Nieodpłatna Pomoc Prawna Dla Mieszkańców Miasta Skierniewice

 

ZAPISY TELEFONICZNE POD NUMEREM 46 834-51-78
ul. Senatorska 12

punkt obsługi interesanta w holu | parter 

Urząd Miasta Skierniewice zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest realizowana w następujących punktach według poniższego harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY

ADRES DYŻURÓW

DNI i GODZINY

DANE KONTAKTOWE

PUNKT NR 1

Punkt Radców Prawnych/Adwokatów

Urząd Miasta Skierniewice

ul. Senatorska 12, punkt obsługi interesanta w holu | parter

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Pn. godz. 12-16

ZAPISY, INFORMACJE:

poniedziałek –piątek

godz. 8.00 -16.00

46 834 51-78

www.skierniewice.eu

Wt. godz. 12-16

Śr. godz. 12-16

Czw. godz. 12-16

Pt. godz. 12-16

PUNKT NR 2

Punkt Organizacji Pozarządowej

Fundacja CELESTE z Łodzi

Pn. godz. 8-12

Wt. godz. 8-12

Śr. godz. 8-12

Czw. godz. 8-12

Pt. godz. 8-12

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
 • USŁUGI ON-LINE
  Strona informacyjna pod adresem domeny np.ms.gov.pl. Znajdą na niej Państwo:

  • szczegółowe informacje dotyczące usług nieodpłatnej pomocy (dostosowane do sytuacji epidemicznej oraz kryzysu uchodźczego),
  • informacje o dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • informacje o dostępności systemu nieodpłatnej pomocy dla cudzoziemców,
  • szczegółową listę punktów specjalistycznych oraz punktów, w których pomoc udzielana jest w językach obcych,
  • historie prawdziwe, czyli przykłady spraw, z jakimi mogą do punktów zwracać się beneficjenci,
  • aktualności z najciekawszymi i najważniejszymi wydarzeniami, tj. trwające zapisy na Konkurs Dobrych Praktyk.

  Profil „Nieodpłatna Pomoc” na platformie Facebook, na którym publikowane będą:

  • informacje o nadchodzących oraz trwających konkursach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • informacje o szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • materiały edukacyjne z zakresu prawa,
  • materiały promocyjne mające na celu przybliżenie usług nieodpłatnej pomocy społeczeństwu oraz zwiększenie zaufania do nich.

  Serdecznie zapraszamy do wykorzystywania w systemie nieodpłatnej pomocy dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Standardów Obsługi Interesanta. Dzięki nim Wykonawcy w toku udzielanej porady mogą korzystać z gotowych pism procesowych, a pracownicy starostw powiatowych wykorzystać gotowe zasady postępowania z potencjalnym beneficjentem nieodpłatnej pomocy.

  Materiały te zawierają podstawowe informacje dotyczące zagadnień, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów, wskazują w jaki sposób zrealizować daną usługę (sprawę) prowadzoną przez sądy powszechne. Są to konkretne instrukcje działania dla interesanta, udzielane zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą, zarówno w sposobie obsługi, jak i treści informacji.

  Katalogi usług oraz karty usług są stale aktualizowane, stosownie do zmian zachodzących w przepisach prawa.

  > Katalogi usług oraz karty usług

  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady, co do zasady, udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy. Udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,    
 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,    
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.    
 • uzyskaniu wsparcia w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Na czym, polega nieodpłatna mediacja?
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzeniu mediacji;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnej mediacji

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej/mediacji, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnej mediacji. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnej mediacji osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce znajdującej się przed lokalem, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatna mediacja, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem tel.: 46 834-51-77 lub na adres poczty elektronicznej: m.denisiuk@um.skierniewice.pl, listownie na adres Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.