Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piłsudskiego 2
Kierownik: Ewa Ludwicka


tel. 46 834-51-97
e-mail: e.ludwicka@um.skierniewice.pl

Rachunek bieżący dochodów
 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 08:00—16:00

Wtorek: 08:00—16:00

Środa: 08:00—19:00

Czwartek: 08:00—16:00

Piątek: 08:00—16:00

 


Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów a także sprawy dotyczące innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności do zadań USC należy:

 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz udzielanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • występowanie do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie w sprawie możności lub niemożności zawarcia małżeństwa w razie istniejących wątpliwości,
 • sporządzanie aktów małżeństwa,
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci,
 • niezwłoczne przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,
 • sporządzanie protokółów dotyczących przyjęcia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • dokonywanie w aktach małżeństwa wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądów o rozwodzie, separacji i jej zniesieniu a także unieważnieniu małżeństwa,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,
 • sporządzanie aktów urodzenia,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o pochodzeniu dziecka, o zmianie imienia dziecka,
 • sporządzanie protokółów zgłoszenia urodzenia dziecka w miejscu zamieszkania rodziców oraz przesyłanie ich do innych USC celem sporządzenia aktów urodzenia,
 • rejestrowanie orzeczeń sądowych ustalających pochodzenie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia oraz unieważnienie uznania,
 • dokonywanie w księgach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- odtworzenia treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, jeżeli uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami,
- odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego,
- ustalenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
- sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego,
- uzupełnienia akt stanu cywilnego,
- skreślenia części wpisu w akcie stanu cywilnego dotyczącego danych, które nie powinny być zamieszczone,
- wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
- wpisania do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca osobom, którym akt sporządzono przed 30.08.1955r. i nie zawierał on tych danych,
- wpisania wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, z którym jest zawarta umowa o uznawaniu orzeczeń,
- zmiany imienia i nazwiska,

 • wydawanie postanowień na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
 • wpisywanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego wystawionych przed 01.01.1946r. przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego do ksiąg USC miejsca sporządzenia aktu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi (art. 87 prawa o aktach stanu cywilnego),
 • wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
 • sporządzanie aktów zgonu,
 • prowadzenie akt zbiorowych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów do wszystkich rodzajów ksiąg,
 • prowadzenie archiwum zabezpieczenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • wnioskowanie do sądu lub Wojewody w sprawach unieważnienia akt stanu cywilnego,
 • występowanie do sądu z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania a także ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
 • przygotowywanie wniosków w sprawach nadania medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości związanych z 50-leciem pożycia małżeńskiego i 100-leciem urodzin,
 • wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego na żądanie urzędów konsularnych i przedstawicielstw dyplomatycznych,
 • sporządzanie sprawozdań z ruchu naturalnego ludności i przekazywanie danych do Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie protokółu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi,
 • zawiadamianie właściwych USC o małżeństwach i zgonach w celu dokonania przypisków w księgach stanu cywilnego,
 • zawiadamianie organów ewidencji ludności i biura dowodów osobistych o sporządzonych aktach stanu cywilnego oraz zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego,
 • potwierdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach o wydanie dowodów osobistych z treścią aktu stanu cywilnego,
 • realizowanie zadań wynikających z konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego i legalizacji niektórych aktów i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji konsularnej,
 • zawiadamianie właściwych organów o zmianie imion i nazwisk oraz ustalaniu pisowni.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.