Sesje Rady Miasta

VI sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

VI sesja Rady Miasta Skierniewice odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach.

Kliknij i pobierz projekty uchwał.

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Skierniewice dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice ( obszar ograniczony ulicami: Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego) uchwalonego uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 lipca 2000 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/91/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Sierakowickiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Gajowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Waryńskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Łącznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Waryńskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Podchorążych, Ułańską, Powstańców Warszawy i Kosynierów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pomnika Jana Leona Kozietulskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Skierniewice.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno – Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Sp. z o.o.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta” Spółka z o.o. w Skierniewicach.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 227 o powierzchni 0,1342 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, stanowiącej własność Gminy Miasta Skierniewice na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 27. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
 28. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIX/81/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia na terenie Gminy Miasto Skierniewice działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS” za rok 2018.
 29. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 lutego 2019 roku do 18 marca 2019 roku.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wolne wnioski i oświadczenia.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie sesji.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.