Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

  1. stypendium szkolne; 
  2. zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice,:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

  1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
  2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w nie może być większa niż kwota 528 zł netto ( art. 8 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, dla których siedziba znajduje się na terenie Miasta Skierniewice lub Urzędzie Miasta Skierniewice w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

  • długotrwałej choroby;
  • śmierci jednego z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
  • klęski żywiołowej (np. powódź, pożar, huragan).

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, dla których siedziba znajduje się na terenie Miasta Skierniewice lub Urzędzie Miasta Skierniewice w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.