Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Karolina Sałek 


e-mail:  tel. 46 834-51-76
tel. 46 834-51-77, - działalność gospodarcza, transport, karta dużej rodziny
tel. 46 834-51-78, - sport, nieodpłatna pomoc prawna
tel. 46 834-51-79, - rewitalizacja, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie funkcjonowania CEIDG,  transportu drogowego w tym wydawania licencji, obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, współdziałania na rzecz zwalczenia bezrobocia i przeciwdziałania patologii społecznej; to także współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz zadania z zakresu zdrowia, sportu, budżetu obywatelskiego, rozwoju gospodarczego i wydawania zaświadczeń o rewitalizacji oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do zadań Wydziału w szczególności należy:

 • współpraca z organizacjami statystycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi w celu gromadzenia niezbędnych informacji ekonomicznych i społecznych,
 • przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
 • współpraca z podmiotami promującymi tereny inwestycyjne w tym m.in.: z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących planowanych i realizowanych zadań ekonomicznych i społecznych;
 • prowadzenie działań związanych z Obszarem Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice- Maków;
 • koordynacja prac Komisji Uzdrowiskowej;
 • opracowywanie przy udziale innych wydziałów „Programu Rewitalizacji Miasta”;
 • wydawanie zaświadczeń dla nieruchomości o ustanowieniu obszaru rewitalizacji;
 • opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice;
 • prowadzenie spraw dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i innymi podmiotami, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.:
  • opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • koordynacja realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie, nadzór oraz sprawozdawczość związane z realizacją programu;
  • udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w ustawie, działającym w dziedzinie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w realizacji zadań oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
  • przeprowadzenie procedur związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym dotacji celowej na realizacje zadań publicznych ze środków Miasta w szczególności w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • monitorowanie fundacji mających swoja siedzibę na terenie Miasta;
 • współpraca z MOPR oraz innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw w tym wydawanie karty i podejmowanie działań związanych z programem Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej;
 • prowadzenie spraw w tym wydawanie karty i podejmowanie działań związanych z programem Skierniewicka Rodzina PLUS oraz Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny;
 • prowadzenie spraw w tym wydawanie karty i podejmowanie działań związanych z programem Skierniewicka Karta Seniora;
 • wydawanie karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi;
 • prowadzenie działań dotyczących zapewnienia lepszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Skierniewice;
 • realizacja zadań wynikających w ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in.:
  • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta,
  • wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością żłobków i sprawozdawczość,
  • nadzór nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in.:
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotom niepublicznym prowadzącym placówki wsparcia dziennego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • kontrola podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego,
  • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym m.in.:
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  • proponowanie dla terenu miasta maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Miasto Skierniewice,
  • proponowanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skierniewice,
  • wnioskowanie o cofnięcie wydanego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
  • wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych;
  • współdziałanie z kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in.: opracowywanie i sprawozdawczość z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizacja zadań ujętych w miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,współdziałanie i zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Skierniewice, popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji;
 • realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
 • prowadzenie spraw z zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym m.in.:
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym,
  • realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia,
  • realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • opracowywanie i realizacja „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Skierniewice”;
  • projektowanie oraz realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej;
  • realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy o działalności leczniczej,
  • realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • współpraca z Miejskim Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie organizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gotowości i ustalania postępowania służby zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych (epidemia, masowe zatrucia, klęski żywiołowe itp.);
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem Covid-19, i innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in.:
   • organizacja, przygotowanie punktu szczepień oraz promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19,
   • organizacja i pokrywanie kosztów związanych z transportem na szczepienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta kwartalnych nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień w konkursie pn. „Sportowiec Roku’’;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta dorocznych stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
 • przeprowadzanie procedur dotyczących wspierania zadań z zakresu sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, związanych z udzielaniem dotacji celowych z zakresu sportu;
 • współpraca oraz monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Skierniewice realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji;
 • udzielanie pomocy placówkom kultury fizycznej i organizacjom sportowym w realizacji ustawowych zadań miasta;
 • współpraca w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad Spółkami:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach,
  • Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach;
 • opracowywanie sprawozdań na rzecz GUS odnośnie infrastruktury sportowej oraz klubów sportowych działających na terenie Miasta Skierniewice;
 • prowadzenie we współpracy ze spółką ZUM spraw związanych z targowiskiem miejskim;
 • prowadzenie spraw we współpracy ze spółką ZUM związanych z placami zabaw, siłowniami plenerowymi w tym m.in.:
  • zawieranie umów na przechowywanie mienia, dokonywaniu bieżących przeglądów, napraw i konserwacji oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych oraz placów zabaw w Skierniewicach, zlokalizowanych na działkach będących własnością Miasta, zawarcie polisy na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • podejmowanie działań w zakresie organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym m.in.:
  • ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację powierzenia zadania publicznego
   w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice,
  • prowadzenie punktu oraz spraw związanych z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice;
  • obsługa kancelaryjna punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • realizacja zadań związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Skierniewice w tym m.in.:
  • nabór propozycji projektów do budżetu obywatelskiego składanych przez mieszkańców Miasta Skierniewice
  • przeprowadzenie procedury głosowania projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
  • koordynacja realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego;
 • prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy;
 • realizacja zadań w zakresie funkcjonowania CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) w tym m.in.:
  • przyjmowanie i przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego wniosków,
  • przesyłanie wniosków o wpis do CEIDG,
  • informowanie ministra właściwego do spraw gospodarki o wpisach w CEIDG niezgodnych ze stanem faktycznym,
  • wydawanie poświadczeń danych ze zbioru gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
  • przesyłanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach w zakresie posiadanych przez niego uprawnień transportowych,
  • kontrola działalności gospodarczej,
  • zapewnienie wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 • realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, w tym m.in.:
  • wydawanie, odmowa, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia decyzji na licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • wydawanie licencji na przewóz taksówką,
  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy posiadającego wydaną licencję na przewóz rzeczy lub osób;
  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie udzielanie odmowa cofnięcie zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej zasięgiem powiatów sąsiadujących;
  • realizacja zadań w zakresie funkcjonowania i obsługa systemu KREPTD (Krajowy Rejestr Transportu Drogowego)
  • prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie spełniania wymogu dobrej reputacji przez przewoźników drogowych przekazywanych z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
  • wydawanie zaświadczeń o ilości posiadanych pojazdów do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego,
 • opracowywanie dla potrzeb właściwych organów okresowych ocen, informacji i sprawozdań;
 • współpraca z koordynatorem do spraw dostępności.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.