Aktualności NGO

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu:
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do 5 lutego 2021 roku do godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub w Wydziale Kultury i Promocji, ul. Senatorska 12 pok. 12, 96-100 Skierniewice.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 pok. 12, 96-100 Skierniewice.

W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.

Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:

  • zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.

Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członków komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonanego wyboru.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.