Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik: Anna Traczyk - p.o. Geodety Miasta


tel. 46 834-51-55, e-mail: a.traczyk@um.skierniewice.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru do jego zadań należy:

 • Bieżąca aktualizacja bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB) na podstawie aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przekazywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
  • wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
  • wyrysów z mapy ewidencyjnej,
  • kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
  • plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
  • usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Nakładanie w formie decyzji na właścicieli nieruchomości obowiązku opracowania lub przedstawienia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Sporządzanie zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 • Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
 • Zakładane i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).
 • Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:
  • organizowanie narad koordynacyjnych,
  • przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
  • wydawanie odpisów protokołów z narady,
  • wprowadzanie do bazy GESUT informacji o uzgodnionym przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 • Przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
 • Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji.
 • Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 • Prowadzenie rejestru cen nieruchomości na podstawie aktów notarialnych.
 • Zakładanie geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej.
 • Prowadzenie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG).
 • Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Przeprowadzanie postępowania o scalenie nieruchomości i ponowny podział na działki dla obszarów przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.
 • Przeprowadzanie postępowań o scalenie i wymianę gruntów w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.
 • Zatwierdzanie w formie decyzji projektów podziałów nieruchomości.
 • Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
 • Współdziałanie przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.
 • Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności:
  • przekazywanie oraz wymiana danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumieniu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez wykonawców tych prac,
  • przyjmowanie i weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
  • aktualizacja baz danych,
  • opatrywanie klauzulą urzędową materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiałów udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac, a także dokumentów i materiałów przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace,
  • klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • udostępnianie materiałów zasobu, w tym standardowych opracowań kartograficznych,
 • Udostępnianie danych przez witrynę internetową – Geoportal 2.
 • Zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowywanie warunków technicznych tych prac w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta określonych w ustawie Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

 

Geodeta Miasta

Geodeta Miasta realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych przepisów prawa regulujących sprawy w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.