Wydział Edukacji

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Iwona Górniak


tel. 46 834-51-80, e-mail: i.gorniak@um.skierniewice.pl

Wydział Edukacji nadzoruje funkcjonowanie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 • wykonywanie zadań należących ustawowo do organu prowadzącego szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a w szczególności:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki,
- ustalenie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek,
- zapewnienie obsługi organizacyjnej szkół i placówek,
- pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek,
- sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem szkół i placówek,

 • współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek w przygotowaniu planów finansowych oraz kontrola ich prawidłowej realizacji.
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych,
 • sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Finansowego dyspozycji na środki finansowe dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowych oraz dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek.
 • opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oraz przedkładanie ich Prezydentowi do zatwierdzenia,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

- wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
- nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
- wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.

 • prowadzenie spraw związanych z:

- powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i placówek,
- powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,
- powoływaniem rady oświatowej,

 • ustalanie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,
 • ustalanie sieci publicznych szkół i placówek,
 • określanie m.in.:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
- zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. 

 • prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,
 • wykonywanie sprawozdawczych i statystycznych obowiązków w zakresie edukacji,
 • współudział w planowaniu wydatków budżetowych przeznaczonych na działalność oświatową,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • opracowywanie regulaminów:

- wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
- regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
- innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego w stosunku do nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Gromadzenie informacji oraz utworzenie i prowadzenie bazy danych oświatowych o spełnianiu obowiązku nauki, zawierającej dane o liczbie młodzieży w wieku 16-18 lat mającej adres zameldowania na terenie Miasta:

- spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
- spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 36 ust. 9 i art 10 ust 12 ustawy Prawo Oświatowe. 
- spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,
- niespełniającej obowiązku nauki,

 • prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory danych publicznych baz danych oświatowych:

- z prowadzonych szkół i placówek oświatowych oraz szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych,
- z prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których Miasto jest odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe,
- z baz danych oświatowych publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,

 • sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności danych przekazywanych z innych baz danych oświatowych,
 • przekazywanie danych z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem, wypłacaniem i rozliczaniem stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponapodstawowych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem, wypłacaniem i rozliczaniem stypendiów dla uczniów,
 • nadzorowanie i kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • koordynowanie spraw dotyczącego kształcenia dzieci i młodzieży na wniosek rodziców z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności poprzez kierowanie do odpowiednich szkół lub ośrodków,
 • rozliczanie dotacji udzielanych przez Miasto placówkom oświatowym w tym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach,
 • współpraca z wyższymi uczelniami zlokalizowanymi na terenie miasta,
 • współpraca z Młodzieżową Radą Miasta.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.