Biuro Rady Miasta

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Magdalena Krawczyńska


tel. 46 834-51-68,  e-mail: m.krawczynska@um.skierniewice.pl

Biuro Rady Miasta prowadzi obsługę kancelaryjno-techniczną Rady i jej komisji, a w szczególności do zadań Biura należy:

 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji i komisji Rady Miasta;
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Miasta, jej komisji i spotkań z wyborcami;
 • przesyłanie radnym materiałów na sesje Rady Miasta oraz posiedzenia jej komisji;
 • opracowywanie harmonogramów, projektów planów pracy i terminarzy posiedzeń Rady Miasta oraz jej komisji;
 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Miasta i jej komisji;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planu pracy komisji Rady Miasta;
 • prowadzenie rejestrów uchwał;
 • prowadzenie ewidencji wniosków, wystąpień i opinii komisji;
 • prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych zgłaszanych na sesji oraz między sesjami Rady Miasta;
 • przekazywanie wniosków i interpelacji radnych Rady Miasta do Prezydenta Miasta Skierniewice w celu ich rozpatrzenia, a następnie czuwanie nad udzielania terminowych odpowiedzi;
 • sporządzanie zgodnie z poleceniami Przewodniczącego Rady dokumentacji, opracowań i wystąpień;
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie dotyczącym wewnętrznej organizacji pracy Rady;
 • sporządzanie okresowych informacji na temat realizacji uchwał Rady Miasta;
 • przekazywanie Prezydentowi:
  • uchwał Rady Miasta do realizacji,
  • wniosków i opinii komisji,
  • interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
 • przesyłanie radnym odpowiedzi na interpelacje;
 • przekazywanie właściwym organom nadzoru –Wojewodzie Łódzkiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej –uchwał Rady;
 • przekazywanie Wojewodzie Łódzkiemu aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę w formie uchwał, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego;
 • sporządzanie wyciągów z protokołów oraz przekazywanie ich odpowiednim adresatom;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta Skierniewice”;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę oraz wykonywanie czynności związanych z rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 • wprowadzanie informacji dotyczących działalności Rady i komisji stałych Rady na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice oraz ich aktualizacja;
 • korekta transkrypcji nagrań z obrad sesji Rady Miasta Skierniewice uwzględniająca wymogi ustawy o dostępności cyfrowej;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie należącym do Rady na podstawie przepisów ordynacji wyborczej oraz innych ustaw np. Prawo o ustroju sądów powszechnych (wybory ławników);
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj. koordynowanie sporządzania sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy:samorząd/transport”;
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu;
 • planowanie i organizowanie dyżurów i spotkań radnych z wyborcami;
 • planowanie i koordynowanie wyjazdów służbowych oraz szkoleń radnych;
 • zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno-organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów;
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych;
 • prowadzenie zbioru dokumentacji pokontrolnej z kontroli dokonywanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta;
 • opracowywanie i współpraca z Radą Miasta nad projektem statutu Miasta.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.