Sesje Rady Miasta

L Sesja Rady Miasta Skierniewice

29 listopada 2022 roku o godz. 16.00 w Muzeum Historycznym Skierniewic odbędzie L Sesja Rady Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) zwołuję L sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 29 listopada 2022 roku o godz. 16.00 w Muzeum Historycznym Skierniewic, ul. Stefana Batorego 64 J.

Materiały merytoryczne dostępne pod linkiem: kliknij 

Porządek dzienny: 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII.2022 z XLVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej 
w dniu 27 października 2022 roku oraz Nr XLIX.2022 z XLIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 8 listopada 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 
2022-2040.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-fragmenty miasta Skierniewice położone w rejonie ul. S. Domarasiewicza, 
ul. Warszawskiej, ul. św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy Starbacicha, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/89/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Mszczonowską, Pomologiczną, S. Rybickiego, J. Sobieskiego 
i H. Sienkiewicza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Czerwonej i Marii Skłodowskiej - Curie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Skierniewice.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu tych nieczystości na terenie Gminy Miasta Skierniewice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Miasta Skierniewice. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/11 o powierzchni 0,1012 ha, położonej w obrębie 5, przy ul. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 558/5 o pow.0,3166 ha, położonej przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach (obręb 2).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.  
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie miasta Skierniewice w 2023 roku. 
 22. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2023 rok.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.
 27. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2021/2022.
 28. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2022 roku.
 29. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 października 2022 roku do 17 listopada 2022 roku.  
 30. Interpelacje i zapytania radnych. 
 31. Wolne wnioski i oświadczenia.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.