Zarządzenie (11.2023) - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, turystyki i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie z dnia 18.01 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji w 2023.

ZARZĄDZENIE nr 11.2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w związku z uchwałą Nr L/166/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7855), zarządzam co następuje:

§ 1.
    1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
        1) Turystyki i krajoznawstwa;
        2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
        3) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  w 2023 r., zwany dalej konkursem.
    2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

§ 3
    1. Ogłaszam nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1.
    2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu   Miasta Skierniewice.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Szczegóły w załączeniu.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.