Sesje Rady Miasta

XX sesja Rady Miasta Skierniewice

25 czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice zwołana w trybie korespondencyjnym. Porządek obrad poniżej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zwołuję
w formie korespondencyjnej XX sesję Rady Miasta Skierniewice na dzień 25 czerwca 2020 roku o godz. 15.00.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie:
  - Protokołu Nr XVI.2020 z XVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku,
  - Protokołu Nr XVII.2020 z XVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 5 lutego 2020 roku,
  - Protokołu Nr XVIII.2020 z XVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 kwietnia 2020 roku,
  - Protokołu Nr XIX.2020 z XIX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 maja 2020 roku.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 207/63 o powierzchni 0,0027 ha, położonej w obrębie 19, przy ul. Armii Krajowej w Skierniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Widok i Jasnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice zlokalizowany w rejonie ulicy Waryńskiego, Sierakowickiej oraz rzeki Łupi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Piekarską, Młynarską i Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice (ul. Magiczna).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice (ul. Cyprysowa).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/11/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Skierniewic (w organizacji) i Izby Historii Skierniewic w jedną instytucję pn. Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016 – 2022. (załącznik w formie elektronicznej)
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice za lata 2018 - 2019.
 24. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 25. Sprawozdanie z realizacji Programu Skierniewicka Rodzina PLUS za rok 2019.
 26. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 27. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2019. (materiał w formie elektronicznej)
 28. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 8 kwietnia 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.