Wydział Edukacji

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Iwona Górniak

tel. 46 834-51-80, e-mail: i.gorniak@um.skierniewice.pl

Wydział Edukacji realizuje zadania należące ustawowo do organu prowadzącego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowe, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • Prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • Ustalanie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych;
 • Określanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
 • Zapewnienie warunków działania przedszkola, szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie wykonywania remontów i inwestycji, w szczególności ustalanie, w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, potrzeb w ww. zakresie;
 • Wyposażanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 • Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:
  • powierzanie stanowisk dyrektorów,
  • opiniowanie w sprawie powierzania stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,
  • odwoływanie ze stanowisk dyrektorów oraz opiniowanie w sprawie odwołania   wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,
  • powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,
  • przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
  • dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,
 • Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta;
 • Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym:
  • analiza wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  • powoływanie komisji egzaminacyjnych i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Określanie, m. in.:
  • zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  • zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,
  • tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
 • Opracowywanie regulaminów:
  • określających wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli,
  • określających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół
   i placówek oświatowych,
  • określających rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania,
  • innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego;
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w tym kierowanie do odpowiednich szkół lub ośrodków;
 • Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów i zasiłków szkolnych;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Nadzorowi podlega w szczególności:
  • prawidłowość dysponowania przyznanymi przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym środkami budżetowymi oraz pozyskanymi środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem,
  • sporządzane i przedkładane przez Referat Obsługi Wspólnej zapotrzebowania na środki finansowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, na podstawie których Wydział Edukacji sporządza dla Wydziału Finansowego dyspozycje przekazania tych środków,
  • sporządzane i przedkładane przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zestawienia z realizacji dotacji, na podstawie których Wydział Edukacji sporządza stosowne rozliczenia,
  • współdziałanie Referatu Obsługi Wspólnej z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w przygotowaniu projektów planów finansowych oraz kontrola ich prawidłowej realizacji,
  • przestrzeganie przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
  • przestrzeganie przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki, w szczególności opiniowanie projektów organizacyjnych oraz przedkładanie ich Prezydentowi do zatwierdzenia;
 • Wykonywanie sprawozdawczych i statystycznych obowiązków w zakresie edukacji, w szczególności wynikających z Systemu Informacji Oświatowej;
 • Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;
 • Sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:
  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji;
 • Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego;
 • Ustalanie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz szkołom publicznym, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego;
 • Sporządzanie dyspozycji przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • Współpraca z:
  • Łódzkim Kuratorem Oświaty,
  • związkami zawodowymi,
  • Młodzieżową Radą Miasta Skierniewice,
  • wyższymi uczelniami.
 • Pomoc w realizacji innych zadań statutowych przedszkoli, szkół i placówek.

 

Referat Obsługi Wspólnej

ul.Senatorska 12

tel 46 834-24-07

Referat Obsługi Wspólnej realizuje zadania związane z zapewnieniem wspólnej obsługi finansowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice, a w szczególności do zadań Referatu należy:

 • prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,
 • pomoc i koordynacja w przygotowaniu i zmianie planów finansowych jednostek,
 • obsługa płacowa, w szczególności obejmująca:
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym,
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS wraz ze stosowną dokumentacją,
 • organizacja i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 • rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów
 • obsługa finansową projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej,
 • prowadzenie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo - księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi, a jednostką obsługującą,
 • przygotowanie wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych,
 • współpraca z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Finansowym w zakresie realizowanych zadań.
 • obsługa kadrowa pracowników przedszkoli, w szczególności obejmująca:
 • prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych,
 • ewidencja i kontrola zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie danych wyjściowych do naliczania płac pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji rentowej i emerytalnej,
 • bieżące prowadzenie kartotek zarobkowych, podatkowych i chorobowych,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.