Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Senatorska 12
Naczelnik:Piotr Zawadzki


tel. 46 834-51-69, e-mail:p.zawadzki@um.skierniewice.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizuje następujące zadania;

 • utrzymanie i pielęgnacja komunalnych terenów zieleni, skwerów oraz zieleni w obrębie pasa drogowego,
 • utrzymanie czystości i porządkowanie gruntów w obrębie terenów komunalnych Miasta nie przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
 • utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych i odwodnieniowych (z wyłączeniem rowów w pasach drogowych) oraz istniejących w ich ciągu zbiorników wodnych,
 • utrzymanie cmentarzy nie przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
 • utrzymanie gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, nie będących w użyczeniu lub trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, w tym m.in. toalet, fontann, obiektów małej architektury, studni publicznych, hydrantów ppoż,
 • utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej,
 • zapewnienie dekoracji okolicznościowej Miasta,
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie,
 • postępowanie z rannymi zwierzętami, w tym zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
 • zbieranie, transport i przekazywanie do utylizacji martwych i padłych zwierząt z terenów gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie (w tym prowadzenie hodowli) psów rasy uznanej za agresywną,
 • odbieranie właścicielowi lub opiekunowi, źle traktowanych zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
 • sprawowanie opieki nad grobami wojennymi,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzenia zwłok i prochów z zagranicy w celu pochowania,
 • powoływanie lekarzy do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu dla osób zmarłych na terenie miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych oraz zezwoleń określonych ustawami: o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • udzielanie dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • dofinansowanie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw w zakresie dodatków energetycznych,
 • sporządzanie i aktualizacja planów, programów i strategii z zakresu ochrony środowiska oraz planów urządzania lasu,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie i/lub transportu odpadów, na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 • wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • wydawanie pozostałych decyzji administracyjnych i zezwoleń wynikających z ustaw: prawo wodne, o odpadach, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prawo geologiczne i górnicze,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja do środowiska (gazy i pyły, ścieki, pola elektromagnetyczne) nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji geologicznej,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony lasów oraz z zakresu gospodarki leśnej,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej w ww. lasach,
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zapewnianie środków na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną,
 • określanie, w drodze decyzji, zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
 • zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów likwidacji szkód,  na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, w odniesieniu do lasów  nie pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków właścicielom lub użytkownikom wieczystym gruntów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 • oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskania  drewna,
 • uznanie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, za ochronny lub pozbawienie  go tego charakteru w drodze decyzji, po uzgodnieniu z jego właścicielem i zaopiniowaniu przez  Radę,
 • zlecanie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 • zatwierdzanie po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego uproszczonego planu urządzania lasu,
 • zlecanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • określanie, w drodze decyzji, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu, w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego uproszczony planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania dla lasów rozdrobnionych,
 • nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania obowiązków trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz zadań zawartych w decyzji określającej zadania dla lasów rozdrobnionych,
 • wydawanie decyzji w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Skierniewice,
 • prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i przyjmowanie zgłoszeń dot. usuwania drzew i krzewów z terenu miasta oraz nakładanie kar za usunięcie drzew, krzewów, bez wymaganego zezwolenia oraz za ich zniszczenie,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji kąpielisk,
 • wyznaczanie aglomeracji w myśl ustawy Prawo wodne oraz dokonywanie przeglądów obszarów i granic aglomeracji,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością,
 • sporządzanie sprawozdań związanych z szeroko pojętą tematyką z zakresu ochrony środowiska, w tym z realizacji zadań zawartych w planach i programach z ww. zakresu (m.in. gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony wód, KPOŚK, odebranych nieczystościach ciekłych).
 • opracowanie proj. uchwały w sprawie wykazu kąpielisk,
 • organizacja i zarządzanie systemem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • kontrolowanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz nadzorowanie realizacji powierzonych im zadań,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie doraźnych kontroli na nieruchomościach w zakresie zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do ww. rejestru
 • przyjmowanie i weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań składanych przez podmioty: odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zbierające odpady komunalne oraz prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania Prezydenta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywanie go do właściwych organów,
 • dokonywanie (przygotowanie) corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz kontrolowanie i nadzór podmiotu prowadzącego PSZOK,
 • nakładanie na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kar pieniężnych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i innych, których wykonywanie na wymaga uzyskania koncesji,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (w tym obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi) oraz przyjmowanie dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie,
 • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
 • prowadzenie spraw związanych z wydobywaniem kopalin.

W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta: 

 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta, w tym wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu,
 • realizacja obowiązków Miasta wynikających z orzeczeń sądu o eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego oraz bez takiego uprawnienia,
 • sporządzanie i weryfikacja wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy mieszkaniowej od Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą mieszkań w obrębie zasobu mieszkaniowego Miasta oraz zamian mieszkań pomiędzy najemcami, a osobami zajmującymi mieszkania w innych zasobach,
 • ustalanie uprawnień do lokalu,
 • przekwaterowywanie do innych lokali osób zamieszkujących budynki przeznaczone do rozbiórki,
 • wydawanie zezwoleń na czasowy podnajem lokali mieszkalnych,
 • opracowywanie zasad najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta oraz programów gospodarowania tym zasobem,
 • wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia zadań związanych z reprezentowaniem Miasta w funkcjach właściciela zasobu mieszkaniowego we wspólnotach mieszkaniowych
 • przygotowanie dokumentów i obsługa merytoryczna Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • prowadzenie spraw w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali osobom uprawnionym z mocy wyroku sądu.

 

Referat Ochrony Środowiska

W strukturze  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska funkcjonuje:

Referat Ochrony Środowiska
ul. Senatorska 12
Zastępca Naczelnika: Jan Jakimowicz
tel. 46 819-44-01, email: j.jakimowicz@um.skierniewice.pl  
tel. 46 834-51-73 email: m.rdest@um.skierniewice.pl , a.kotynia@um.skierniewice.pl

 

Referat Ochrony Środowiska prowadzi sprawy dotyczące m.in.: ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi. Referat udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie oraz prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. W szczególności do zadań Referatu należy:

 • prowadzenie postępowań oraz przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektów decyzji w dot. pozwoleń:
  - zintegrowanych,
  - na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
   - na wytwarzanie odpadów, 
 • prowadzenie okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych, 
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, 
 • opracowanie programu ochrony środowiska, jego aktualizowanie i  sporządzanie raportów z jego realizacji, 
 • zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska, prowadzącego instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, 
 • nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną eksploatującą instalację lub urządzenie obowiązku:
  - ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
  - przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów wielkości emisji oraz przyjmowanie od nich informacji o wielkościach emisji,
 • przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz ewentualne wydawanie w drodze decyzji sprzeciwu o rozpoczęciu eksploatacji przez tego typu instalacje,
 • wydawanie decyzji w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • przyjmowanie oraz przekazywanie marszałkowi województwa informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • sprawowanie (wraz ze strażą miejską) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
 • przygotowanie wystąpień do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji WIOŚ, jeżeli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 • wydawanie decyzji – zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów bądź przetwarzania odpadów lub zbierania i przetwarzania odpadów,
 • wzywanie posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie ich przetwarzania lub zbierania naruszającego przepisy ustawy o odpadach lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem do niezwłocznego zaniechania naruszeń oraz cofanie wydanego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli mimo wezwania posiadacz odpadów nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
 • nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie okresowego badania jakości gleby i ziemi,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów, jakości gleby i ziemi,
 • wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
 • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody dotyczącej zmiany stanu wody na gruntach właścicieli,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości na wniosek władającego,
 • naliczanie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów,
 • odraczanie lub umarzanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach określonych ustawą o ochronie przyrody,
 • wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za: usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
 • prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, występujących na terenie miasta,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
 • opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
 • wydawanie uzgodnień do wniosków o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • wydawanie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych,
 • przyjmowanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
 • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych w przypadkach określonych ustawą,
 • zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 • nakazywanie w drodze decyzji podmiotom wykonującym prace geologiczne dokonania dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek,
 • zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskiech, geologicznej złóż kopalin,
 • rozporządzanie informacja geologiczną oraz udostępnianie informacji geologicznej,
 • ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków oraz opłat za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin bez wymaganej koncesji,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru, jako organ administracji geologicznej,
 • nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo projektem prac geologicznych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania w zakresie: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku lub recyklingu przez miasto lub podmiot działający w jego imieniu oraz wydatkach poniesionych na te działania w ciągu roku kalendarzowego oraz przekazywanie sprawozdania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • podejmowanie działań, jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej o ile nie są zastrzeżone dla innych organów administracji,
 • wydawanie decyzji dla wytwórców odpadów na gospodarowanie odpadami z wypadków jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia lub ochrony środowiska,
 • gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych właściwymi przepisami,
 • wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony środowiska określonych przepisami prawa będących w kompetencji powiatu i gminy.
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zapewnianie środków na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśna,
 • określanie, w drodze decyzji, zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
 • zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów likwidacji szkód, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez Nadleśniczego, w odniesieniu do lasów niepozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków właścicielom lub użytkownikom wieczystym gruntów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
 • uznanie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w drodze decyzji, po uzgodnieniu z jego właścicielem i zaopiniowaniu przez Radę Miasta,
 • zlecanie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 • zatwierdzanie po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego uproszczonego planu urządzania lasu,
 • zlecanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • określanie, w drodze decyzji, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu, w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego uproszczony planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania dla lasów rozdrobnionych,
 • nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania obowiązków trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz zadań zawartych w decyzji określającej zadania dla lasów rozdrobnionych.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.