Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Senatorska 12
Naczelnik:Piotr Zawadzki


tel. 46 834-51-69, e-mail:p.zawadzki@um.skierniewice.pl


Do zadań wydziału należy prowadzenia spraw dot. obsługi, eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia oraz sprawy dotyczące m.in. najmu lokali, dodatków mieszkaniowych, ochrony środowiska naturalnego i przyrody. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska prowadzi sprawy dotyczące m.in.: obsługi, eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia komunalnego, najmu lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych, ochrony środowiska naturalnego i przyrody, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • utrzymywanie w należytym stanie komunalnych terenów zieleni (w tym w pasie drogowym),
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach, będących własnością i zarządzanych bezpośrednio przez Miasto,
 • utrzymanie w należytym stanie terenów komunalnych i będących własnością Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników na terenie miasta,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • prowadzenie spraw dot. publicznych studni, fontann, zdrojów ulicznych oraz wody zużytej na cele przeciwpożarowe,
 • prowadzenie spraw związanych z określaniem wymagań oraz decyzjami dot. prowadzenia działalności w zakresie: zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta,
 • prowadzenie spraw dot. przejęcia w trybie wykonania zastępczego obowiązku utrzymania czystości i porządku w sposób określony właściwą ustawą wówczas gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług zakładu lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie spraw dot. utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych,
 • prowadzenie spraw dot. znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
 • prowadzenie spraw dot. zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,
 • prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia źle traktowanego
 • wydawanie zezwoleń i cofanie wydanych zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom i funkcjonowaniem schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie pozostałych spraw, będących w kompetencji organów gminy, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i uchwał podjętych przez Radę Miasta na podstawie delegacji w niej zawartych,
 • prowadzenie spraw dot. zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, które mają być pochowane na terenie Miasta,
 • wydawanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
 • powoływanie w razie braku lekarza osoby, która dokonuje oględzin zwłok w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny,
 • organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych dokonywanego na wniosek właściwego organu do najbliższego szpitala (lub zakładu medycyny sądowej),
 • sprawowanie nadzoru wobec zarządców cmentarzy na terenie Miasta,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
 • realizacja zadań powierzonych Miastu w porozumieniu zawartym z Wojewodą Łódzkim, dotyczącym przejęcia obowiązku utrzymania obiektów grobownictwa wojennego, w tym m.in. pielęgnacji, konserwacji, remontów, napraw i ewidencji obiektów,
 • zarządzanie i zezwalanie na ekshumację zwłok z grobu wojennego i przeniesienia ich do innego grobu lub sprowadzenie z zagranicy,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury i urządzeń oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowaniem kosztów tej konserwacji - do usunięcia znajduje się w Wydziale Dróg
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenach komunalnych,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem rzeki, jako odbiornika wód opadowych oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,
 • realizacja zadań związanych z dekoracją Miasta z okazji świąt i rocznic państwowych i miejskich,
 • realizacja zadań związanych z ponoszeniem przez miasto kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
 • prowadzenie spraw powierzonych organom gminy i powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem mieniem komunalnym oraz zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym przez organy Miasta,
 • rozpatrywanie i weryfikacja wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta bądź zamiany zajmowanego lokalu,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu dla osób objętych ostatecznymi listami uprawnionych i zakwalifikowanych do zawarcia w danym roku umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokonujących zamiany zajmowanych lokali oraz uprawnionych z innych tytułów,
 • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w wyniku realizacji prawomocnych wyroków sądowych o eksmisji zaopatrzonych w klauzulę wykonalności, wydanych po dniu 12.11.1994r.,
 • regulacje tytułów prawnych do zajmowania lokalu, w tym: wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do zajmowanego lokalu jak również pism uznających bądź odmawiających uznania uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 • przeprowadzanie eksmisji z lokalu na podstawie wydanych i nie wykonanych przed dniem 12.11.1994r. prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych,
 • wyrażanie zgody na bezpłatne używanie lub podnajem całego bądź części lokalu,
 • realizowanie pozostałych zadań związanych z najmem lokali mieszkalnych w zasobach Miasta,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przyznawania, wstrzymywania bądź cofania dodatków mieszkaniowych na zasadach określonych właściwą ustawą oraz aktami wykonawczymi,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada swoje udziały,
 • nadzór merytoryczny nad spółkami komunalnymi: Zakład Utrzymania Miasta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Energetyka Cieplna Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych ,,ARS.”

Referat Ochrony Środowiska

W strukturze  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska funkcjonuje:

Referat Ochrony Środowiska
ul. Senatorska 12
Zastępca Naczelnika: Jan Jakimowicz
tel. 46 819-44-01, email: j.jakimowicz@um.skierniewice.pl  
tel. 46 834-51-73 email: m.rdest@um.skierniewice.pl , a.kotynia@um.skierniewice.pl

 

Referat Ochrony Środowiska prowadzi sprawy dotyczące m.in.: ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi. Referat udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie oraz prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. W szczególności do zadań Referatu należy:

 • prowadzenie postępowań oraz przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektów decyzji w dot. pozwoleń:
  - zintegrowanych,
  - na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
   - na wytwarzanie odpadów, 
 • prowadzenie okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych, 
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, 
 • opracowanie programu ochrony środowiska, jego aktualizowanie i  sporządzanie raportów z jego realizacji, 
 • zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska, prowadzącego instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, 
 • nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną eksploatującą instalację lub urządzenie obowiązku:
  - ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
  - przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów wielkości emisji oraz przyjmowanie od nich informacji o wielkościach emisji,
 • przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz ewentualne wydawanie w drodze decyzji sprzeciwu o rozpoczęciu eksploatacji przez tego typu instalacje,
 • wydawanie decyzji w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • przyjmowanie oraz przekazywanie marszałkowi województwa informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • sprawowanie (wraz ze strażą miejską) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
 • przygotowanie wystąpień do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji WIOŚ, jeżeli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 • wydawanie decyzji – zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów bądź przetwarzania odpadów lub zbierania i przetwarzania odpadów,
 • wzywanie posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie ich przetwarzania lub zbierania naruszającego przepisy ustawy o odpadach lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem do niezwłocznego zaniechania naruszeń oraz cofanie wydanego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli mimo wezwania posiadacz odpadów nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
 • nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie okresowego badania jakości gleby i ziemi,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów, jakości gleby i ziemi,
 • wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
 • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody dotyczącej zmiany stanu wody na gruntach właścicieli,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości na wniosek władającego,
 • naliczanie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów,
 • odraczanie lub umarzanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach określonych ustawą o ochronie przyrody,
 • wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za: usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
 • prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, występujących na terenie miasta,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
 • opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
 • wydawanie uzgodnień do wniosków o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • wydawanie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych,
 • przyjmowanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
 • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych w przypadkach określonych ustawą,
 • zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 • nakazywanie w drodze decyzji podmiotom wykonującym prace geologiczne dokonania dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek,
 • zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskiech, geologicznej złóż kopalin,
 • rozporządzanie informacja geologiczną oraz udostępnianie informacji geologicznej,
 • ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków oraz opłat za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin bez wymaganej koncesji,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru, jako organ administracji geologicznej,
 • nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo projektem prac geologicznych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania w zakresie: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku lub recyklingu przez miasto lub podmiot działający w jego imieniu oraz wydatkach poniesionych na te działania w ciągu roku kalendarzowego oraz przekazywanie sprawozdania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • podejmowanie działań, jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej o ile nie są zastrzeżone dla innych organów administracji,
 • wydawanie decyzji dla wytwórców odpadów na gospodarowanie odpadami z wypadków jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia lub ochrony środowiska,
 • gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych właściwymi przepisami,
 • wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony środowiska określonych przepisami prawa będących w kompetencji powiatu i gminy.
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zapewnianie środków na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśna,
 • określanie, w drodze decyzji, zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
 • zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów likwidacji szkód, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez Nadleśniczego, w odniesieniu do lasów niepozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków właścicielom lub użytkownikom wieczystym gruntów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
 • uznanie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w drodze decyzji, po uzgodnieniu z jego właścicielem i zaopiniowaniu przez Radę Miasta,
 • zlecanie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 • zatwierdzanie po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego uproszczonego planu urządzania lasu,
 • zlecanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • określanie, w drodze decyzji, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu, w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego uproszczony planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania dla lasów rozdrobnionych,
 • nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania obowiązków trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz zadań zawartych w decyzji określającej zadania dla lasów rozdrobnionych.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.