Zarządzenie nr 98.2023 - powołanie komisji konkursowych

Publikujemy Zarzędzenie nr 98.2023 Prezydenta Miasta Skeirniewice w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 98.2023

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i uchwały Nr L/166/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7855) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice:

1. Komisja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

2/ Barbara Jarczewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;

3/ Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

4/ Natalia Bielska - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 2

Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych w 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Obsługę techniczną komisji wymienionych w § 1 powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.