Sport

Rusza konkurs dotacyjny z zakresu sportu

Skierniewickie kluby sportowe mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez skierniewicki ratusz. Szczegóły zamieszczamy poniżej.

I. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki Miasto Skierniewice zamierza osiągnąć jest:

1. Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Skierniewice przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności dzieci i młodzież;

2. Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, działających na terenie Miasta Skierniewice, w tym w szczególności dzieci i młodzież;

3. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia;

5. Umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Skierniewice.

II. Wnioski można składać na następujące rodzaje zadań:

1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – wysokość środków na zadanie 440 000,00 zł,

2. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami – wysokość środków na zadanie 1 500 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. O dotację celową, może ubiegać się klub sportowy działający na terenie Miasta Skierniewice, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. W naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu może zostać wybrany więcej niż jeden wniosek.

3. Kluby sportowe mogą otrzymać dotacje celowe na realizację celu publicznego z zakresu sportu z przeznaczeniem na:

1) realizację programów szkolenia sportowego (m.in. licencje dla zawodników, badania lekarskie, rehabilitacja zawodników, suplementy diety, realizacja indywidualnych treningów z zawodnikiem lub drużyną na potrzeby konkretnych zawodów, obozy sportowe, prowadzenie serwisów internetowych klubu);

2) zakup sprzętu sportowego (m.in. sprzęt sportowy, akcesoria treningowe, stroje sportowe, ochraniacze treningowe i na zawody);

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (m.in. transport, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, nagrody, dyplomy, napoje);

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (m.in. najem hali, boisk, wypożyczenie sprzętu, itp.);

5) sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników i wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej wraz z pochodnymi, wypłacanych przez klub sportowy - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub, przy czym:

a) wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia trenera nie może być wyższa niż 60 zł brutto,

b) wynagrodzenie z dotacji jest możliwe tylko za zajęcia treningowe przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

5) koszty remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu sportowego do uprawiania sportu, chyba że obiekty i urządzenia stanowią własność Miasta Skierniewice;

6) wynagrodzenie za pracę zdalną trenerów.

5.Kwota dofinansowania realizacji celu publicznego z zakresu sportu z budżetu Miasta Skierniewice nie może przekroczyć 80% jego kosztów. Za dwudziestoprocentowy (20%) wkład własny klubu sportowego uznaje się środki finansowe nie pochodzące z budżetu Miasta Skierniewice oraz wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy (precyzyjnie określony we wniosku).

IV. Termin i warunki realizacji zadań

1. Realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy i kończy w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia.

2. Podmiot, który otrzyma dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu sportu jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Skierniewice. Informacja, wraz z logotypem Miasta Skierniewice, powinna być zawarta w wydanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Skierniewice”. Logotyp dostępny jest na stronie: www.skierniewice.eu.

3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany:

  • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania do 5%, bez zgłaszaniaw formie pisemnej;
  • Dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie finansowania, sposobu i terminu realizacji zadania o ile zmiany istotnie nie wpłyną na jego realizację. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zaktualizowaniem formularza wniosku i uzyskania zgody Prezydenta Miasta.

4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie i umowie. Realizacja zdania winna być oparta przede wszystkim na osiągnięciu zakładanych w ofercie rezultatów.

5. Zadanie winno być realizowane w sposób zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. Poz. 2240).

6. W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 i innych klub sportowy realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.

V. Termin i miejsce składania wniosków

1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku do godz.16.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 (parter budynku) lub za pośrednictwem poczty i w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu.

2. Za datę złożenia wniosku o dotację celową z zakresu sportu uznaje się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu.

3. Wniosek należy składać w kopercie, na obowiązującym formularzu wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909). Koperta powinna być zamknięta i opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i tytułu zadania określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu.

4. Wniosek powinien zostać sporządzony czytelną techniką. Wszystkie pozycje wniosku muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja we wniosku nie będzie wypełniona, należy wpisać ,,0’’.

5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonego wniosku.

6.Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przystępującego do naboru wniosków.

7. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej z zakresu sportu klub sportowy zobowiązuje się załączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących;

2) statut klubu sportowego (może być kserokopia);

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok poprzedzający złożenie wniosku;

4) tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnionych przy realizacji projektu (wymienionych w pkt. VI ppkt. 1 oferty), uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie danej dyscypliny;

6) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Skierniewice (Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich);

7) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych ( załącznik Nr 1 do ogłoszenia). W przypadku składania więcej niż jednej oferty w naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu, ww. dokumenty należy złożyć w jednym komplecie, natomiast do pozostałych wniosków należy załączyć „informację”, przy której ofercie znajdują się wymagane załączniki.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków.

1. Wybór wniosków nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

2. Prezydent Miasta Skierniewice, w drodze Zarządzenia powołuje Komisję konkursową do zaopiniowania złożonych wniosków.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację celową z zakresu sportu, Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków zgodnie z kartą oceny wniosku, która stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

4. W przypadku uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Komisja wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

5. Po zaopiniowaniu złożonych wniosków, Komisja konkursowa sporządza protokół, który przedkłada Prezydentowi.

6. Prezydent, po zapoznaniu się z protokołem, dokonuje wyboru wniosków na realizację celu publicznego z jednoznacznym określeniem kwoty dotacji celowej z zakresu sportu.

7. Prezydent przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, kieruje się następującymi kryteriami:

1) zgodnością wniosku z celem publicznym, któremu ma służyć wsparcie;

2) możliwością realizacji zadania przez klub sportowy;

3) proponowaną jakością wykonania zadania;

4) popularnością dyscypliny sportowej wśród odbiorców;

5) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania;

6) wysokością wkładu własnego;

7) dotychczasowym doświadczeniem ze współpracy z Miastem Skierniewice, w tym rzetelnością i terminowością oraz sposobem rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadania.

8. Prezydent Miasta Skierniewice w drodze Zarządzenia ogłasza wyniki otwartego naboru wniosków na dotację celową z zakresu sportu.

9. Ogłoszone wyniki zawierają: rodzaj zadania, nazwę klubu sportowego i wysokość przyznanych środków finansowych.

10. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie po wyborze wniosków na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice, na stronie internetowej www.skierniewice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl.

11. Wysokość przyznanej dotacji celowej może być niższa od wnioskowanej.

12. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu przekazać do Urzędu Miasta dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu, tj. zaktualizowanego wniosku, którego wzór zostanie opublikowany razem z wynikami, zawierającego szczegółowy harmonogram działań, w tym zajęć z adresatami zadania wraz z kosztorysem (kosztorys skorygowany w przypadku przyznania niższej dotacji celowej niż wnioskowana), podpisanego przez osoby upoważnione.

13. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 12, przed rozpoczęciem realizacji zadania tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji celowej przez klub sportowy.

14. Prezydent może unieważnić ogłoszony otwarty nabór wniosków lub odstąpić od zawarcia umowy z klubem sportowym wybranym w drodze ogłoszonego naboru na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosków lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany nie można było wcześniej przewidzieć.

15. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

2. Udzielenie dotacji celowej z zakresu sportu dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy z klubem sportowym, mając na uwadze, że:

1) umowa sporządzona jest z zachowaniem zapisów zawartych w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);

2) integralną częścią umowy jest ostateczny kosztorys wniosku, skorygowany w przypadku przyznania niższej dotacji celowej niż wnioskowana;

3) dotację celową z zakresu sportu przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie;

4) dotacja celowa z zakresu sportu może być wykorzystana tylko w roku budżetowym, na który została przyznana;

5) przyznana dotacja celowa z zakresu sportu podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie:

a) sprawozdania sporządzonego według wzoru, który jest załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909),

b) dowodów księgowych dokumentujących wykonanie celu publicznego z zakresu sportu.

3. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego wniosku.

4. Klub, z którym zawarta została umowa, zobowiązany jest do:

1) realizacji zadania z należytą starannością, zgodnie z zapisami zawartej umowy, programem przedstawionym we wniosku i kosztorysem zadania;

2) wcześniejszego zgłoszenia w formie pisemnej wszelkich zmian merytorycznych zadania skutkujących zmianą umowy, harmonogramu, kosztorysu lub terminu realizacji zadania;

3) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Miasta Skierniewice;

4) przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie.

5. W trakcie realizacji celu publicznego, na który udzielona została dotacja celowa z zakresu sportu, Prezydent Miasta Skierniewice ma prawo do:

1) sprawowania kontroli merytorycznej wydatkowania i rozliczania udzielonej dotacji;

2) kontroli i oceny realizacji celu publicznego z zakresu sportu;

3) zmiany warunków umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych epidemią SARS-CoV-2 i innych.

6. Zastrzega się możliwość odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

7. Szczegółowe informacje o naborze wniosków można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12 pokój nr 107 i 108 tel. 46 834-51-76 i 46 834-51-78. Wydział prowadzi bezpośrednią współpracę z klubami sportowymi w szczególności w zakresie przygotowania i prowadzenia naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na realizację zadań publicznych wskazanych w ogłoszeniu i finansowanych ze środków Miasta oraz zawieraniu umów.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.