Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

ul. Floriana 9​
Naczelnik: Dariusz Boguszewski

46 819-51-90  Naczelnik
46 832-57-74  Planowanie inwestycji
46 819-51-92  Planowanie przestrzenne i planowanie inwestycji


Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

Do zadań Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestyycji należą m.in. sprawy dotyczące planowania przestrzennego i planowania inwestycji, w tym: opracowywanie polityki przestrzennej miasta, oceny zmian w zagospodarowaniu miasta, analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej „studium”) oraz planów zagospodarowania przestrzennego (zwanych daje „planami miejscowymi”), sporządzanie projektu „studium” i jego zmian, sporządzanie projektów „planów miejscowych” i ich zmian, monitorowania skutków rzeczowych i finansowych uchwalanych „planów miejscowych”, sporządzanie opracowań towarzyszących m.in. opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz skutków finansowych, sporządzanie koncepcji i projektów zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych inwestycji komunalnych, współdziałanie z innymi organami, jednostkami w zakresie realizowanych zadań własnych, inne opracowania dotyczące rozwoju przestrzennego miasta, gromadzenia danych z zakresu planowania przestrzennego i ich przetwarzania, estetyki przestrzeni publicznej, oraz innych, a w szczególności:

w zakresie opracowywania polityki przestrzennej miasta, oceny zmian w zagospodarowaniu miasta, analizy wniosków o sporządzenie lub zmianę „studium” oraz „planów miejscowych”:

 • opracowanie strategii rozwoju przestrzennego,
 • opracowywanie analiz społecznych, środowiskowych i ekonomicznych,
 • opracowanie oceny zmian zagospodarowania miasta, aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych,
 • przygotowanie harmonogramu sporządzania planów miejscowych,
 • opracowywanie analiz zasadności do sporządzenia lub zmiany „studium” i „planów miejscowych”,
 • w zakresie „studium” oraz jego zmian:
  • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „studium” oraz jego zmian,
  • sporządzanie projektu „studium” oraz jego zmian,
  • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem „studium” oraz jego zmian zgodnie z procedurą formalno – prawną określoną w przepisach odrębnych,

w zakresie sporządzania „planów miejscowych” i ich zmian:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „planów miejscowych” oraz ich zmian,
 • sporządzanie „planów miejscowych” i ich zmian,
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem „planów miejscowych” oraz ich zmian zgodnie z procedurą formalno – prawną określoną w przepisach odrębnych,
 • w zakresie monitorowania skutków rzeczowych i finansowych uchwalanych „planów miejscowych”, sporządzania opracowań towarzyszących m.in. opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz skutków finansowych:
  • opracowywanie, co najmniej raz w roku, zestawienia inwestycji publicznych wynikających z obowiązujących „planów miejscowych” oraz przekazanie zestawienia jednostkom miejskim/wydziałom Urzędu Miasta, właściwym do realizacji tych inwestycji,
  • opracowywanie, co najmniej raz w roku, zestawienia wydatków finansowych wynikających z obowiązujących „planów miejscowych” z tytułu obniżenia wartości nieruchomości lub konieczności nabycia nieruchomości zapisanych w „planach miejscowych” jako cel publiczny oraz przekazanie zestawienia wydziałom Urzędu Miasta, właściwym do realizacji wydatków finansowych,

w zakresie sporządzania koncepcji i projektów zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych inwestycji komunalnych:

 • współpraca z władzami miasta przy formułowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie uwarunkowań ich realizacji,
 • opracowywanie założeń projektowych inwestycji miejskich,
 • opracowywanie i/lub nadzór nad opracowaniem projektów budowlanych inwestycji miejskich,
 • pełnienie nadzoru autorskiego inwestycjami miejskimi prowadzonymi w oparciu o opracowane przez siebie projekty budowlane,
 • opracowywanie specyfikacji do zleceń zewnętrznych projektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zleceniem zewnętrznym projektów budowlanych,
 • współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta w zakresie realizacji wykonywanych opracowań,
 • opracowanie projektów zieleni publicznej w ramach opracowań realizowanych w biurze,
 • w zakresie współdziałania z innymi organami, jednostkami w zakresie realizowanych zadań własnych:
  • współpraca z samorządami gmin sąsiednich – opiniowanie projektów „studium” i „planów miejscowych” (lub ich zmian) gmin sąsiednich,
  • współpraca z samorządem województwa – opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • przygotowywanie opinii dotyczących programów i polityk wojewódzkich, metropolitalnych, rządowych oraz projektów ustaw,
  • współpraca ze Stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami wyższymi w zakresie kształtowania rozwoju przestrzennego Miasta,
  • współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w koordynowaniu gospodarki gruntami poprzez:
   • opiniowanie wniosków dotyczących zbycia lub wydzierżawienia terenów miejskich,
   • opiniowanie wnioskowanych przyłączeń terenów miejskich do działek prywatnych,
   • opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości,

w zakresie innych opracowań dotyczących rozwoju przestrzennego miasta:

 • wykonywanie lub współudział w realizacji opracowań dotyczących rozwoju przestrzennego wynikających z przepisów odrębnych, w tym ustawy o rewitalizacji, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • opracowywanie wytycznych i współudział w organizacji konkursów urbanistyczno – architektonicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz, studiów i koncepcji oraz opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca i obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

w zakresie gromadzenia danych z zakresu planowania przestrzennego i ich przetwarzania:

 • opracowywanie i wdrażanie projektu SIT,
 • współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie tworzenia Centralnej Bazy Danych Planowania Przestrzennego (CBDPP) oraz informatycznych narzędzi wspomagających sporządzanie „Studium”, jego zmian, „planów miejscowych” i ich zmian oraz innych opracowań planistycznych,
 • prowadzenie rejestrów „Studium”, jego zmian, „planów miejscowych” i ich zmian oraz wniosków o sporządzenie ich sporządzenie lub zmianę,

w zakresie estetyki przestrzeni publicznej opiniowanie projektów pomników, dzieł plastycznych oraz projektów tablic i reklam

Ponadto do zadań Wydziału należy:

 • prowadzenie bieżących spraw w zakresie korespondencji, sprawozdawczości i archiwizowania akt,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych” we współpracy z Referatem Zamówień Publicznych,
 • przestrzeganie ustaw o „Ochronie danych osobowych”, o „Ochronie informacji niejawnych” i „Dostępie do informacji publicznej”,
 • opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie zadań Wydziału,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 • działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.