Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

(nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18)
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wyniki rekrutacji (nabór prowadzony od 29 kwietnia 2019 do 24 maja 2019r)

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach  projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".
Zapraszamy wszystkich mieszkańców powyżej 25 roku życia. Szczególnie liczymy na aktywny udział osób powyżej 65 roku życia, które wielokrotnie zgłaszały zapotrzebowanie na szkolenia informatyczne. 
Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin. 
Zapewniamy:
- szkolenia na terenie Skierniewic
- zajęcia w małych grupach po 12 uczestników
- materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
- serwis kawowy oraz obiad 
- certyfikat ukończenia szkolenia

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIA?
KROK 1

Pobierz formularze zgłoszeniowe:
osobiście w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pokój 212
lub
ze strony internetowej: www.skierniewice.eu/projekty/

KROK 2
Wypełnij formularze: wpisz swoje dane i wybierz szkolenie, w którym chcesz uczestniczyć
UWAGA: Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym.

Moduły tematyczne do wyboru dla uczestników szkoleń
1. „Rodzic w Internecie”
Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług eadministracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. „Mój biznes w sieci”
Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

4. „Działam w sieciach społecznościowych”
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług eadministracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

6. „Kultura w sieci”
Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach zs ieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

KROK 3
Złóż kompletnie wypełnione dokumenty w Urzędzie Miasta Skierniewice 
Nabór ma charakter otwarty o dobrowolny prowadzony w sposób ciągły od dnia 30.05.2019 do 31.12.2019 r. lub do skutecznego zrekrutowania złożonych w projekcie grup uczestników. 
Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych:
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
ul. Senatorska 12, Skierniewice
pokój 212

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupy szkoleniowe będą uruchamiane po zebraniu kompletu dwunastu uczestników danego szkolenia (modułu).
Osoby 65+ stanowić będą w projekcie co najmniej 60% wszystkich uczestników (173 osoby)

Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowany jest od 01.03.2019 do 28.02.2020. 
Dofinansowanie projektu z UE: 148 320,00 zł
Łącznie w szkoleniach weźmie udział 288 osób.

Wyniki rekrutacji (nabór prowadzony od 29 kwietnia 2019 do 24 maja 2019r)

wyniki I rekrutacji maj2019.pdf

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Podstawowe informacje o Projekcie
Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast:

 1. Zabrza (P1),
 2. Skierniewic (P2),
 3. Piły (P3),
 4. Nowego Dworu Mazowieckiego (P4)
 5. Piaseczna (P5)

w okresie od 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.


Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Wartość projektu: 1 305 004,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 zł 

 

Rowerowe Łódzkie

Projekt nr UDA-RPLD.03.01.02 -10-0005/17-00 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” nazwa marketingowa „Rowerowe Łódzkie”, zrealizowany został w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski.

Zgodnie z obowiązująca umową o dofinansowanie projektu wynosi:

Całkowita wartość projektu: 17 218 893,0 zł

Wydatki kwalifikowane: 13 999 100, 00 zł

Dotacja z UE (85 %): 11 899 235,00 zł

Projekt jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020

rowerowe.lodzkie.pl - strona internetowa Województwa Łódzkiego o projekcie.

Wojewódzki Rower Publiczny

Wojewódzki rower publiczny jest kolejnym dostępnym dla mieszkańców województwa publicznym środkiem transportu, umożliwiającym poruszanie się  po regionie: do pracy, do szkół oraz w celach turystycznych. Rowerem dojedzie się do stacji/przystanków kolejowych bez konieczności zabierania go do pociągu.

Projekt „Rowerowe Łódzkie” zrealizowany został w formule partnerskiej. Partnerzy Projektu są to jednostki samorządowe zlokalizowane przy trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz.

Cele Projektu

W ramach Projektu na terenie województwa łódzkiego powstał jednolity system wypożyczalni roweru publicznego, dodatkowo stworzona została sieć parkingów rowerowych przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu.

Cel bezpośredni projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego będących partnerami projektu za sprawa podniesienia jego jakości : elastyczności, dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej miedzy poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym w szczególności kolejowym organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Cele pośrednie projektu to:
 • Zwiększenie integracji wewnętrznej i dostępności komunikacyjnej miast i ich obszarów funkcjonalnych, przyczyniając się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy , edukacji, i usług społecznych.
 • Zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów ntermodalnych zapewniających efektywne wykorzystanie różnych środków transportu.
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportu publicznego za sprawą zwiększenia liczby pasażerów i ograniczenia liczby przewożonych rowerów w transporcie publicznym,
 • Zmniejszenie ruchu samochodowego w podróżach międzymiastowych, a także ma krótki dystans w obszarze miast, prowadząc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu publicznego rowerowego, miejskiego i kolejowego. Obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast województwa za sprawą promocji aktywnego trybu życia i przejazdów rowerem do kolei,
 • Obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenia układu drogowego.

 rowerowelodzkie.pl - kliknij w link i korzystaj z Wojewódzkiego Roweru Publicznego!

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu prymasów Polski

REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z UMOWĄ 
NR UDA-RPLD.06.01.00-00-007/11-00 
Z DN. 28 PAŹDZIERNIKA 2011R.

OŚ PRIORYTETOWA VI ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH
DZIAŁANIE VI.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:     12 450 772,00 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:       9 930 311,79 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 – 2014


CELE BEZPOŚREDNIE:

 • Rewitalizacja substancji architektonicznej parku - przebudowa alejek parkowych, małej architektury;
 • Przywrócenie i poprawa funkcjonalności ruchu pieszego na terenie parku - przebudowa alejek w parku oraz remont oświetlenia;
 • Przebudowa małej architektury oraz tworzenie i modernizacja  miejsc rekreacji i terenów zielonych;
 • Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Parku poprzez instalację monitoringu.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.