Wydział Inwestycji Kubaturowych

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik: Grażyna Gruchała


tel. 46 834-51-46, email: g.gruchala@um.skierniewice.pl

Wydział Inwestycji Kubaturowych prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz kapitalnych remontów obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją infrastruktury technicznej a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • systematyczne uaktualnianie i kompletowanie dokumentacji z zakresu infrastruktury technicznej w Mieście celem prowadzenia niezbędnych uzgodnień,
 • systematyczna analiza planu zagospodarowania przestrzennego w celu programowania wyprzedzającego uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 • przygotowanie okresowych informacji dla potrzeb Prezydenta oraz Rady o realizacji infrastruktury technicznej, występujących trudnościach oraz ujawnionych nowych potrzebach w tym zakresie,
 • prowadzenie bieżących uzgodnień przy wydawaniu pozwoleń na budowy przez Wydział Architektury i Budownictwa w zakresie infrastruktury technicznej,
 • współpraca w zakresie planowania infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących z wydziałami Urzędu,
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej do planowanej inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z kapitalnymi remontami budynków urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
 • przygotowanie terenów pod inwestycje, a zwłaszcza zapewnienie wyprzedzającego wyposażenia tych terenów w urządzenia komunalne i pozostałą infrastrukturę techniczną,
 • przekazywanie placów budowy wykonawcom,
 • zapewnienie pierwszego wyposażenia technicznego realizowanych inwestycji – zakup realizowany w drodze przetargu,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego w realizowanych inwestycjach oraz zadaniach polegających na modernizacji lub remoncie istniejących obiektów lub urządzeń,
 • kontrola właściwej jakości robót budowlano-montażowych realizowanych inwestycji, zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • kontrola wyrobów budowlanych zastosowanych na prowadzonych budowach pod kątem posiadania stosownych badań i certyfikatów dopuszczających je do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • kontrola, jakości wykonanych robót w modernizowanych i remontowanych obiektach i ich zgodności z opracowaną dokumentacją techniczną,
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego na budowach realizowanych przez Urząd,
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości GUS z zakresu działalności inwestycyjnej,
 • przygotowywanie wymaganych dokumentów przetargowych do opracowania projektu technicznego na wykonanie kapitalnego remontu lub modernizacji między innymi: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej na podstawie wniosków przedstawionych przez właściwych dyrektorów i zatwierdzonych przez Prezydenta,
 • organizowanie rozruchów technologicznych i dokonywanie odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,
 • dokonywanie rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjnych oraz oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie się kosztów inwestycji,
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów do uruchomienia finansowania noworozpoczynanych zadań inwestycyjnych Miasta,
 • prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń, prowadzenie wykazu spraw spornych, przestrzeganie terminów procesowych i umownych,
 • zbieranie materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji technicznej,
 • koordynacja przemieszczeń mas ziemnych na placach budów ze szczególnym uwzględnieniem odzysku oraz składowania ziemi żyznej,
 • udział w komisji powoływanej do ustalenia usterek w okresie gwarancyjnym, ustalenie zakresu robót związanych z usunięciem tych usterek oraz kontrola terminowości ich usunięcia przez wykonawcę,
 • opracowywanie wspólnie z Wydziałem Finansowym innymi wydziałami – wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i analiz dla potrzeb Prezydenta.
 • współpraca z Referatem Zamówień Publicznych.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.