Aktualności NGO

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu m.in.: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu, działalności na rzecz mniejszości.

Dotyczy zadań publicznych:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:
a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci w nich uczestniczących
c) organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym
d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym

Ochrona i Promocja Zdrowia:

1. Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia
2. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci
Promocja i organizacja wolontariatu:

Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych
2. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych

Ratownictwo i ochrona ludności:
1.Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym
2. Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.