Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Anna Walczak


e-mail:  tel. 46 834-57-76
tel. 46 834-51-77, - działalność gospodarcza, transport, karta dużej rodziny
tel. 46 834-51-78, - sport, nieodpłatna pomoc prawna
tel. 46 834-51-79, - rewitalizacja, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, realizacji strategii rozwoju miasta, współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, współdziałania na rzecz rodzin wielodzietnych, współdziałania na rzecz zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, prowadzi sprawy kultury fizycznej, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 1. współpraca z organami statystycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi w celu gromadzenia niezbędnych informacji ekonomicznych i społecznych,
 2. opracowywanie przy udziale innych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych projektów Strategii Rozwoju Miasta,
 3. opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących planowanych i realizowanych zadań ekonomicznych i społecznych, w szczególności dot. stopnia zaspakajania potrzeb społecznych, mechanizmów regulujących gospodarkę rynkową, tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia stopnia bezrobocia,
 4. przygotowywanie we współdziałaniu z innymi wydziałami projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
 5. prowadzenie analiz i monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 6. prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy:
 • udzielanie informacji osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą o różnych formach pomocy,
 • udzielanie informacji dotyczących rejestracji działalności gospodarczej, dostępnych form złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej,
 • prowadzenie bazy danych o zapleczu eksperckim i partnerach lokalnych,
 1. realizacja zadań w zakresie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
 • przyjmowanie, przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG,
 • potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy,
 • informowanie ministra właściwego do spraw gospodarki o wpisach w CEIDG niezgodnych ze stanem faktycznym oraz o wpisach w CEIDG osób zmarłych,
 • przesyłanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcy w zakresie posiadanego przez niego uprawnienia transportowego,
 • wezwanie przedsiębiorcy do uzupełnienia wniosku o wpis do CEIDG,
 1. kontrola działalności gospodarczej w zakresie posiadanego przez  przedsiębiorcę zezwolenia,
 2. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, polegających na zapewnieniu zainteresowanym:
 • wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 •  urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą  umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
 • dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,
 1. realizacja zadań w zakresie transportu drogowego:
 • udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

- samochodem osobowym,
- pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- taksówką,

 • udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
 • uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej obejmującej zasięgiem powiaty sąsiadujące,
 • powierzenie dokonania kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia innemu organowi państwowemu,
 • wezwanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie posiadanego uprawnienia,
 • zobowiązanie posiadacza zezwolenia do przedstawienia w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających, że spełnia on warunki do prowadzenia zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, określone w ustawie oraz w zezwoleniu,
 1. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz jednostkami organizacyjnymi i zakładami pracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom bezrobocia na terenie Miasta,
 2. przeprowadzanie procedur dotyczących wspierania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (dotacje, konkursy + kontrola dotacji)
 3. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym dotyczących także osób niepełnosprawnych oraz koordynacja działań podejmowanych w tym przedmiocie przez jednostki organizacyjne miasta,
 4. prowadzenie spraw związanych z programem Skierniewicka Rodzina PLUS oraz Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny;
 5. prowadzenie działań dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasto Skierniewice;
 6. udzielanie stosownej pomocy placówkom kultury fizycznej i organizacjom sportowym, itp. w realizacji ustawowych zadań miasta;
 7. współdziałanie dla rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród Prezydenta Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej;
 9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych stypendiów za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej;
 10. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 11. uczestniczenie w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad Spółką Ośrodek Sportu i Rekreacji NAWA Sp. z o.o. w zakresie spraw merytorycznych;
 12. wnioskowanie o założenie lub likwidację żłobka lub innego ośrodka opiekuńczego o zasięgu lokalnym i udzielanie pomocy tym instytucjom niezbędnej do prawidłowego ich funkcjonowania;
 13. zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej, a także określonym zakładom służby zdrowia przypadków zachorowań, podejrzenia o zachorowaniu i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości;
 14. prowadzenie spraw związanych z targowiskami miejskimi;
 15. wnioskowanie o wyrażenie zgody na utworzenie apteki otwartej, zmianę jej typu i unieruchomienie apteki;
 16. wnioskowanie o ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta;
 17. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 18. proponowanie dla terenu Miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 19. proponowanie zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;
 20. wnioskowanie o cofnięcie wydanego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 21. organizowanie na obszarze miasta innych zakładów lecznictwa odwykowego (innych niż całodobowe zakłady lecznictwa odwykowego oraz ośrodki terapii uzależnień);
 22. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia;
 23. popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji;
 24. współdziałanie z kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 25. opracowywanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 26. współdziałanie i zapewnienie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 27. zarządzanie na wniosek poradni przeciwgruźliczej:
 28. umieszczenia chorego na gruźlicę w szpitalu, w sanatorium przeciwgruźliczym lub w innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia,
 29. umieszczenia dzieci i młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodocianych, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą od otoczenia, a usunięcie tego niebezpieczeństwa w inny sposób jest niemożliwe,
 30. przymusowego leczenia dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych,
 31. tworzenie, przekształcanie, likwidacja zakładów opieki zdrowotnej;
 32. prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegającej narkomanii;
 33. opracowanie projektu programu przeciwdziałania narkomanii;
 34. przygotowanie decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii na obszarze Miasta, pokrywanie:
 • kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji,
 • kosztów przejazdu do zakładów opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,
 1. wydawanie w razie wystąpienia choroby zakaźnej na wniosek inspektora sanitarnego zarządzenia mającego na celu zapobieganie epidemii;
 2. przygotowanie dokumentów w związku z potrzebą zastosowania ulg i uprawnień wobec kombatantów;
 3. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej;
 4. zadania zlecone w zakresie pomocy dla kombatantów;
 5. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 6. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad fundacjami mającymi swoja siedzibę w Skierniewicach.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.