Nabór do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu:
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) - z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice pokój nr 124, 125.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pokój nr 124, 125.

W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:

 • zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.

Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członka komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonania wyboru. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.