Stypendia edukacyjne

Od 2009 roku Prezydent Miasta na podstawie Uchwały Nr LI/31/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów (z późn. zm.) przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne.

Stypendium przyznawane jest, za dany rok szkolny, uczniom klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej, uczniom szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych, w tym również uczniom szkół specjalnych i integracyjnych oraz  artystycznych. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałym na terenie miasta Skierniewice, po spełnieniu jednego z następujących warunków:

  • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z obowiązkowych zajęć edukacyjnych* na poziomie co najmniej:

w klasie VI szkoły podstawowej – średnia ocen 5,5, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – średnia ocen 5,2,

w klasie VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjalnych - średnia ocen 5,3, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – średnia ocen 5,0,

w szkole ponadpodstawowej – średnia ocen 5,0, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – średnia ocen 4,8;

  • są laureatami konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) i uzyskali minimalną średnią ocenz obowiązkowych zajęć edukacyjnych* na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
  • są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, uzyskali w w/w formach miejsca od I do III i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych* na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, a w przypadku uczniów szkół specjalnych, są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali w w/w formach miejsca od I do III.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

  • dyrektorzy szkół;
  • rodzice uczniów, po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
  • pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci, po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
  • dyrektorzy placówek kultury;
  • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie  Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, do dnia 31 lipca każdego roku.

* do średniej ocen nie wlicza się oceny z religii / etyki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.