OGŁOSZENIE - plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego pomiędzy ulicami: gen. Aleksandra Narbuta Łuczyńskiego, Szarych Szeregów, mjr Henryka Sucharskiego, 19 - Lutego i Armii Krajowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2023 r. poz. 1688), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/67/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: gen. Aleksandra Narbuta Łuczyńskiego, Szarych Szeregów, mjr Henryka Sucharskiego, 19 - Lutego i Armii Krajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 17 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9, pokój 20 w godzinach 8.00 - 16.00. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw (w/wym. opracowaniami) na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/ogloszenia_i_komunikaty/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 r. w budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9, pokój 20 w godz. 1500 - 1700.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: umskier@um.skierniewice.pl lub za pomocą platformy ePUAP. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Skierniewice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r.
 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.