

 • zakup niezbędnego wyposażenia, doposażenia pokoi, pomieszczeń, miejsc pobytu osób niepełnosprawnych z Ukrainy wraz z opiekunami,
 • wynagrodzenie personelu zatrudnionego w związku z pobytem w DPS osób niepełnosprawnych z Ukrainy wraz z opiekunami.

   

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej – Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Kwota dofinansowania: 4 420 083,00 zł

Całkowita wartość zadania: 7 366 805,20 zł

Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej – Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rondo o następujących parametrach: klasa drogi: G; średnica zewnętrzna: 48,0m; średnica wewnętrzna: 28,0m; szerokość pasa ruchu: 5,0m; szerokość pierścienia wewnętrznego: 1,50m; pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 4%; pochylenie poprzeczne pierścieni: jednostronne 6%; nawierzchnia jezdni: bitumiczna; odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do wpustów kanalizacji deszczowej.


 

Remont dworku Konstancji Gładkowskiej

Dotacja celowa udzielona przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 431 (prace przewidziane na 2022r). Zostaną wykonane roboty budowlane (pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i posadzki, ściany działowe i obudowy wewnętrzne, sufity podwieszane, roboty malarskie, rusztowania, roboty elewacyjne) oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi (instalacja systemu SSWiN, instalacje SSP, wewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja odgromowa) i zagospodarowaniem terenu (utwardzenie terenu, ogrodzenie, zieleń).

Celem zadania jest remont najstarszego istniejącego w Skierniewicach zabytku architektury drewnianej – Dworku Konstancji Gładkowskiej położonego przy ul. Floriana 4. Remont obiektu ma na celu udostępnienie go jako miejsca kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w którym stale i wielostronnie poszukuje się nowych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Dworek Konstancji Gładkowskiej jest zapisany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. Remont kapitalny pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytkowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, czyli funkcji społecznokulturalnej.

 • całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1 038 939,17 zł
 • dotacja w kwocie: 236 173,97 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

 

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach otrzymał środki z  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z umową nr 8/2022/DPS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 72 820,00 złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenia DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym:

 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 • zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. 

   

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach
Kwota Promesy wynosi: 3.090.079,80 PLN
Całkowita wartość zadania wynosi: 3.433.422,00 PLN

 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędną i przyjazną środowisku technologię LED. Demontażu przestarzałych opraw typu rtęciowego i sodowego, usunięciu zniszczonych słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. Instalacji słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych, montażu wysięgników aluminiowych lub stalowych, modernizacji okablowania. Efektem realizacji zadania będzie ograniczenie emisji CO2, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.


 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach

Całkowita wartość zadania: 7 659 173,60 zł

Kwota dofinansowania: 2 409 100,00 zł

Zakres rzeczowy zadana inwestycyjnego:

 • budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0 x 68,0 m i nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • budowa hali pneumatycznej w wymiarach 105,0 x 68,0 m wraz z urządzeniami zasilającymi,
 • wykonanie piłkochwytów boiska,
 • wykonanie systemu nawadniającego boisko,
 • wykonanie wewnętrznej linii zasilającej zadaszenie pneumatyczne,
 • montaż 3 kontenerów magazynowych,
 • montaż wyposażenia sportowego,
 • zagospodarowanie terenu.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Siedem skierniewickich placówek otrzymało z budżetu państwa dofinansowanie na łączną kwotę 57 tysięcy złotych. Wszystko w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to rozwiązanie, które ma przyczynić się do poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Jego praktyczną stroną jest wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Kwota 57 tysięcy złotych, która trafiła do Skierniewic zostanie rozdysponowana do siedmiu placówek. Po 3 tysiące złotych otrzymają miejskie przedszkola: nr 4, nr 8 i nr 10. Po 12 tysięcy trafiło zaś do szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Technikum im. Ppłk. Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół nr 4, Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie. 

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Dofinansowanie docelowo ma pokryć do 80% kosztów planowanych inwestycji. Placówki mają czas na zrealizowanie działań do końca roku. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 


 

Aktywna Tablica 2021

Kolejne środki płyną do skierniewickiej oświaty. Tym razem na liście beneficjentów projektu rządowego - „Aktywna Tablica” znalazło się pięć skierniewickich szkół, które dofinansowano kwotą 153 800 tys. zł. 

Dzięki solidnej dotacji, już za chwilę pięć kolejnych placówek w mieście wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny. Program umożliwia bowiem wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Nazwa szkoły / placówki Przyznana kwota wsparcia finansowego
Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 14 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach 35 000,00
Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach 34 800,00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach 35 000,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach 35 000,00

Warto dodać, że w latach 2020–2024 na ten cel rząd przewidział kwotę 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 70 000 000 zł w 2021 r., Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę czyli w tym wypadku Urzędu Miasta Skierniewice.


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadania gminne:

1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach”
Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

2. Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach"

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

Zadania powiatowe:

1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania:
22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

2. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

3. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

4. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 17 200,00 zł
Całkowita wartość zadania: 21 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

5. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.

6. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego białego - metodą grubowarstwową, wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED oraz montaż płytek ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych.


 

Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4 (2 poł.XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie

Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 - OCHRONA ZABYTKÓW

Zadanie pn. „Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4 (2 poł.XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie” dofinansowano w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

 

W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 431 (prace przewidziane na 2021r). Zostaną wykonane roboty budowlane (rozbiórkowe, ziemne, betonowe i żelbetowe, izolacje fundamentów, roboty murarskie i murowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, podłogi i posadzki, ściany działowe i obudowy wewnętrzne, rusztowania, roboty elewacyjne) oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi (wewnętrzna instalacja elektryczna, przyłącze elektroenergetyczne).

Celem zadania jest remont najstarszego istniejącego w Skierniewicach zabytku architektury drewnianej – Modrzewiowego Dworku Konstancji Gładkowskiej. Remont obiektu ma na celu udostępnienie go jako miejsca kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w którym stale i wielostronnie poszukuje się nowych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne mieszkańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Modrzewiowy dworek Konstancji Gładkowskiej jest zapisany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. Remont kapitalny pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytkowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, czyli funkcji społecznokulturalnej.

 • całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 465 041,35 zł
 • dotacja w kwocie: 139 276,16 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Zadania gminne:
 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 66 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 82 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) i aktywnych punktowych elementów odblaskowych; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach"

Wartość dofinansowania: 58 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 72 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie znaku D-6 (przejście dla pieszych) w formie znaku aktywnego, dwustronnego, zawieszonego w osi jezdni, nad jezdnią, na wysięgniku wraz z funkcją centralnego doświetlenia przejścia (w związku z ograniczoną widocznością oznakowania pionowego – podstawowego po stronie placówki handlowej wielkopowierzchniowej) oraz zastosowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; wykonanie oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); wykonanie obustronnego montażu płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku (system informacji fakturowej); wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 17 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 22 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 18 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 23 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle; wykonanie oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); uzupełnienie oznakowania pionowego o tabliczki T-27 (przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci; tzw. „Agatka”); wykonanie obustronnego montażu płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku (system informacji fakturowej); wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED. 

 

Zadania powiatowe:
 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 52 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 65 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych z jednostronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku po stronie LO im. B. Prusa; zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) z tabliczką T-27 oraz nieaktywnych znaków pionowych B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h) i znaku ostrzegawczego A-11a (próg zwalniający); wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach"

Wartość dofinansowania: 81 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 102 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) i aktywnych punktowych elementów odblaskowych; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami na czerwonym tle. Przyłączenie istniejącego aktywnego oznakowania do sieci energetycznej; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 58 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 72 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) i aktywnych punktowych elementów odblaskowych; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 52 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 65 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez przeniesienie przejścia dla pieszych o około 5 metrów w kierunku ul. Mszczonowskiej; zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych) oraz nieaktywnych znaków pionowych B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h), znaku ostrzegawczego A-11a (próg zwalniający); wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 44 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 55 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie wyspy-azylu z materiałów prefabrykowanych wraz z zastosowaniem obustronnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci słupków-pylonu ze znakiem nakazu C-9 i oznakowaniem poziomym P-21 (powierzchnia wyłączona z ruchu); zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami, montaż płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku.

 1. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. W. Stwosza) w Skierniewicach”

Wartość dofinansowania: 46 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 57 500,00 zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie aktywnego oznakowania pionowego znakami D-6 (przejście dla pieszych); zastosowanie systemu informacji fakturowej z obustronnym montażem płyt ostrzegawczych z wypustkami w chodniku; wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – znak P-10 z białymi pasami; wykonanie doświetlenia przejścia w formacie LED.

 


 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kwota otrzymanych przez Miasto Skierniewice środków: 7 375 722,00 zł

Dofinansowane inwestycje:

 • Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej

 • Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach

 • Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy

 • Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

 • Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach


 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

 • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku dziecięcym

Dofinansowanie: 153 600,00 zł – Umowa 4/M2/2021 z 20 lipca 2021 r.

Dofinansowanie: 172 800,00 zł – Umowa 23/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z 9 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość: 1 776 000,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 160 dzieci w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58.

 • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku dziecięcym

Dofinansowanie: 45 120,00 zł - Umowa 5/M2/2021 z 20 lipca 2021 r.

Dofinansowanie: 50 760,00 zł - Umowa 24/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z 9 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość: 664 956,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 47 dzieci w Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 6.

Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach.  

Dofinansowanie: 80 000 zł

Całkowita wartość: 100 000 zł


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. Przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach

Kwota dofinansowania: 3 036 012,00 zł

Całkowita wartośc projektu: 6 830 057,41 zł

Zadanie polega na przebudowie trzech dróg gminnych na osiedlu Halinów tj.: ulicy Halinów, ulicy Napoleońskiej oraz ulicy Podmiejskiej. Zadanie przewiduje powstanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, na części ulicy Podmiejskiej chodnika dla pieszych, przebudowę 6 skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym budowę 4 wyniesionych skrzyżowań; budowę 8 przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, w tym budowę 8 oświetlonych przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów. Celem zadania jest poprawa istniejącego systemu komunikacyjnego na terenie osiedla Halinów. Realizacja zadania zapewni znaczną poprawę bezpieczeństwa i poprawę powiązania wymienionych ulic z innymi drogami publicznymi.


 

Państwowy Fundusz Celowy Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1301E - ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości w Skierniewicach w ramach zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa ulicy Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach’’

Kwota dofinansowania: 3 970 667,40

Całkowita wartość: 4 963 336,00

Krótki opis zadania:
Roboty realizowane były na ulicy Rawskiej, na odcinku od ul. Mszczonowskiej do skrzyżowania z al. Niepodległości. Główny odcinek przewidziany do rozbudowy to droga powiatowa - ulica Rawska wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 705 - al. Niepodległości, skrzyżowaniem z drogą powiatową - ul. Mszczonowską i skrzyżowaniami z drogami gminnymi: - ul. Mireckiego, - ul. Długą, - ul. Ogrodową, - ul. Św. Stanisława. W wyniku realizacji robót bezpośrednie połączenie z bezkolizyjnym skrzyżowaniem ul. Rawskiej i al. Niepodległości uzyskała ul. Kilińskiego, będąca drogą powiatową. W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Rawskiej z al. Niepodległości dotychczasowe skrzyżowanie zastąpiono rondem jednopasowym z 5 wlotami, dostosowano niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, wykonano ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokość 2,5m, chodnik z płyt betonowych o szerokości 2,0m, oświetlenie ronda i przejść dla pieszych, nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z projektem zieleni.

W ramach rozbudowy drogi przebudowano sieci teletechniczną, wodociągową, gazową, elektryczną i oświetleniową oraz wybudowano sieć kanalizacyjną i kanał teletechniczny. W ramach inwestycji został także wykonany projekt zieleni. 


 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.