Wydział Organizycjny

ul. Rynek 1
Naczelnik: Arkadiusz Binek


tel. 46 834-51-10, e-mail: a.binek@um.skierniewice.pl

Wydział Organizacyjny zapewnia organizacyjną obsługę Kierownictwa urzędu, opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego i innych wewnętrznych unormowań prawnych, administruje systemami komputerowymi, bazami danych, prowadzi centralne rejestry zarządzeń, upoważnień i skarg, wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, referendów, spisów powszechnych, organizuje obsługę prawną Urzędu oraz sprawy kadrowe, szkoleń, fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu, zabezpiecza potrzeby urzędu w zakresie lokali biurowych, poligrafii, łączności i materiałów biurowych

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Prezydenta,
 • obsługa sekretariatu Prezydenta i Zastępców,
 • sporządzanie informacji o pracy Prezydenta w okresie między sesjami Rady,
 • czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,
 • opracowywanie projektów statutu miasta i regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy Urzędu, regulaminu wynagradzania oraz ich aktualizacja,
 • wykonywanie prac związanych z ogłoszeniem referendum gminnego, konsultacji społecznych, wyborów organów pomocniczych gminy oraz spisów powszechnych i rolnych,
 • wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami:
 • naczelnych organów Państwa (Sejmu, Senatu, Prezydenta RP,
 • samorządowych i bezpośrednich wyborów Prezydenta,
 • przedstawiciela do Izby Rolniczej.
 • Prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawa miejscowego oraz przekazywaniem ich do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym województwa,
 • Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego oraz udostępnianie go  zainteresowanym,
 • nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
 • realizowanie zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
 • gromadzenie zbioru aktów notarialnych i statutów spółek komunalnych oraz statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Miasta,
 • prowadzenie centralnych rejestrów:
 • zarządzeń Prezydenta,
 • skarg i wniosków,
 • aktów wewnętrznych,
 • upoważnień i pełnomocnictw,
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z członkostwa Miasta w  stowarzyszeniach gmin i związkach międzygminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zaleceń pokontrolnych i wniosków wynikających z kontroli problemowych i kompleksowych Miasta,
 • przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie informacji, opracowań, ankiet, analiz w zakresie zleconym przez Prezydenta,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego Urzędu, łącznie z aktualizacją oprogramowania, modernizacją sprzętu, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów sieciowych oraz bieżącą obsługą systemu,
 • nadzór nad systemami i programami informatycznymi urzędu,
 • wykonywanie innych prac związanych z informatyczną działalnością Urzędu,
 • realizacja zadań z zakresu służby ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • organizowanie zdań urzędu wynikających z ustawy o podpisie elektronicznym, o informatyzacji, działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządzanie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 1. W zakresie obsługi prawnej:
 • obsługa prawna Prezydenta i Rady oraz doradztwo prawne na rzecz Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Miasta, nie posiadających własnej obsługi prawnej,
 • uczestniczenie w rokowaniach, opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych Rady i Prezydenta,
 • opiniowanie pod względem prawnym umów cywilnoprawnych, umów  międzynarodowych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Prezydenta,
 • przygotowywanie korespondencji procesowej oraz zastępstwo przed organami sądowymi i administracyjnymi,
 • zapewnianie kobietom w ciąży opieki prawnej,
 • prowadzenie zbiorów dzienników promulgacyjnych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego).
 1. W zakresie kadr i szkoleń:
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyłączeniem kierowników placówek oświatowo – wychowawczych,
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń, oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kontrola, pomoc i instruktaż w zakresie prowadzenia akt osobowych w jednostkach organizacyjnych miasta i spółkach komunalnych,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w Urzędzie, podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
 • współdziałanie z urzędami pracy w przedmiocie organizacji staży dla absolwentów, robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie,
 • organizacja praktyk zawodowych studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich w Urzędzie,
 • udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym na ich wniosek,
 • wydawanie inwalidom wojennym i wojskowym na ich wniosek skierowań do pracy oraz rozpatrywanie spraw związanych z wyrażaniem zgody przez Prezydenta na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z inwalidą wojennym lub wojskowym.
 1. W zakresie technicznych warunków pracy:
 • zaopatrzenie materiałowo-techniczne, zakupy środków trwałych, wyposażenia i materiałów kancelaryjnych,
 • gospodarowanie środkami trwałymi, rzeczowymi i materiałami, drukami i pieczęciami,
 • prowadzenie spraw związanych z naprawą i konserwacją urządzeń i sprzętu,
 • administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie gospodarki lokalami Urzędu,
 • bieżące remonty związane z utrzymaniem stanu technicznego budynków Urzędu,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem,
 • zapewnienie łączności telefonicznej oraz obsługi poligraficznej,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem w Urzędzie przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi własnością Urzędu,
 • prowadzenie prenumeraty czasopism oraz wydawnictw fachowych,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu,
 • przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich, w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
 • przyjmowanie obwieszczeń o licytacji (art. 954 pkt 1, art. 945, art. 956 kpc),
 • wywieszanie w lokalu Urzędu obwieszczeń o likwidacji oraz ogłoszeń o ustalenie kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane (art. 144 § 2 kpc) oraz obwieszczeń i pism sądowych.

Referat Zamówień Publicznych

W strukturze Wydziału Organizacyjnego funkcjonuje:

Referat Zamówień Publicznych
ul. Rynek 1
tel 46 834-51-08

Wydział Organizacyjny-Referat Zamówień Publicznych uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi spółkami z udziałem Miasta w zakresie spraw formalno-organizacyjnych. Nadzór formalno-organizacyjny dotyczy gromadzenia zbioru aktów notarialnych spółek komunalnych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołania i zmian w składach rad nadzorczych spółek, bazy kandydatów na członków rad nadzorczych oraz innych spraw organizacyjnych wynikających z bieżącego funkcjonowania spółek.

Do zakresu działania referatu zamówień publicznych należy w szczególności:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie,
 • akceptowanie trybu zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • akceptowanie w zakresie zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówień i protokołów postępowania przetargowego,
 • udział w komisjach przetargowych i kontrola kompletności dokumentacji przetargowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie zamówieniami publicznymi,
 • współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w Urzędzie,
 • planowanie na podstawie danych z wydziałów harmonogramu zamówień publicznych na dany rok i sprawozdawczość z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie,
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie.

Administrator bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji zabezpiecza dane osobowe w systemie informatycznym, w szczególności przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym są przetwarzane dane osobowe oraz podejmuje działania w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Ewa Zarębska
ul. Rynek 1
tel. 046 834-51-16, e-mail:

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy do zadań Inspektora bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 • okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.