Wydział Organizycjny

ul. Rynek 1
Naczelnik: Arkadiusz Binek


tel. 46 834-51-10, e-mail: a.binek@um.skierniewice.pl

Wydział Organizacyjny zapewnia organizacyjną obsługę Kierownictwa urzędu, opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego i innych wewnętrznych unormowań prawnych, administruje systemami komputerowymi, bazami danych, prowadzi centralne rejestry zarządzeń, upoważnień i skarg, wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, referendów, spisów powszechnych, organizuje obsługę prawną Urzędu oraz sprawy kadrowe, szkoleń, funduszu świadczeń socjalnych pracowników urzędu, zabezpiecza potrzeby urzędu w zakresie lokali biurowych, poligrafii, łączności i materiałów biurowych, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

W zakresie spraw organizacyjnych:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Prezydenta,
 • obsługa sekretariatu Prezydenta i Zastępców,
 • obsługa kolegium Prezydenta,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń kolegium,
 • gromadzenie protokołów i materiałów z rozpatrzenia wniosków do Prezydenta,
 • sporządzanie informacji o pracy Prezydenta w okresie między sesjami Rady,
 • czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,
 • opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy Urzędu, regulaminu wynagradzania oraz ich aktualizacja,
 • wykonywanie prac związanych z ogłoszeniem referendum gminnego, konsultacji społecznych, wyborów organów pomocniczych gminy oraz spisów powszechnych i rolnych,
 • wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami: naczelnych organów Państwa (Sejmu, Senatu, Prezydenta RP), samorządowych i bezpośrednich wyborów Prezydenta, przedstawiciela do Izby Rolniczej,
 • nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
 • realizowanie zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców oraz petycji,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych,
 • gromadzenie zbioru aktów notarialnych i statutów spółek komunalnych oraz statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Miasta,
 • prowadzenie centralnych rejestrów:
 • zarządzeń Prezydenta,
 • upoważnień i pełnomocnictw,
 • skarg i wniosków,
 • petycji,
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z członkostwa Miasta w stowarzyszeniach gmin i związkach międzygminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zaleceń pokontrolnych i wniosków wynikających z kontroli problemowych i kompleksowych Miasta,
 • przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie informacji, opracowań, ankiet, analiz w zakresie zleconym przez Prezydenta,
 • sporządzanie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu,
 • realizacja zadań z zakresu służby ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego Urzędu, łącznie z aktualizacją oprogramowania, modernizacją sprzętu, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów sieciowych oraz bieżącą obsługą systemu,
 • nadzór nad systemami i programami informatycznymi urzędu,
 • wykonywanie innych prac związanych z informatyczną działalnością Urzędu,
 • organizowanie zadań urzędu wynikających z ustawy o podpisie elektronicznym, o informatyzacji, działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • administrowanie biuletynem informacji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych.

 W zakresie obsługi prawnej:

 • obsługa prawna Prezydenta i Rady oraz doradztwo prawne na rzecz Pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, nie posiadających własnej obsługi prawnej,
 • uczestniczenie w rokowaniach, opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych Rady i Prezydenta,
 • opiniowanie pod względem prawnym umów cywilnoprawnych, umów międzynarodowych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Prezydenta,
 • przygotowywanie korespondencji procesowej oraz zastępstwo przed organami sądowymi i administracyjnymi,
 • zapewnianie kobietom w ciąży opieki prawnej,

W zakresie kadr i szkoleń:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowo – wychowawczych,
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 • rekrutacja, w tym nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie: organizacji praktyk zawodowych studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich na terenie Urzędu
 • prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników tj. kierowanie pracowników na różne formy szkoleń,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • obsługa pracowników w zakresie odbywania podróży służbowych krajowych i kierowników podległych jednostek organizacyjnych-prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych,
 • współdziałanie z urzędami pracy w przedmiocie organizacji staży absolwenckich, robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie prowadzenia spraw związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • organizowanie służby przygotowawczej w Urzędzie,
 • przestrzeganie Kodeksu Etycznego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12.2012 Prezydenta Miasta Skierniewice.

W zakresie technicznych warunków pracy:

 1. zaopatrzenie materiałowo-techniczne, zakupy środków trwałych, wyposażenia i materiałów kancelaryjnych,
 2. gospodarowanie środkami trwałymi, rzeczowymi i materiałami, drukami i pieczęciami,
 3. prowadzenie spraw związanych z naprawą i konserwacją urządzeń i sprzętu,
 4. administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie gospodarki lokalami Urzędu,
 5. bieżące remonty związane z utrzymaniem stanu technicznego budynków Urzędu,
 6. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 7. prowadzenie archiwum zakładowego i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem,
 8. zapewnienie łączności telefonicznej oraz obsługi poligraficznej,
 9. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem w Urzędzie przepisów przeciwpożarowych,
 10. prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi własnością Urzędu,
 11. prowadzenie prenumeraty czasopism oraz wydawnictw fachowych,
 12. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 13. zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu,
 14. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich, w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
 15. przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o licytacji, ogłoszeń, informacji i zawiadomień od uprawnionych organów, instytucji publicznych
  i podmiotów, prowadzenie urzędowego rejestru ogłoszeń oraz potwierdzanie terminów publikacji stronom i podmiotom uprawnionym.

 

Referat Zamówień Publicznych

W strukturze Wydziału Organizacyjnego funkcjonuje:

Referat Zamówień Publicznych
ul. Rynek 1
tel 46 834-51-08

do zakresu działania referatu zamówień publicznych należy w szczególności:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania złożonych przez komórki organizacyjne Urzędu, poprzez kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych właściwych komórek organizacyjnych Urzędu stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania.
 • Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
 • Udział w pracach komisji przetargowych i kontrola kompletności dokumentacji zamówienia.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy e-zamówienia w zakresie planu postępowań.
 • Zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych w sprawach dotyczących zamówień publicznych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych w Urzędzie zamówień publicznych.
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie zamówieniami publicznymi.
 • Przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie.
 • Wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych w Komórkach organizacyjnych i Samodzielnych stanowiskach.

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dominik Grześkowiak 
Inspektor Ochrony Danych

tel.: +48 46 / 834 51 89 
mail: iod@um.skierniewice.pl

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 • Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz monitorowanie zasad w niej określonych;
 • Informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników przetwarzających dane osobowe o obowiązkach ciążących na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Monitorowanie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Skierniewice;
 • Prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Udzielanie, na żądanie, zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych i monitoruje jej wykonanie;
 • Przygotowywanie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Współpraca z organem nadzorczym;
 • Opiniowanie projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Ewa Zarębska
ul. Rynek 1
tel. 046 834-51-16, e-mail:

Do zadań Inspektora bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 • okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.