Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ulice Jana III Sobieskiego i Unii

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany planu miejscowego oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Skierniewice uchwały Nr LXVI/19/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Jana III Sobieskiego i Unii Europejskiej. Zawiadamiam, iż projekt planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów do dnia 16 maja 2024 r. Wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Miasta lub pocztą na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice w Biurze Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji, ul. Floriana 9 pok. 20,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: umskier@um.skierniewice.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek zgodnie z art. 8g ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, jeśli taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, a także rodzaj własności nieruchomości. Fakultatywnie wnioskodawca może podać dodatkowe dane do kontaktu takie, jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Skierniewice.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w/wym. uchwałą) w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice w Biurze Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji przy ul. Floriana 9 pok. 20 lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/uchwaly_rady_miasta_rok_2023

Wniosek można wypełnić na wzorze formularza, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skierniewicach https://www.bip.um.skierniewice.pl/ zakładki: Prawo Miejscowe/ Planowanie Przestrzenne/ Wzór pisma do planu - FORMULARZ

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.