Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik Wydziału: Mirosław Kubik


e-mail: ,
tel. 46 834-51-57


Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • wydawanie pozwoleń na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,
 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego,
 • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadkach istotnych odstępstw od przepisów w trakcie realizacji inwestycji,
 • prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego,
 • wydawanie dzienników budów,
 • kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • nakładanie obowiązku przedłożenia ocen lub ekspertyz przez uczestników procesu budowlanego,
 • przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń,
 • udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na żądanie organu nadzoru budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz ich wyposażeniu technicznym,
 • wydawanie wypisów i wyrysów planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie ogólnym miasta,
 • wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu lub o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • uzgadnianie z właściwymi organami inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w części dotyczącej postępowań o udzielenie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych dróg gminnych i powiatowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.