Edukacja

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół w roku 2021/2022

Znamy terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2021/2022 Jeżeli Wasze dziecko wybiera się w tym roku do przedszkola lub szkoły to koniecznie zapoznajcie się z dokumentem poniżej.

Zarządzenie Nr 7.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, określa się terminy, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, określa się terminy, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określają:

  1. uchwała Nr XXXV/26/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 roku poz. 1721 i poz. 2720);
  2. uchwała Nr XXXV/27/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 roku poz. 1722).

§ 4. Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 przedszkole lub szkoła podstawowa przeprowadza w przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole lub szkoła podstawowa będzie dysponowało/ła wolnymi miejscami.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice wraz z treścią uchwał wymienionych w § 3 zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7.2021

Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21 stycznia 2021 roku

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w tym terminy składania dokumentów

Lp

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

do 31 stycznia 2021 r.

do 31 stycznia 2021 r.

2

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 - 26 marca 2021 r.

do godz. 17.00

14 - 18 czerwca 2021 r.

do godz. 17.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29 marca – 2 kwietnia 2021 r.

do godz. 13.00

21 - 25 czerwca 2021 r.

do godz. 13.00

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2021 r.

godz. 15.00

25 czerwca 2021 r.,

godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia

9 kwietnia 2021 r.,

godz. 10.00

30 czerwca 2021 r.,

godz. 10.00

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego

5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

8

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

9

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania odwołania


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7.2021

Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21 stycznia 2021 roku

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w tym terminy składania dokumentów

Lp

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły podstawowej

do 31 stycznia 2021 r.

do 31 stycznia 2021 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w oddziałach sportowych tej szkoły

do 26 lutego 2021 r.

do 26 lutego 2021 r.

3

Zgłaszanie kandydatów mieszkających w obwodzie danej szkoły podstawowej

4 - 14 maja 2021 r. do godz. 17.00

----------

4

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dla dzieci mieszkających poza obwodem danej szkoły podstawowej

17 - 28 maja 2021 r. do godz. 17.00

2 - 6 sierpnia 2021 r. do godz. 17.00

5

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Skierniewicach

do 21 maja 2021 r.

do 9 sierpnia 2021 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach, listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

28 maja 2021 r.,

godz. 15.00

13 sierpnia 2021 r.

godz. 15.00

7

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

31 maja - 7 czerwca 2021 r.

do godz. 13.00

16 - 23 sierpnia 2021 r.

do godz. 13.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 czerwca 2021 r.

godz. 15.00

23 sierpnia 2021 r.

godz. 15.00

9

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8 - 11 czerwca 2021 r.

do godz. 17.00

24 - 27 sierpnia 2021 r.

do godz. 17.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 czerwca 2021 r.

godz. 15.00

30 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

 

 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.