Sesje Rady Miasta

XLIV Sesja Rady Miasta

Zapraszamy na XL IV sesję Rady Miasta Skierniewice

Przed nami kolejne obrady skierniewickich radnych. W najbliższy czwartek, 23 listopada w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice. Tym razem do rozpatrzenia czeka 46 punktów. Początek spotkania o godz. 16:00 przy ul. Pomologicznej 8.

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XLIII/2017 z XLIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 września 2017 roku. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2017 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Skierniewice lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Prymasowską, Senatorską, Floriana, Rzeczną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Władysława Broniewskiego.    
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Łódzkiej 15.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Działkową i Amii Krajowej.   
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: gen. Z. Berlinga, Bohaterów Westerplatte i Artyleryjskiej oraz rzeki Rawki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony w rejonie ulic: Z. Berlinga, Bohaterów Westerplatte i Artyleryjskiej oraz rzeki Rawki.
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Zadębie).
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.załącznik w formie elektronicznej
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych 
w rejonie ul. Reymonta w Skierniewicach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położonej przy ul. Grabina w Skierniewicach. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach wchodzącą w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach.
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach.
27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Skierniewicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Skierniewicach wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach.
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach w trzyletnią Szkołę Branżową I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach w trzyletnią Szkołę Branżową I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach w trzyletnią Szkołę Branżową I Stopnia w Skierniewicach wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach.   
31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Skierniewicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Skierniewicach wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej Nr 9 
w Skierniewicach. 
33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice.
34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/108/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2017 r. 
35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 
36. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skierniewice.
37. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2018 roku.
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach.
39. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Skierniewice za lata 2015 – 2016.
40. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2016/2017.
41. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.                                                                              
42. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 września 2017 roku do 13 listopada 2017 roku. 
43. Interpelacje i zapytania radnych. 
44. Wolne wnioski i oświadczenia. 
45. Sprawy różne.
46. Zamknięcie sesji.

Pliki do pobrania

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.