Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik: Barbara Tracz


tel. 46 834-51-47, e-mail: b.tracz@um.skierniewice.pl

Realizuje  następujące zadania :

 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz własność Skarbu Państwa poprzez: sprzedaż, zamianę, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste,
  w najem lub dzierżawę, użyczenie, obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkłady niepieniężne (aporty do spółek) i darowiznę,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Miasta,
 • tworzenie i gospodarowanie zasobami nieruchomości Miasta oraz Skarbu Państwa,
 • zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego Miasta nad utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 • zbywanie nieruchomości w drodze przetargu, w tym ich ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie lub w drodze bezprzetargowej,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszanie trwałego zarządu,
 • ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste, w tym terminu zabudowy oraz ustalanie dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkownika wieczystego w przypadku niedotrzymania terminów,
 • ustalanie opłat oraz rozliczanie przy sprzedaży nieruchomości i oddawaniu w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • wnioskowanie o korzystanie bądź rezygnację z prawa pierwokupu,
 • dokonywanie wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne,
 • ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • wypłacanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy na skutek działania siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
 • udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów lub urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
 • orzekanie, w drodze decyzji, o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu,
 • ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych,
 • ustanawianie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń i lokali na rzecz Spółdzielni, związku spółdzielczego oraz innych osób prawnych, które w dniu 5 grudnia 1990 roku były użytkownikami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy,
 • oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków na rzecz osób, które były posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy w dniu 5 grudnia 1990 roku i pozostawały nimi nadal w dniu1 stycznia 1998 roku, oraz zabudowały te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą,
 • zawieranie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części z właścicielami lokali, jeżeli przy wyodrębnianiu własności w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej,
 • prowadzenie spraw dotyczących osób, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
 • przygotowywanie zasad przeznaczenia do sprzedaży odrębnej własności lokali,
 • sprzedaż nabywcom lokali ułamkowej części gruntu,
 • orzekanie o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy,
 • ustalanie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 • kontrola przestrzegania przez właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązku umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic i placów,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom,
 • udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
 • przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu,
 • wydawanie decyzji w sprawach przekazywania w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesiania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub w użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, na cele nieleśne lub nierolnicze oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich,
 • wydawanie decyzji w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
 • zapewnienie prowadzenia, na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych, co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin,
 • wyrażanie zgody na płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie zwierzyny,
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 • wydawanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
 • powoływanie i odwoływanie na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub za jego zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • wydawanie w przypadkach bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia tych zagrożeń,
 • wydawanie na wniosek hodowcy na czas określony, po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej, decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,
 • nakazywanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem spisów rolnych,
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz nadzór nad ich uprawami,
 • przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób roślin, szkodników i chwastów, wzywanie do wykonywania określonych czynności z tym związanych lub wykonywanie zastępcze,
 • nakazywanie posiadaczom gruntów rolnych zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
 • wnioskowanie o przyznanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając choroby, szkodniki i chwasty ponieśli szkody,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą,
 • podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków podjętych w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania,
 • wyznaczanie biegłych do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej,
 • ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej,
 • przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
 • wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej,
 • wnioskowanie o dokonanie wpisów na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich,
 • oznaczanie niezbędnych służebności gruntowych dla nieruchomości,
 • wnioskowanie o zmianę treści utrzymanych w mocy służebności stosownie do potrzeb nowo utworzonych gospodarstw,
 • wnioskowanie o wpis w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nadanej działki,
 • poświadczanie opisu granic działki,
 • wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości,
 • przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego,
 • wnioskowanie do Rady o utworzenie Społecznych Straży Rybackich albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,
 • żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości w przypadku gdy została ona nabyta wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • poświadczanie z upoważnienia Prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat, przez osoby, które chcą mieć dowód na posiadanie kwalifikacji rolniczych,
 • poświadczanie z upoważnienia Prezydenta oświadczeń nabywców lub uprawnionych do pierwokupu nieruchomości rolnych o tym, że dane gospodarstwo jest gospodarstwem rolnym, w którym łącznie powierzchnia użytkowa nie jest większa niż 300 ha,
 • rozliczanie spadków nabytych przez Gminę Miasto Skierniewice w trybie art. 935 w związku z art. 1023 Kodeksu cywilnego.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.