Aktualności NGO

Konkurs ofert na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

I. Zasady przyznawania dotacji.

1. O przyznanie dotacji celowej z budżetu Miasta Skierniewice mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) działające na rzecz mieszkańców Miasta Skierniewice, nie posiadające zadłużenia wobec Skarbu Państwa.
2. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji odbywać się będzie z odpowiednim zastosowaniem przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnych zadań może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Przewidziane do realizacji w roku 2019 r. zadanie publiczne  z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określone zostało w Programie Współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 (Załącznik do Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok).
5. Zlecanie zadania publicznego może odbywać się w formie wspierania takiego zadania z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości do 80% kosztów jego realizacji.
6. Przyznanie dotacji w formie wspierania (dofinansowania) ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Oferenta nie mniej niż 20% wkładu własnego finansowego lub wkładu własnego niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).
7. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może udzielić dotacji w formie powierzenia (finansowania) wykonania zadania.
8.  Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na wykonanie określonego przedsięwzięcia, w tym remonty lokali i budynków, przy czym lokale i budynki muszą stanowić mienie miasta lub być wpisane do rejestru zabytków. Wysokość środków przeznaczonych na remont lokali i budynków stanowiących mienie miasta nie może przekroczyć 30% przyznanej dotacji. W przypadku lokali i budynków wpisanych do rejestru zabytków działania remontowe muszą wynikać z realizacji zadania „Adaptacja zabytkowych obiektów do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych”.
9.  Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
- pokrycie wynagrodzenia dla koordynatora zadania;
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
- zakup lokali, budynków i gruntów, budowę lokali i budynków;
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
- przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;
- pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, które nie są związane z realizacją zadania;
- zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi nie będącemu stroną umowy i nie spełniającemu wymogów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- działalność gospodarczą, polityczną i regionalną.  

10. Wysokość środków finansowych wydatkowanych z przyznanej dotacji, wskazanych w kosztorysie będącym integralną częścią umowy może ulegać zmianom w ramach poszczególnych kategorii kosztów. Za zgodne z umową uznaje się zwiększenie tej sumy wydatków nie więcej niż o 5% . 

II. Termin i warunki realizacji zadań.

1.    Zadanie powinno być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2019 r.
2.    Zadanie winno być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

III. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 (parter budynku) lub za pośrednictwem poczty i w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu.  
2. Po terminie, podanym w dziale III pkt 1, złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
3. Ofertę należy składać na obowiązującym formularzu ofertowym, zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z kompletem wymaganych dokumentów w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Obowiązujący formularz ofertowy - do pobrania - znajduje się na stronie internetowej www.skierniewice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl. Koperta powinna być zamknięta  i opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i tytułu zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
4. Oferta powinna zostać sporządzona czytelną techniką. Wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniona należy wpisać „nie dotyczy”.
5. W formularzu Oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
6. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty.
7. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania podmiotu przystępującego do konkursu.
8. Organizacje mogą składać wspólnie z innymi podmiotami, oferty na realizację wspólnych projektów.
9. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przedłożyć dodatkowo:
a)  aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
b)  kserokopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
c)  sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedzający złożenie niniejszej oferty, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
d)  sprawozdanie finansowe z działalności za rok poprzedzający złożenie niniejszej oferty, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
e)  w przypadku, gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie ze statutem, należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym – dotyczy organizacji regionalnych
i ogólnopolskich;
f)  oświadczenie, że oferent jest podmiotem, który rozliczył przyznaną dotację na zadanie publiczne realizowane w roku poprzedzającym złożenie niniejszej oferty oraz wykorzystał dotację zgodnie z celem jej przyznania, jak również jest podmiotem, z którym starosta nie rozwiązał umowy.

IV. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1.    Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upływie terminu składania ofert podanym w dziale III pkt 1.
2.    Złożone oferty będą oceniane formalnie i merytorycznie przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Prezydenta Miasta Skierniewice. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.
3.    Oferta podlega odrzuceniu z powodu następujących braków formalnych:
a)    została złożona niezgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu;
b)    została złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
c)    została złożona na niewłaściwym formularzu, sporządzona wadliwie, nieczytelną techniką, nie wszystkie pozycje formularza zostały wypełnione, jest niekompletna;
d)    nie odpowiada rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym;
e)    przewidziany w ofercie termin realizacji zadania nie jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu;
f)    dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
g)    nie spełnia wymagań wskazanych w dziale III pkt 9 i innych zawartych                w ogłoszeniu o konkursie.
4.    Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym.
 Przy ocenie będą brane pod uwagę, następujące kryteria:
a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:
- zasoby materialne, rzeczowe,
- zasoby kadrowe,
- doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze;
b)    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
- zasadność przedstawionych w projekcie kosztów,
- adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów;
c)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne;
d)    udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e)    wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy;
f)    wkład rzeczowy;
g)    rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
5.    Po analizie i dokonaniu oceny Komisja konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta propozycje podziału środków finansowych.
6.    Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Skierniewice, który
po zapoznaniu się z propozycjami podziału środków finansowych przedstawionymi przez Komisję Konkursową, podejmie decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości na realizację określonych zadań. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.
7.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferentów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl.
8.    Oferent zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu przekazać do Urzędu Miasta Skierniewice dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego tj. zaktualizowanej oferty, zawierającej szczegółowy harmonogram działań, podpisanej przez osoby upoważnione, stanowiącej załącznik do umowy oraz oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.bip.um.skierniewice.pl.
9.    Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 8, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.
10.    W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych  ofert nie spełni wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.

V. Postanowienia końcowe.

1.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
2.    Udzielenie dofinansowania lub finansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy z oferentami wybranymi w konkursie, która określi w szczególności zakres i warunki realizacji zadań.
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania
w stosunku do złożonej oferty.
4.    Oferenci zobowiązani są do:         
    realizacji zadania z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartej umowy, programem przedstawionym w ofercie i kosztorysem zadania,  
    wcześniejszego zgłaszania w formie pisemnej, z prośbą o akceptację, wszelkich zmian merytorycznych zadania, jak również zmian związanych z terminem
i harmonogramem jego realizacji,
    informowania, że zadanie jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Skierniewice.
5.    Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w 2017, 2018 i 2019 roku oraz kwotach przyznanych dotacji dostępny jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice na stronie internetowej: www.bip.um.skierniewice.pl .

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.