Wydział Finasowy

ul. Rynek 1
Naczelnik: Mariola Broniarek


tel. 46 834-51-24, e-mail: m.broniarek @um.skierniewice.pl

Wydział Finansowy prowadzi sprawy dotyczące budżetu Miasta, nadzoru nad działalnością finansową miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • opracowanie założeń do projektu budżetu Miasta,
 • przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
 • opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta,
 • przekazanie podległym jednostkom organizacyjnym Miasta planów finansowych dochodów i wydatków, wynikających z podziału kwot ujętych w uchwale budżetowej,
 • przygotowanie dla wojewody planów finansowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 • analiza wykonywania budżetu Miasta, przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie, oraz opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń powodujących skutki finansowe,
 • opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta,
 • opracowanie i aktualizowanie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej,
 • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i klasyfikacją budżetową jako wyodrębnione urządzenia księgowe tzw. jednostki w systemie komputerowym, a mianowicie:

- organ – dochody i wydatki budżetu gminy i powiatu, przychody i rozchody budżetu,
- jednostka budżetowa (Urząd) – dochody i wydatki gminy i powiatu,
- inwestycje gminne i powiatowe,
- Fundusz Ochrony Środowiska – gminny i powiatowy,
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- sumy depozytowe obejmujące: dopłaty mieszkańców do budowy inwestycji tj. kanalizacji, wodociągów wg poszczególnych zadań inwestycyjnych, wpłaty i wypłaty wadiów, wpłaty i zwroty zabezpieczeń należytego wykonania robót, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania robót w formie bezgotówkowej,
- środek specjalny – zajęcie pasa drogowego,
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu tabelarycznym wraz z odpisami umorzeniowymi.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w ww. jednostkach komputerowych

- księgi głównej,
- ksiąg pomocniczych (komputerowe zbiory danych uzgodnione z saldami i -- zapisami na kontach księgi głównej) dla: rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży, operacji zakupu, kosztów operacji gotówkowych.

 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • wnioskowanie o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i jej przewodniczącego, wycena spisanych składników majątku oraz porównanie ilości oraz wartości poszczególnych składników majątku ustalonych w toku spisu z natury z ilością i wartością tych składników wynikających z ewidencji księgowej, rozliczenie różnic,
 • ewidencja analityczna majątku trwałego, wyposażenia i materiałów z podziałem na grupy,
 • ewidencja wydatków inwestycyjnych i rozliczanie poszczególnych zadań,
 • ewidencja zaangażowania wydatków Urzędu,
 • sporządzanie przelewów,
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • rozliczanie zaliczek,
 • rozliczanie ryczałtów samochodowych,
 • sporządzanie list wypłat diet radnych,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w zakresie podatku VAT, miesięczne rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7,
 • sporządzanie jednostkowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz bilansu Urzędu,
 • przyjmowanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz bilansów od jednostek samorządu terytorialnego, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytoryczna kontrola sprawozdań,
 • sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz bilansów na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek oraz sporządzanie bilansu organu,
 • sporządzanie dla Wojewody informacji o realizacji budżetu ze środków pochodzących z dotacji,
 • prowadzenie obsługi kasowej, w szczególności:

- przyjmowanie gotówki, papierów wartościowych i depozytów,
- codzienne odprowadzanie do banku przyjętej w danym dniu gotówki  do kasy,
- wypłacanie gotówki na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione,
- sporządzanie raportów kasowych.

 • prowadzenie rachuby płac, a w szczególności:

- sporządzanie list płac,
- naliczanie premii i sporządzanie list płac dla pracowników obsługi,
- naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,
- rozliczanie składek Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
- sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego i rocznych rozliczeń oraz dyspozycji przelewowych,
- naliczanie ekwiwalentów, nagród jubileuszowych, odpraw, nagród rocznych dla pracowników,
- sporządzanie dla GUS kwartalnych sprawozdań Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników dla celów emerytalno-rentowych i innych,
- imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników z całego okresu zatrudnienia,
- prowadzenie ewidencji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie,
- ustalanie kapitału początkowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

 • prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach budżetowych oraz innych jednostkach korzystających z dotacji budżetu Miasta,
 • sporządzanie projektów uchwał w sprawach zaciągania pożyczek lub kredytów,
 • opracowywanie wniosków do banków w sprawach zaciągania kredytów.
 • terminowe przekazywanie dochodów Skarbu Państwa do Urzędu Wojewódzkiego ( dwa razy w miesiącu),
 • udzielanie wydziałom i jednostkom powiązanym z budżetem miasta instruktażu w zakresie przepisów finansowych,
 • egzekucja należności cywilnoprawnych,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, z bankami i urzędami  skarbowymi,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
 • rozliczanie dotacji w organizacjach pozarządowych.

Referat Dochodów

W strukturze Wydziału Finansowego funkcjonuje:

Referat Dochodów
ul. Rynek 1
tel. 46 834-51-28

Referat dochodów podlega bezpośrednio skarbnikowi. Do zadań referatu należy ewidencja analityczna w zakresie opłat skarbowych, wieczystego użytkowania, dzierżaw i innych umów cywilno-prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu.

W szczególności do zadań Referatu należy:

 • ewidencja analityczna w zakresie opłaty skarbowej, wieczystego użytkowania, dzierżaw i innych umów cywilno-prawnych oraz obsługa interesantów w zakresie wymienionych opłat,
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
 • sporządzanie projektów uchwał w sprawach podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od psów,
 • przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków,
 • dokonywanie zmian zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów i budynków (kupno-sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i gruntów rolnych),
 • dokonywanie w ciągu roku korekt wymiaru podatków na podstawie złożonych deklaracji od osób prawnych i informacji podatkowych od osób fizycznych,
 • wymiar podatków i wysyłanie decyzji podatkowych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego w sprawach dotyczących odroczeń terminu płatności, rozkładania na raty, umarzania zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportu i  przygotowanie projektów decyzji w w/w zakresie,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej przypisów i odpisów, wpłat dokonywanych w kasie Urzędu i za pośrednictwem banku, zwrotów nadpłat w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu, użytkowania wieczystego, użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, dzierżawy terenów, dzierżawy terenów Skarbu Państwa, opłaty adiacenckiej, opłaty skarbowej, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • podejmowanie czynności windykacyjnych z tytułu zaległości w/w podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty,
 • bezpośrednia współpraca z Wydziałem Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w celu bieżącej aktualizacji użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego własności,
 • przeliczanie i aktualizacja przypisów w przypadku rozłożeń na raty opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie opłaty skarbowej, wystawianie decyzji w przypadku wystąpienia nadpłaty w opłacie skarbowej,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowej w terenie w zakresie zgodności nieruchomości wykazanych w deklaracjach i informacjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymywania bonów paliwowych,
 • wystawianie dowodów wpłat podatków i wszelkich innych opłat uiszczanych w kasie Urzędu,
 • ewidencjonowanie i windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich,
 • sporządzanie sprawozdań: miesięcznych, kwartalnych i rocznych wynikających z zadań Referatu,
 • wdrożenie procedury wynikającej z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • współpraca z bankami i Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach przedstawiciela do Izby Rolniczej,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.