Wydział Finasowy

ul. Rynek 1
Naczelnik: Mariola Broniarek


tel. 46 834-51-24, e-mail: m.broniarek @um.skierniewice.pl

Wydział finansowy prowadzi sprawy dotyczące budżetu Miasta, ewidencji księgowej Miasta Skierniewice jako jednostki budżetowej oraz organu a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • opracowanie założeń do projektu budżetu Miasta,
 • przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
 • opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta,
 • przekazanie podległym jednostkom organizacyjnym Miasta planów finansowych dochodów i wydatków, wynikających z podziału kwot ujętych w uchwale budżetowej,
 • przygotowanie dla wojewody planów finansowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 • analiza wykonywania budżetu Miasta, przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie, oraz opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń powodujących skutki finansowe,
 • opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta,
 • opracowanie i aktualizowanie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. zakładowego planu kont, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej,
 • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i klasyfikacją budżetową jako wyodrębnione urządzenia księgowe tzw. jednostki w systemie komputerowym, a mianowicie:
  • organ – dochody i wydatki budżetu gminy i powiatu, przychody i rozchody budżetu,
  • jednostka budżetowa (Miasto) – dochody i wydatki gminy i powiatu,
  • inwestycje gminne i powiatowe,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Fundusz Pracy w zakresie dopłat do zatrudnienia młodocianych,
  • sumy depozytowe obejmujące:
  • wpłaty i wypłaty wadiów,
  • wpłaty i zwroty zabezpieczeń należytego wykonania robót,
  • wadia i zabezpieczenia należytego wykonania robót w formie bezgotówkowej,
  • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu tabelarycznym wraz z odpisami umorzeniowymi.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w ww. jednostkach komputerowych:
  • księgi głównej,
  • ksiąg pomocniczych (komputerowe zbiory danych uzgodnione z saldami i zapisami na kontach księgi głównej) dla:
   • rozrachunków z kontrahentami,
   • kosztów operacji gotówkowych,
   • operacji zakupu,
   • operacji sprzedaży,
   • rozrachunków z pracownikami,
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • wnioskowanie o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i jej przewodniczącego, wycena spisanych składników majątku oraz porównanie ilości oraz wartości poszczególnych składników majątku ustalonych w toku spisu z natury z ilością i wartością tych składników wynikających z ewidencji księgowej, rozliczenie różnic,
 • ewidencja analityczna w zakresie pozostałych należności budżetowych i opłat nie sklasyfikowanych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych oraz obsługa interesantów w tym zakresie,
 • windykacja pozostałych należności budżetowych i opłat nie sklasyfikowanych Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
 • bezpośrednia współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w celu bieżącej aktualizacji użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa, uwłaszczenia gruntów i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa,
 • przeliczanie i aktualizacja przypisów w przypadku rozłożeń na raty opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
 • ewidencja analityczna majątku trwałego, wyposażenia i materiałów z podziałem na grupy,
 • ewidencja wydatków inwestycyjnych i rozliczanie poszczególnych zadań,
 • ewidencja wydatków współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 • ewidencja zaangażowania wydatków,
 • sporządzanie przelewów,
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • rozliczanie zaliczek,
 • rozliczanie ryczałtów samochodowych,
 • rozliczanie list wypłat diet radnych,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupu i sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług jako jednostki, przyjmowanie od jednostek podległych Miastu rejestrów zakupu i sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług w formie papierowych wydruków oraz plików JPK_V7M, miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług, sporządzanie i wysyłka zbiorczego pliku JPK_V7M,
 • przekazywanie środków na realizację zadań podległym jednostkom budżetowym,
 • sporządzanie jednostkowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych Miasta Skierniewice jako jednostki budżetowej,
 • przyjmowanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytoryczna kontrola sprawozdań,
 • przyjmowanie sprawozdań finansowych od jednostek samorządu terytorialnego, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytoryczna kontrola sprawozdań,
 • sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek, oraz sporządzanie bilansu organu,
 • sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań finansowych jednostkowych,
 • sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta Skierniewice na podstawie łącznego bilansu Miasta Skierniewice oraz bilansów jednostek kultury i spółek miejskich,
 • sporządzanie dla Wojewody informacji o realizacji budżetu ze środków pochodzących z dotacji,
 • rozliczanie dotacji w organizacjach pozarządowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej, w szczególności:
  • przyjmowanie gotówki, papierów wartościowych i depozytów,
  • odprowadzanie do banku przyjętej gotówki według częstotliwości opracowanej
   w instrukcji kasowej,
  • wypłacanie gotówki na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione,
  • sporządzanie raportów kasowych,
 • prowadzenie rachuby płac, a w szczególności:
  • sporządzanie list płac,
  • naliczanie premii i sporządzanie list płac dla pracowników obsługi,
  • naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,
  • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego i rocznych rozliczeń oraz dyspozycji przelewowych,
  • naliczanie ekwiwalentów, nagród jubileuszowych, odpraw, nagród rocznych dla pracowników,
  • sporządzanie dla GUS kwartalnych sprawozdań Z-03 oraz rocznych Z-06, Z-12 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników dla celów emerytalno-rentowych i innych,
  • imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników z całego okresu zatrudnienia,
  • prowadzenie ewidencji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie,
  • ustalanie kapitału początkowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie,
 • sporządzanie projektów uchwał lub zarządzeń w sprawach zaciągania pożyczek lub kredytów,
 • przygotowanie procedury przetargowej w sprawie w sprawach zaciągania kredytów lub emisji obligacji komunalnych,
 • terminowe przekazywanie dochodów Skarbu Państwa do Urzędu Wojewódzkiego ( dwa razy w miesiącu),
 • udzielanie wydziałom i jednostkom powiązanym z budżetem miasta instruktażu w zakresie przepisów finansowych,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, z bankami i urzędami skarbowymi,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.