Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

(nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego poprzez realizację szkoleń w gminie Miasto Skierniewice z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.  W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia w ramach następujących obszarów tematycznych: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Kultura w sieci". Łącznie w szkoleniach wzięło udział 312 osób (26 grup po 12 osób każda grupa). Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy województwa łódzkiego, w tym mieszkańcy gminy Miasto Skierniewice. Uprawnionymi do udziału w szkoleniach były osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa łódzkiego, które nie posiadały lub chciały podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Osoby 65 + stanowiły w projekcie ok 60% wszystkich uczestników.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 148.320 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kliknij i pobierz wyniki rekrutacji 

 

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Podstawowe informacje o Projekcie
Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Wartość: 1 305 004,50 PLN,

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 PLN

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Termin realizacji: 02.01.2019 – 30.06.2020

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast
Partnerstwo: Miasta: Skierniewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno
Lider: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Produkty:
• Wdrożenie portalu podatkowego i magistrali usług
• Zakup i wdrożenie podsystemu sms
• Szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych
• Szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami
• Opracowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów zarządczych
w Gospodarowaniu Nieruchomościami – proces BPMN
• Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Link do strony projektu znajduje się TUTAJ


 

Rowerowe Łódzkie

Projekt nr UDA-RPLD.03.01.02 -10-0005/17-00 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” nazwa marketingowa „Rowerowe Łódzkie”, zrealizowany został w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski.

Zgodnie z obowiązująca umową o dofinansowanie projektu wynosi:

 • unijne dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020: 2 703 320,00 PLN
 • budżet państwa dofinansowanie: 318 037,51 PLN
 • wkład własny: 159 018,94 PLN

Realizacja projektu:01.10.2017 r. – 31.10.2019 r.

 

Projekt jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020

rowerowe.lodzkie.pl - strona internetowa Województwa Łódzkiego o projekcie.

Wojewódzki Rower Publiczny

Wojewódzki rower publiczny jest kolejnym dostępnym dla mieszkańców województwa publicznym środkiem transportu, umożliwiającym poruszanie się  po regionie: do pracy, do szkół oraz w celach turystycznych. Rowerem dojedzie się do stacji/przystanków kolejowych bez konieczności zabierania go do pociągu.

Projekt „Rowerowe Łódzkie” zrealizowany został w formule partnerskiej. Partnerzy Projektu są to jednostki samorządowe zlokalizowane przy trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz.

Cele Projektu

W ramach Projektu na terenie województwa łódzkiego powstał jednolity system wypożyczalni roweru publicznego, dodatkowo stworzona została sieć parkingów rowerowych przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu.

Cel bezpośredni projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego będących partnerami projektu za sprawa podniesienia jego jakości : elastyczności, dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej miedzy poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym w szczególności kolejowym organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Cele pośrednie projektu to:
 • Zwiększenie integracji wewnętrznej i dostępności komunikacyjnej miast i ich obszarów funkcjonalnych, przyczyniając się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy , edukacji, i usług społecznych.
 • Zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów ntermodalnych zapewniających efektywne wykorzystanie różnych środków transportu.
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportu publicznego za sprawą zwiększenia liczby pasażerów i ograniczenia liczby przewożonych rowerów w transporcie publicznym,
 • Zmniejszenie ruchu samochodowego w podróżach międzymiastowych, a także ma krótki dystans w obszarze miast, prowadząc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu publicznego rowerowego, miejskiego i kolejowego. Obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast województwa za sprawą promocji aktywnego trybu życia i przejazdów rowerem do kolei,
 • Obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenia układu drogowego.

 rowerowelodzkie.pl - kliknij w link i korzystaj z Wojewódzkiego Roweru Publicznego!


 

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu prymasów Polski

REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z UMOWĄ 
NR UDA-RPLD.06.01.00-00-007/11-00 
Z DN. 28 PAŹDZIERNIKA 2011R.

OŚ PRIORYTETOWA VI ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH
DZIAŁANIE VI.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:     12 450 772,00 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:       9 930 311,79 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 – 2014


CELE BEZPOŚREDNIE:

 • Rewitalizacja substancji architektonicznej parku - przebudowa alejek parkowych, małej architektury;
 • Przywrócenie i poprawa funkcjonalności ruchu pieszego na terenie parku - przebudowa alejek w parku oraz remont oświetlenia;
 • Przebudowa małej architektury oraz tworzenie i modernizacja  miejsc rekreacji i terenów zielonych;
 • Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Parku poprzez instalację monitoringu.

 

Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury przestrzennej oraz świadczenie e-usług w Skierniewicach

 W dniu 01.12.2017 roku między Województwem Łódzkiem a Miastem Skierniewice podpisana została umowa  o dofinansowanie zadania:

„Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 968 000,00 zł.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 1 360 000,00 zł.

W ramach informatyzacji Urzędu Miasta Skierniewice wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt informatyczny w skład którego wchodzi:

- infrastruktura obliczeniowa oraz do przechowywania danych

W ramach zadania przeprowadzona zostanie również modernizacja istniejącego oprogramowania, wraz z integracją z nowo powstałym oprogramowaniem, wdrożenie e-usług i systemów informatycznych, digitalizacja danych, skaning wybranych części miasta oraz zabytkowych budynków i obiektów. Systemu umożliwi wirtualny spacer po mieście z możliwością e-zwiedzania wybranych budynków i obiektów objętych skaningiem laserowym.

Projekt zakłada stworzenie portalu mapowego w zakresie informacji związanych z planowaniem przestrzennym w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, informacjami w zakresie infrastruktury oraz kierunków zagospodarowania. Dodatkowym elementem wdrażanego oprogramowania będą informacje w zakresie inwestycji miejskich oraz ofert inwestycyjnych.

Wdrożone oprogramowanie umożliwi zgłaszanie drogą elektroniczną problemów związanych z infrastrukturą miejską – drogi, oświetlenie, mała architektura. Celem projektu jest: stworzenie portalu umożliwiającego załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu:

 • udostępnienie nowych e-usług,
 • zwiększenie dostępu do cyfrowych informacji sektora publicznego.
 • składanie deklaracji podatkowych
 • uzyskiwanie informacje  w zakresie danych przestrzennych 

Planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2018 r.

Projekt „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”


Wprowadzenie

Projekt „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-C004/17-00 z dnia 18 czerwca 2018 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Łączna wartość projektu wynosi: 5 012 027,87 zł, łączna kwota dofinansowania: 4 510 562,77 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 4 260 223,69.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2020 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 130 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (80K i 50 M) oraz 100 mieszkańców Skierniewic - osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (76K, 34M) w formie: stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej; prowadzenia Dziennego Domu Pomocy; prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; świadczenia usług wytchnieniowych; świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających z usług opiekuńczych.

Opis działań

W ramach projektu zostanie utworzonych:

10 miejsc świadczenia usług społecznych dla 130 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (80K i 50 M) w formie stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej;

12 miejsc świadczenia usług społecznych dla 24 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (14K i 10M) w formie Dziennego Domu Pomocy;

1 miejsce świadczenia usług społecznych dla 100 mieszkańców Skierniewic (60K i 40M) w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego;

15 miejsc świadczenia usług społecznych dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (38K i 22M) w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

15 miejsc świadczenia usług społecznych dla 45 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (27K i 18M) w formie usług wytchnieniowych;

16 miejsc świadczenia usług społecznych dla 24 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (14K i 10M) w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;

5 miejsc świadczenia usług społecznych dla 130 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (80K i 50 M) oraz 100 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (76K, 34M) z terenu miasta Skierniewice w formie poradnictwa specjalistycznego.

Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (38K i 22M) korzystających z usług opiekuńczych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Skierniewice, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.

Biura projektu:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

tel.: 796 14 14 40, e-mail: cus@wsparciespoleczne.pl

http://wsparciespoleczne.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 12

tel./fax.: (46) 833 39 48, e-mail: sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl

http://bip.moprskierniewice.nv.pl

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 92b

tel./fax: 46 833 39 08, tel.: 666 05 22 04, e-mail: sonsi.skierniewice@gmail.com

http://sonsiskc.type.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.