Sesje Rady Miasta

XLIII Sesja Rady Miasta Skierniewice

30 maja w sali widowiskowej Muzeum Historycznego Skierniewic odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek obrad przewiduje około 41 punktów. Początek spotkania o godz. 16:00!

Działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) Prezydent Miata Skierniewice złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta  Raport o stanie Gminy Miasto Skierniewice za 2021 rok. Dokument zawiera podsumowanie działalności Prezydenta w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Zgodnie z ust. 6 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym - w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców Miasta przyjmowane będą do dnia 27 maja 2022 r. (piątek), do godziny 16.00 w Biurze Rady Minsta Skierniewice

 Materiały do pobrania: Projekty uchwał.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLII.2022 z XLII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 marca 2022 roku.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021. (materiał w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz statutu Muzeum Historycznego Skierniewic.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Skierniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach poprzez wniesienie przez Miasto Skierniewice wkładu pieniężnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 22 położonego przy ul. Kaczorowskiego 4 w Skierniewicach (obręb 10).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek: 843/1 o pow. 0,0265 ha, 843/2 o pow. 0,0163 ha, 843/3 o pow. 0,0070 ha i 843/4 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Czwartaków w Skierniewicach (obręb 17).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony w rejonie skrzyżowania ulic prof. Feliksa Kotowskiego i Rawskiej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP i ulicami: 1- go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz rzeką Skierniewką (Łupią).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Sierakowickiej.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 30. Podjęcie uchwały nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej w Mieście Skierniewice.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w związku z przystąpieniem Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 32. Podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 34. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 35. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
 36. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2021. materiał w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta
 37. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 22 marca 2022 roku do 16 maja 2022 roku.
 38. Interpelacje i zapytania radnych.
 39. Wolne wnioski i oświadczenia.
 40. Sprawy różne.
 41. Zamknięcie obrad.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.