Wydział Dróg i Komunikacji

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Zagawa


e-mail: z.zagawa@um.skierniewice.pl  tel. 46 834-51-35, (887-996-557)
tel. 46 834-51-39, - rejestracja pojazdów
tel. 46 834-51-38, - rejestracja pojazdów
tel. 46 834-51-40, - prawa jazdy


Wydział Dróg i Komunikacji

prowadzi sprawy dotyczące budowy i modernizacji ulic, dróg obiektów mostowych. Utrzymania i ochrony dróg publicznych utrzymaniem porządku i czystości, oświetlenia ulicznego, rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • przygotowanie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej do planowanych inwestycji, drogowych,
 • przygotowanie procesu przetargowego na wyłonienie wykonawcy planowanej inwestycji, kapitalnego remontu, modernizacji, dróg, ulic i mostów,
 • współpraca z Referatem Zamówień Publicznych,
 • przygotowanie terenów pod inwestycje, drogowe,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami oraz zadaniami polegających na modernizacji lub remoncie dróg i ulic.
 • nadzór nad realizowanymi inwestycjami,
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego na budowach realizowanych przez wydział.
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości GUS z zakresu działalności inwestycyjnej,
 • dokonywanie rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjnych oraz oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie się kosztów inwestycji,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów do uruchomienia finansowania nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych przez Miasto,
 • prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń, prowadzenie wykazu spraw spornych, przestrzeganie terminów procesowych i umownych,
 • zbieranie materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji technicznej,
 • udział w komisji powoływanej do ustalenia usterek w okresie gwarancyjnym, ustalenie zakresu robót związanych z usunięciem tych usterek oraz kontrola terminowości ich usunięcia przez wykonawcę,
 • opracowywanie planów finansowych budowy i modernizacji dróg, ulic i obiektów mostowych,
 • przekazywanie użytkownikom zrealizowanych inwestycji, dróg, ulic i obiektów mostowych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia reklamowe,
 • orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w przypadku samowolnego naruszenia pasa drogowego, polegającego na ustawieniu urządzenia reklamowego bez wymaganego zezwolenia bądź z naruszeniem warunków określonych zezwoleniem,
 • wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń reklamowych na obiektach mostowych,
 • naliczanie opłat na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia reklamowe oraz kar pieniężnych za ustawienie urządzenia reklamowego bez wymaganego zezwolenia bądź z naruszeniem warunków określonych zezwoleniem
 • realizacja zadań związanych z planowaniem oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie miasta,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury i urządzeń oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie kosztów tej konserwacji.
 • przygotowanie opinii w sprawie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
 • opracowanie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych,
 • ustalenie przebiegu dróg powiatowych i gminnych,
 • przygotowanie opinii dla powiatu skierniewickiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych mających przebieg przez teren Miasta i powiatu skierniewickiego,
 • współudział w opracowywaniu projektów planów sieci drogowej,
 • utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach ulic i chodników będących własnością i zarządzanych bezpośrednio przez Miasto,
 • organizowanie działań i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zimowym ulic i chodników.
 • bieżące utrzymanie dróg publicznych w zakresie:
  • remontów bieżących nawierzchni drogowych,
  • remontów bieżących chodników,
  • remontów bieżących dróg gruntowych,
  • remontów rowów odwodniających drogi,
  • ustawiania, wymiany i bieżącej konserwacji oznakowania pionowego,
  • wykonania i odnowy oznakowania poziomego,
  • konserwacji i remontów bieżących sygnalizacji świetlnej,
  • konserwacji obiektów mostowych,
 • przygotowanie procesu przetargowego na wyłonienie wykonawców robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • kontrola jakości wykonywanych robót bieżącego utrzymania dróg,
 • ustawianie i konserwacja tablic z nazwami ulic,
 • prowadzenie wspólnie z właściwymi wydziałami okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • przygotowywanie zezwoleń na: zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych nienormatywnych pojazdów, organizowanie imprez na drogach publicznych, przemarsze, pielgrzymki drogami publicznymi i inne wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
 • przygotowanie spraw w zakresie wprowadzenia ograniczeń, bądź zamykania dróg i obiektów mostowych dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • przygotowanie decyzji w zakresie: wstępu na grunty przyległe do pasa drogi, urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe – w przypadkach określonych w ustawie o drogach publicznych,
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu pierwotnego,
 • przygotowanie opinii w sprawie usytuowania obiektu budowlanego przy drodze w odległości innej niż określona w art. 43, ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
 • opiniowanie projektów budowlanych w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
 • sporządzanie niezbędnych informacji – dla Prezydenta i Rady,
 • opracowanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału,
 • współpraca z innymi organami zarządzającymi drogami publicznymi, Policją i Strażą Miejską,
 • wnioskowanie o ustalenie cen miejskiego transportu zbiorowego,
 • przedstawianie projektów dotyczących opłat dodatkowych w przypadku naruszenia obowiązku zapłaty należności przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym,
 • wnioskowanie o ustalenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu dla miejskiego transportu zbiorowego,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,
 • rejestracja pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji pojazdów,
 • wykonywanie transmisji danych o pojazdach do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki,
 • wydawanie decyzji na nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
 • wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,
 • przyjmowanie wniosków o zmianie danych technicznych pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień – zgłoszeń o zbyciu/nabyciu pojazdów,
 • czasowa rejestracja pojazdów,
 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • wydawanie decyzji nakładającej kary pieniężne za nie zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym
 • wydawanie decyzji nakładającej kary pieniężne za przekroczenie terminu określonego w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczącego zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
 • wydawanie kart pojazdu,
 • wydawanie skierowań na badania techniczne pojazdów,
 • wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych,
 • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych,
 • prowadzenie korespondencji: z organami Policji, Prokuratury, Sądów, Komornika, Urzędu Skarbowego, innymi organami rejestrującymi pojazdy oraz innymi uprawnionymi podmiotami,
 • Przygotowywanie procesu przetargowego na wyłonienie wykonawcy i dostawcy tablic rejestracyjnych,
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie druków komunikacyjnych,
 • wydawanie upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 • przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 • wydawanie/cofanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych,
 • wpisywanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
 • skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
 • kierowanie instruktorów nauki jazdy i wykładowców na egzamin,
 • rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 • prowadzenie ewidencji kierowców, kandydatów na kierowców oraz osób bez uprawnień,
 • wydawanie praw jazdy,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie kart kwalifikacji kierowcy,
 • wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
 • cofanie, zatrzymywanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie i psychologiczne, oraz kursy reedukacyjne,
 • wykonywanie transmisji danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA dotyczących zamawiania prawa jazdy i kart kwalifikacji kierowcy,
 • prowadzenie korespondencji z organami: Policji, Prokuratury, Sądami, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, organami wydającymi uprawnienia do kierowania pojazdami oraz innymi uprawnionymi podmiotami,
 • koordynacja rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
 • wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 • oddawanie w dzierżawę, najem, użyczenie w drodze umowy gruntów pasa drogi na cele określone w ustawie,
 • sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad spółką Miejski Zakład Komunikacji.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.